Tips How to Get Amazon Prime Free Login Credentials

[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận thông tin đăng nhập miễn phí của Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Dịch vụ có giá $ 12,99 mỗi tháng hoặc $ 119 mỗi năm.Tuy nhiên, có một vài cách để có được thông tin đăng nhập miễn phí của Amazon Prime.

** 1.Đăng ký dùng thử miễn phí**

Cách dễ nhất để có được thông tin đăng nhập miễn phí của Amazon Prime là đăng ký dùng thử miễn phí.Bạn có thể làm điều này trên trang web Amazon Prime.Bản dùng thử miễn phí kéo dài trong 30 ngày và bạn có thể hủy nó bất cứ lúc nào trước khi thử nghiệm kết thúc.

** 2.Sử dụng tài khoản chính của bạn bè hoặc thành viên trong gia đình **

Nếu bạn biết ai đó có tài khoản Amazon Prime, bạn có thể yêu cầu họ chia sẻ thông tin đăng nhập của họ với bạn.Sau đó, bạn có thể sử dụng tài khoản của họ để truy cập các lợi ích chính, chẳng hạn như vận chuyển hai ngày miễn phí và video Prime.

** 3.Tìm mã Prime Prime miễn phí **

Thỉnh thoảng, Amazon sẽ cung cấp mã Amazon Prime miễn phí như một phần của chương trình khuyến mãi.Các mã này có thể được tìm thấy trên trang web Amazon hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội.Nếu bạn tìm thấy mã Amazon Prime miễn phí, bạn có thể nhập nó trên trang web Amazon để kích hoạt bản dùng thử miễn phí.

**4.Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba **

Có một số dịch vụ của bên thứ ba cung cấp thông tin đăng nhập miễn phí của Amazon Prime.Các dịch vụ này thường tính phí, nhưng chúng có thể là một cách thuận tiện để có được Amazon Prime mà không phải trả tiền cho một thuê bao.

** 5.Sử dụng VPN **

Nếu bạn không ở Hoa Kỳ, bạn có thể sử dụng VPN để nhận thông tin đăng nhập miễn phí của Amazon Prime.VPN là một dịch vụ cho phép bạn thay đổi địa chỉ IP của mình, làm cho nó xuất hiện như thể bạn đang ở một quốc gia khác.Điều này có thể cho phép bạn truy cập Nội dung Amazon Prime không có sẵn ở quốc gia của bạn.

** Lưu ý: ** Thông tin đăng nhập miễn phí của Amazon Prime chỉ có giá trị trong một thời gian giới hạn.Khi bản dùng thử miễn phí hết hạn, bạn sẽ cần phải trả tiền cho một thuê bao để tiếp tục sử dụng Amazon Prime.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Bản dùng thử miễn phí Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Mã chính Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201959580)
* [Dịch vụ thứ ba cho Amazon Prime] (https://www.techradar.com/news/best-amazon-prime-ref-trial-iners)
* [VPNS cho Amazon Prime] (https://www.vpnmentor.com/blog/best-vpn-for-amazon-prime/)

[ENGLISH]:
**How to Get Amazon Prime Free Login Credentials**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. The service costs $12.99 per month or $119 per year. However, there are a few ways to get Amazon Prime free login credentials.

**1. Sign up for a free trial**

The easiest way to get Amazon Prime free login credentials is to sign up for a free trial. You can do this on the Amazon Prime website. The free trial lasts for 30 days, and you can cancel it at any time before the trial ends.

**2. Use a friend or family member's Prime account**

If you know someone who has an Amazon Prime account, you can ask them to share their login credentials with you. You can then use their account to access Prime benefits, such as free two-day shipping and Prime Video.

**3. Find a free Amazon Prime code**

Occasionally, Amazon will offer free Amazon Prime codes as part of a promotion. These codes can be found on the Amazon website or on social media. If you find a free Amazon Prime code, you can enter it on the Amazon website to activate your free trial.

**4. Use a third-party service**

There are a number of third-party services that offer Amazon Prime free login credentials. These services typically charge a fee, but they can be a convenient way to get Amazon Prime without having to pay for a subscription.

**5. Use a VPN**

If you're not located in the United States, you can use a VPN to get Amazon Prime free login credentials. A VPN is a service that allows you to change your IP address, making it appear as if you're located in a different country. This can allow you to access Amazon Prime content that is not available in your country.

**Note:** Amazon Prime free login credentials are only valid for a limited time. Once the free trial expires, you will need to pay for a subscription to continue using Amazon Prime.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime free trial](https://www.amazon.com/amazonprime/offers/prime-free-trial)
* [Amazon Prime codes](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201959580)
* [Third-party services for Amazon Prime](https://www.techradar.com/news/best-amazon-prime-free-trial-offers)
* [VPNs for Amazon Prime](https://www.vpnmentor.com/blog/best-vpn-for-amazon-prime/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top