Tips How to Get Amazon Prime Video Free Trial for 30 Days

phamhoai.viet

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận bản dùng thử miễn phí video Amazon Prime trong 30 ngày **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và nội dung gốc.Bạn có thể xem video Amazon Prime trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị phát trực tuyến.

Nếu bạn không chắc chắn nếu Amazon Prime Video phù hợp với bạn, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí.Điều này sẽ cho phép bạn truy cập vào tất cả các tính năng của Amazon Prime Video trong 30 ngày mà không phải trả bất cứ điều gì.

Để đăng ký dùng thử miễn phí video Amazon Prime, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web video Amazon Prime.
2. Nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngày".
3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
4. Nhấp vào nút "Tiếp tục".

Sau đó, bạn sẽ có thể bắt đầu phát trực tuyến video Amazon Prime.Bạn có thể hủy dùng thử miễn phí bất cứ lúc nào trước khi 30 ngày hết.

** Lợi ích của video Amazon Prime **

Có một số lợi ích để đăng ký dùng thử miễn phí video Amazon Prime.Bao gồm các:

* Truy cập vào nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và nội dung gốc.
* Khả năng xem video Amazon Prime trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị phát trực tuyến của bạn.
* Khả năng tải xuống nội dung video Amazon Prime để xem ngoại tuyến.
* Vận chuyển hai ngày miễn phí khi mua Amazon đủ điều kiện.
* Truy cập vào Amazon Prime Music và Amazon Prime Reading.

** Cách hủy bỏ video miễn phí Amazon Prime Video **

Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn tiếp tục với Amazon Prime Video sau bản dùng thử miễn phí, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.Để hủy đăng ký của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web video Amazon Prime.
2. Nhấp vào liên kết "Tài khoản của bạn".
3. Nhấp vào tab "Video chính".
4. Nhấp vào liên kết "Quản lý tư cách thành viên chính của bạn".
5. Nhấp vào liên kết "Hủy Tư cách thành viên".

Sau đó, bạn sẽ có thể hủy đăng ký video Amazon Prime của mình.Đăng ký của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí của bạn.

**Người giới thiệu**

* [Video Amazon Prime] (Amazon.com: Prime Video: Prime Video)

[ENGLISH]:
**How to Get Amazon Prime Video Free Trial for 30 Days**

Amazon Prime Video is a streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original content. You can watch Amazon Prime Video on your computer, phone, tablet, or streaming device.

If you're not sure if Amazon Prime Video is right for you, you can sign up for a free trial. This will give you access to all of the features of Amazon Prime Video for 30 days, without having to pay anything.

To sign up for a free trial of Amazon Prime Video, follow these steps:

1. Go to the Amazon Prime Video website.
2. Click on the "Start your 30-day free trial" button.
3. Enter your email address and password.
4. Click on the "Continue" button.

You will then be able to start streaming Amazon Prime Video. You can cancel your free trial at any time before the 30 days are up.

**Benefits of Amazon Prime Video**

There are a number of benefits to signing up for a free trial of Amazon Prime Video. These include:

* Access to a wide variety of movies, TV shows, and original content.
* The ability to watch Amazon Prime Video on your computer, phone, tablet, or streaming device.
* The ability to download Amazon Prime Video content to watch offline.
* Free two-day shipping on eligible Amazon purchases.
* Access to Amazon Prime Music and Amazon Prime Reading.

**How to Cancel Your Amazon Prime Video Free Trial**

If you decide that you don't want to continue with Amazon Prime Video after your free trial, you can cancel your subscription at any time. To cancel your subscription, follow these steps:

1. Go to the Amazon Prime Video website.
2. Click on the "Your Account" link.
3. Click on the "Prime Video" tab.
4. Click on the "Manage Your Prime Membership" link.
5. Click on the "Cancel Your Membership" link.

You will then be able to cancel your Amazon Prime Video subscription. Your subscription will continue until the end of your free trial period.

**References**

* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top