Tips How to Get Amazon Photos Storage Free with Prime

trongnhanpowell

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận lưu trữ ảnh Amazon miễn phí với Prime **

Các thành viên Amazon Prime nhận được lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí.Điều đó có nghĩa là bạn có thể tải lên nhiều ảnh như bạn muốn lên tài khoản ảnh Amazon của mình và chúng sẽ an toàn và an toàn trên đám mây.Bạn có thể truy cập ảnh của mình từ bất cứ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào và chia sẻ chúng với bạn bè và gia đình.

Để bắt đầu, hãy đăng ký Amazon Prime nếu bạn chưa có tài khoản.Sau đó, tải xuống ứng dụng Amazon Photos vào điện thoại hoặc máy tính của bạn.Khi bạn đã đăng nhập, bạn có thể bắt đầu tải lên ảnh của mình.

Bạn có thể tải ảnh lên từ điện thoại, máy tính hoặc thiết bị khác.Để tải lên ảnh từ điện thoại của bạn, hãy mở ứng dụng Amazon Photos và nhấn vào nút "Tải lên".Sau đó, bạn có thể chọn các bức ảnh bạn muốn tải lên.Để tải lên ảnh từ máy tính của bạn, hãy mở trang web Amazon Photos và nhấp vào nút "Tải lên".Sau đó, bạn có thể kéo và thả ảnh bạn muốn tải lên.

Amazon Photos sẽ tự động sắp xếp ảnh của bạn thành album.Bạn cũng có thể tạo album của riêng bạn và chia sẻ chúng với bạn bè và gia đình.

Dưới đây là một số mẹo để sử dụng ảnh Amazon:

* Sử dụng thanh "Tìm kiếm" để tìm ảnh cụ thể.
* Sử dụng "bộ lọc" để sắp xếp ảnh của bạn theo ngày, người hoặc địa điểm.
* Chia sẻ ảnh với bạn bè và gia đình bằng cách gửi cho họ một liên kết đến album.
* Tải ảnh vào điện thoại hoặc máy tính của bạn để bạn có thể truy cập chúng ngoại tuyến.

Amazon Photos là một cách tuyệt vời để lưu trữ và sắp xếp ảnh của bạn.Thật dễ dàng để sử dụng, an toàn và có thể truy cập từ bất cứ đâu.Nếu bạn là thành viên của Amazon Prime, bạn sẽ nhận được lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí, vậy tại sao không tận dụng nó?

**Người giới thiệu**

* [Ảnh Amazon] (https://www.amazon.com/photos)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**How to Get Amazon Photos Storage Free with Prime**

Amazon Prime members get unlimited photo storage for free. That means you can upload as many photos as you want to your Amazon Photos account, and they'll be safe and secure in the cloud. You can access your photos from anywhere, on any device, and share them with friends and family.

To get started, sign up for Amazon Prime if you don't already have an account. Then, download the Amazon Photos app to your phone or computer. Once you're signed in, you can start uploading your photos.

You can upload photos from your phone, computer, or another device. To upload photos from your phone, open the Amazon Photos app and tap the "Upload" button. You can then select the photos you want to upload. To upload photos from your computer, open the Amazon Photos website and click the "Upload" button. You can then drag and drop the photos you want to upload.

Amazon Photos will automatically organize your photos into albums. You can also create your own albums and share them with friends and family.

Here are some tips for using Amazon Photos:

* Use the "Search" bar to find specific photos.
* Use the "Filters" to organize your photos by date, person, or location.
* Share photos with friends and family by sending them a link to the album.
* Download photos to your phone or computer so you can access them offline.

Amazon Photos is a great way to store and organize your photos. It's easy to use, secure, and accessible from anywhere. If you're an Amazon Prime member, you're getting unlimited photo storage for free, so why not take advantage of it?

**References**

* [Amazon Photos](https://www.amazon.com/photos)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top