Tips How to Get an Amazon Prime Free Trial Extension

dongduong396

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận tiện ích mở rộng dùng thử miễn phí Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Dịch vụ có giá $ 12,99 mỗi tháng hoặc $ 119 mỗi năm, nhưng bạn có thể được dùng thử miễn phí trong 30 ngày.

Nếu bạn không chắc liệu Amazon Prime có phù hợp với bạn hay bạn chỉ muốn dùng thử trong một thời gian, bạn có thể gia hạn dùng thử miễn phí trong vài ngày.Đây là cách:

1. Truy cập trang web Amazon Prime và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào tab "Tài khoản của bạn" và sau đó nhấp vào "Tư cách thành viên Prime".
3. Trong phần "Thành viên & Thanh toán", nhấp vào "Mở rộng Thử nghiệm".
4. Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn và nhấp vào "Tiếp tục."
5. Bây giờ bạn sẽ có một bản dùng thử miễn phí 30 ngày của Amazon Prime.

Bạn cũng có thể mở rộng bản dùng thử miễn phí bằng cách liên hệ với Amazon khách hàng.Chỉ cần gọi 1-888-280-4331 và yêu cầu nói chuyện với một đại diện.

** Lưu ý: ** Bạn chỉ có thể mở rộng bản dùng thử miễn phí của mình một lần.Nếu bạn đã mở rộng thử nghiệm của mình trong quá khứ, bạn sẽ không thể làm lại.

**Những bài viết liên quan:**

* [Amazon Prime là gì?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Amazon Prime chi phí bao nhiêu?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Lợi ích của Amazon Prime là gì?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)

[ENGLISH]:
**How to Get an Amazon Prime Free Trial Extension**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. The service costs $12.99 per month or $119 per year, but you can get a free 30-day trial.

If you're not sure if Amazon Prime is right for you, or if you just want to try it out for a while, you can extend your free trial by a few days. Here's how:

1. Go to the Amazon Prime website and sign in to your account.
2. Click on the "Your Account" tab and then click on "Prime Membership."
3. Under the "Membership & Billing" section, click on "Extend Trial."
4. Enter your credit card information and click on "Continue."
5. You will now have a 30-day free trial of Amazon Prime.

You can also extend your free trial by contacting Amazon customer service. Just call 1-888-280-4331 and ask to speak to a representative.

**Note:** You can only extend your free trial once. If you've already extended your trial in the past, you won't be able to do it again.

**Related articles:**

* [What is Amazon Prime?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How much does Amazon Prime cost?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [What are the benefits of Amazon Prime?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top