Tips How to Get Free Kindle Unlimited Books with Prime Membership

minhky300

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào để có được những cuốn sách không giới hạn Kindle miễn phí với tư cách thành viên Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music và đăng ký miễn phí cho Kindle Unlimited.Kindle Unlimited là một dịch vụ đăng ký cho phép bạn đọc bao nhiêu cuốn sách như bạn muốn từ một thư viện gồm hơn 1 triệu tiêu đề.

Nếu bạn có tư cách thành viên Prime, bạn có thể nhận được đăng ký miễn phí cho Kindle Unlimited.Điều này có nghĩa là bạn có thể đọc bao nhiêu cuốn sách như bạn muốn từ Thư viện Kindle Unlimited miễn phí.Đây là cách bắt đầu:

1. Chuyển đến trang ** Kindle Unlimited ** trên Amazon.
2. Nhấp vào nút ** Bắt đầu **.
3. Nhập thông tin đăng nhập Amazon của bạn.
4. Chọn kế hoạch ** Kindle Unlimited ** mà bạn muốn.
5. Nhấp vào nút ** Bắt đầu thử nghiệm miễn phí ** của bạn.

Bây giờ bạn sẽ có một thuê bao miễn phí cho Kindle Unlimited trong 30 ngày.Sau khi dùng thử 30 ngày, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn ở mức 9,99 đô la mỗi tháng.Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào.

** Làm thế nào để tìm những cuốn sách không giới hạn Kindle miễn phí **

Có một vài cách để tìm những cuốn sách không giới hạn Kindle miễn phí.Bạn có thể:

* Duyệt thư viện Kindle Unlimited.
* Tìm kiếm sách theo tiêu đề, tác giả hoặc thể loại.
*Kiểm tra ** Danh sách ** Kindle Unlimited Sách **.
* Theo dõi các tác giả cung cấp sách Kindle không giới hạn miễn phí.

** Mẹo để tận dụng tối đa Kindle Unlimited **

Dưới đây là một vài mẹo để tận dụng tối đa đăng ký Kindle Unlimited của bạn:

* Đặt mục tiêu cho bao nhiêu cuốn sách bạn muốn đọc mỗi tháng.
* Đọc sách từ nhiều thể loại.
* Khám phá các tác giả và thể loại mới.
* Tận dụng bản dùng thử 30 ngày miễn phí.

**Phần kết luận**

Kindle Unlimited là một cách tuyệt vời để đọc bao nhiêu cuốn sách như bạn muốn miễn phí.Nếu bạn có tư cách thành viên Prime, bạn có thể nhận được đăng ký miễn phí cho Kindle Unlimited.Điều này có nghĩa là bạn có thể đọc bao nhiêu cuốn sách như bạn muốn từ Thư viện Kindle Unlimited miễn phí.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu đọc ngay hôm nay!

** Bài viết tham khảo **

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Kindle Unlimited] (https://www.amazon.com/kindle-unlimited)

[ENGLISH]:
**How to Get Free Kindle Unlimited Books with Prime Membership**

Amazon Prime is a subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free subscription to Kindle Unlimited. Kindle Unlimited is a subscription service that allows you to read as many books as you want from a library of over 1 million titles.

If you have a Prime membership, you can get a free subscription to Kindle Unlimited. This means that you can read as many books as you want from the Kindle Unlimited library for free. Here's how to get started:

1. Go to the **Kindle Unlimited** page on Amazon.
2. Click the **Get Started** button.
3. Enter your Amazon login information.
4. Select the **Kindle Unlimited** plan that you want.
5. Click the **Start Your Free Trial** button.

You will now have a free subscription to Kindle Unlimited for 30 days. After the 30-day trial, your subscription will automatically renew at $9.99 per month. You can cancel your subscription at any time.

**How to Find Free Kindle Unlimited Books**

There are a few ways to find free Kindle Unlimited books. You can:

* Browse the Kindle Unlimited library.
* Search for books by title, author, or genre.
* Check out the **Free Kindle Unlimited Books** list.
* Follow authors who offer free Kindle Unlimited books.

**Tips for Getting the Most Out of Kindle Unlimited**

Here are a few tips for getting the most out of your Kindle Unlimited subscription:

* Set a goal for how many books you want to read each month.
* Read books from a variety of genres.
* Explore new authors and genres.
* Take advantage of the free 30-day trial.

**Conclusion**

Kindle Unlimited is a great way to read as many books as you want for free. If you have a Prime membership, you can get a free subscription to Kindle Unlimited. This means that you can read as many books as you want from the Kindle Unlimited library for free. So what are you waiting for? Start reading today!

**Reference Articles**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Kindle Unlimited](https://www.amazon.com/kindle-unlimited)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top