Tips How to Get Free Prime Now Delivery from Whole Foods

saomai3036

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào để có được giao hàng miễn phí từ đầu từ Whole Food **

Amazon Prime Now là một dịch vụ giao hàng cung cấp giao hàng hai giờ miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện từ Whole Food Market.Để có được giao hàng miễn phí từ Prime từ Whole Food, bạn phải có tư cách thành viên Amazon Prime hợp lệ.

** Cách đăng ký Amazon Prime **

Nếu bạn chưa có tư cách thành viên Amazon Prime, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.Sau thời gian dùng thử, Amazon Prime có giá \ $ 12,99 mỗi tháng hoặc \ $ 119 mỗi năm.

** Cách sử dụng Prime ngay bây giờ **

Khi bạn có tư cách thành viên Amazon Prime, bạn có thể sử dụng Prime ngay bây giờ để đặt hàng các mặt hàng từ Whole Food Market.Để làm điều này, hãy mở ứng dụng Amazon Prime Now hoặc truy cập trang web Prime Now.Sau đó, nhập mã zip của bạn để xem danh sách các mục đủ điều kiện.Bạn có thể lọc danh sách theo danh mục, bộ phận hoặc thương hiệu.

Khi bạn đã tìm thấy các mục bạn muốn, hãy thêm chúng vào giỏ hàng của bạn và tiến hành thanh toán.Bạn có thể chọn để các mặt hàng của bạn được chuyển đến nhà của bạn hoặc đến một địa điểm đón.

** Làm thế nào để có được giao hàng miễn phí từ đầu từ Whole Food **

Để nhận được giao hàng miễn phí từ đầu từ Whole Food, bạn phải có tư cách thành viên Amazon Prime hợp lệ và đơn đặt hàng của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

* Tổng chi phí đơn đặt hàng của bạn phải là \ $ 35 trở lên.
* Đơn đặt hàng của bạn phải được đặt trước 10:00 tối giờ địa phương.
* Đơn đặt hàng của bạn phải được chuyển đến một địa điểm trong vòng 20 dặm của một cửa hàng thị trường Whole Food.

** Mẹo để tận dụng tối đa Prime bây giờ **

Dưới đây là một vài mẹo để tận dụng tối đa Prime bây giờ:

* Lập kế hoạch đơn đặt hàng của bạn trước thời hạn.Điều này sẽ giúp bạn tránh bất kỳ bất ngờ vào phút cuối.
* Mua sắm cho các mặt hàng đủ điều kiện để giao hàng miễn phí.Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển.
* Sử dụng ứng dụng Prime Now để theo dõi đơn đặt hàng của bạn.Điều này sẽ cho bạn biết khi nào đơn đặt hàng của bạn đang trên đường và khi nó được giao.

**Những bài viết liên quan**

* [Amazon Prime bây giờ là gì?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202074170)
* [Làm thế nào để có được vận chuyển Amazon Prime miễn phí] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách sử dụng ứng dụng Amazon Prime Now] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202074170)

[ENGLISH]:
**How to Get Free Prime Now Delivery from Whole Foods**

Amazon Prime Now is a delivery service that offers free two-hour delivery on eligible items from Whole Foods Market. To get free Prime Now delivery from Whole Foods, you must have a valid Amazon Prime membership.

**How to sign up for Amazon Prime**

If you don't already have an Amazon Prime membership, you can sign up for a free 30-day trial. After the trial period, Amazon Prime costs \$12.99 per month or \$119 per year.

**How to use Prime Now**

Once you have an Amazon Prime membership, you can use Prime Now to order items from Whole Foods Market. To do this, open the Amazon Prime Now app or go to the Prime Now website. Then, enter your zip code to see a list of eligible items. You can filter the list by category, department, or brand.

Once you've found the items you want, add them to your cart and proceed to checkout. You can choose to have your items delivered to your home or to a pickup location.

**How to get free Prime Now delivery from Whole Foods**

To get free Prime Now delivery from Whole Foods, you must have a valid Amazon Prime membership and your order must meet the following requirements:

* The total cost of your order must be \$35 or more.
* Your order must be placed before 10:00 PM local time.
* Your order must be delivered to a location within 20 miles of a Whole Foods Market store.

**Tips for getting the most out of Prime Now**

Here are a few tips for getting the most out of Prime Now:

* Plan your orders ahead of time. This will help you avoid any last-minute surprises.
* Shop for items that are eligible for free Prime Now delivery. This will save you money on shipping costs.
* Use the Prime Now app to track your order. This will let you know when your order is on the way and when it's been delivered.

**Related articles**

* [What is Amazon Prime Now?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202074170)
* [How to get free Amazon Prime shipping](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to use the Amazon Prime Now app](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202074170)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top