Tips How to Get Fast Free Shipping with an Amazon Prime Trial

giabinhjorge

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào để có được giao hàng miễn phí nhanh chóng với một bản dùng thử Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp cho các thành viên vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhận được một bản dùng thử Amazon Prime miễn phí, cho phép bạn truy cập vào tất cả các lợi ích giống như một thành viên được trả tiền trong một thời gian giới hạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm để có được giao hàng miễn phí nhanh chóng trên đơn đặt hàng của Amazon, đây là cách nhận bản dùng thử Amazon Prime miễn phí:

1. Truy cập trang web Amazon Prime và nhấp vào ** Bắt đầu dùng thử miễn phí **.
2. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào ** Tiếp tục **.
3. Chọn địa chỉ vận chuyển của bạn và nhấp vào ** Tiếp tục **.
4. Chọn một phương thức thanh toán và nhấp vào ** Tiếp tục **.
5. Nhấp vào ** Xác nhận ** Để bắt đầu bản dùng thử Amazon Prime miễn phí của bạn.

Bản dùng thử Amazon Prime miễn phí của bạn sẽ kéo dài trong 30 ngày.Sau đó, bạn sẽ bị tính phí thành viên Amazon Prime thông thường là \ $ 12,99 mỗi tháng hoặc \ $ 119 mỗi năm.

** Lưu ý: ** Bạn có thể hủy thử nghiệm Amazon Prime của mình bất cứ lúc nào trước khi kết thúc khoảng thời gian 30 ngày.Nếu bạn hủy bỏ thử nghiệm, bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả các lợi ích chính, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí.

** Cách nhận vận chuyển miễn phí nhanh chóng trên Amazon mà không cần dùng thử chính **

Nếu bạn không muốn đăng ký một bản dùng thử Amazon Prime miễn phí, có một vài cách khác để có được giao hàng miễn phí nhanh trên đơn đặt hàng Amazon của bạn.

*** Tham gia Amazon Prime Student **.Amazon Prime Student là phiên bản giảm giá của Amazon Prime có sẵn cho các sinh viên được ghi danh vào chương trình cấp bằng.Amazon Prime Student cung cấp các lợi ích tương tự như Amazon Prime, nhưng với giá thấp hơn là \ $ 6,49 mỗi tháng hoặc \ $ 59 mỗi năm.
*** Sử dụng chương trình đăng ký & lưu của Amazon **.Chương trình đăng ký & lưu của Amazon cho phép bạn tiết kiệm tiền cho các mục đủ điều kiện bằng cách đăng ký cho họ và thường xuyên giao chúng.Khi bạn đăng ký một mặt hàng, bạn có thể chọn tần suất phân phối cứ sau 1, 2, 3, 4 hoặc 5 tuần.Bạn càng nhận được các mặt hàng của mình thường xuyên, bạn sẽ càng tiết kiệm được.
*** Sử dụng chương trình bổ sung Dash của Amazon **.Chương trình bổ sung Dash của Amazon cho phép bạn tự động sắp xếp lại các mục mà bạn thường xuyên sử dụng.Khi bạn thêm một mục vào danh sách bổ sung Dash của mình, Amazon sẽ theo dõi việc sử dụng của bạn và tự động đặt hàng nhiều mục hơn khi bạn đang chạy thấp.
*** Sử dụng dịch vụ Prime Now của Amazon **.Amazon Prime Now là một dịch vụ giao hàng cung cấp giao hàng hai giờ miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện tại các thành phố được chọn.Để sử dụng Prime ngay bây giờ, bạn phải có tư cách thành viên Amazon Prime.

**Phần kết luận**

Nhận vận chuyển miễn phí nhanh chóng trên Amazon rất dễ dàng nếu bạn có tư cách thành viên Amazon Prime hoặc nếu bạn sử dụng một trong các phương thức khác được liệt kê ở trên.Với vận chuyển miễn phí nhanh, bạn có thể nhận được các mặt hàng bạn cần khi bạn cần, mà không phải chờ ngày để giao hàng.

[ENGLISH]:
**How to Get Fast Free Shipping with an Amazon Prime Trial**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers members free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. However, you can also get a free Amazon Prime trial, which gives you access to all of the same benefits as a paid member for a limited time.

If you're looking to get fast free shipping on an Amazon order, here's how to get a free Amazon Prime trial:

1. Go to the Amazon Prime website and click **Start your free trial**.
2. Enter your email address and click **Continue**.
3. Select your shipping address and click **Continue**.
4. Choose a payment method and click **Continue**.
5. Click **Confirm** to start your free Amazon Prime trial.

Your free Amazon Prime trial will last for 30 days. After that, you'll be charged the regular Amazon Prime membership fee of \$12.99 per month or \$119 per year.

**Note:** You can cancel your Amazon Prime trial at any time before the end of the 30-day period. If you cancel your trial, you'll lose access to all of the Prime benefits, including free two-day shipping.

**How to Get Fast Free Shipping on Amazon Without a Prime Trial**

If you don't want to sign up for a free Amazon Prime trial, there are a few other ways to get fast free shipping on your Amazon orders.

* **Join Amazon Prime Student**. Amazon Prime Student is a discounted version of Amazon Prime that's available to students who are enrolled in a degree-granting program. Amazon Prime Student offers the same benefits as Amazon Prime, but for a lower price of \$6.49 per month or \$59 per year.
* **Use Amazon's Subscribe & Save program**. Amazon's Subscribe & Save program allows you to save money on eligible items by subscribing to them and having them delivered on a regular basis. When you subscribe to an item, you can choose a delivery frequency of every 1, 2, 3, 4, or 5 weeks. The more frequently you receive your items, the more you'll save.
* **Use Amazon's Dash Replenishment program**. Amazon's Dash Replenishment program allows you to automatically reorder items that you frequently use. When you add an item to your Dash Replenishment list, Amazon will track your usage and automatically order more of the item when you're running low.
* **Use Amazon's Prime Now service**. Amazon Prime Now is a delivery service that offers free two-hour delivery on eligible items in select cities. To use Prime Now, you must have an Amazon Prime membership.

**Conclusion**

Getting fast free shipping on Amazon is easy if you have an Amazon Prime membership or if you use one of the other methods listed above. With fast free shipping, you can get the items you need when you need them, without having to wait days for delivery.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top