Tips How to Get Amazon Channels Like HBO Free with Prime

whitezebra301

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận các kênh Amazon như HBO miễn phí với Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký tuyệt vời cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào phát trực tuyến video Prime và hơn thế nữa.Nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể nhận được một số kênh cao cấp như HBO, Showtime và Starz miễn phí với đăng ký chính của bạn?

Đây là cách để có được các kênh Amazon như HBO miễn phí với Prime:

1. Chuyển đến trang Kênh Amazon.
2. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn, nếu bạn chưa có.
3. Nhấp vào nút "Đăng ký" bên cạnh kênh bạn muốn xem.
4. Chọn tùy chọn "Kênh video chính".
5. Nhập mật khẩu Amazon Prime của bạn.
6. Nhấp vào nút "Đăng ký".

Bây giờ bạn sẽ có thể xem nội dung của kênh thông qua ứng dụng Video Prime trên TV, thiết bị phát trực tuyến hoặc thiết bị di động.

** Dưới đây là một vài trong số các kênh Amazon mà bạn có thể nhận miễn phí với Prime: **

* HBO
* Showtime
* Starz
* Cinemax
* Epix
* Paramount+
* Discovery+
* AMC+
* Rùng mình
* Sundance bây giờ
* Britbox
* Acorn TV
* Kiệt tác PBS

** Lưu ý: ** Không phải tất cả các kênh Amazon đều có sẵn miễn phí với Prime.Một số kênh yêu cầu một khoản phí đăng ký hàng tháng.

** Dưới đây là một số mẹo để tận dụng tối đa các kênh Amazon: **

* Sử dụng phần "kênh của tôi" để theo dõi tất cả các kênh bạn đã đăng ký.
* Sử dụng tính năng "Danh sách theo dõi" để lưu các chương trình và phim yêu thích của bạn.
* Thiết lập các điều khiển của cha mẹ để hạn chế quyền truy cập vào một số kênh nhất định.
* Sử dụng tính năng "Tìm kiếm" để tìm các chương trình hoặc phim cụ thể.

** Các kênh Amazon là một cách tuyệt vời để thêm giá trị thậm chí nhiều hơn vào đăng ký Amazon Prime của bạn.Với nhiều kênh khác nhau để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó mà bạn sẽ thích xem. **

**Người giới thiệu:**

* [Kênh Amazon] (https://www.amazon.com/channels/prime-video/ref=ATV_CS_Channel_Store)

[ENGLISH]:
**How to Get Amazon Channels Like HBO Free with Prime**

Amazon Prime is a great subscription service that offers a wide variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video streaming, and more. But did you know that you can also get a number of premium channels like HBO, Showtime, and Starz for free with your Prime subscription?

Here's how to get Amazon Channels like HBO free with Prime:

1. Go to the Amazon Channels page.
2. Sign in to your Amazon account, if you haven't already.
3. Click on the "Subscribe" button next to the channel you want to watch.
4. Select the "Prime Video Channels" option.
5. Enter your Amazon Prime password.
6. Click on the "Subscribe" button.

You'll now be able to watch the channel's content through the Prime Video app on your TV, streaming device, or mobile device.

**Here are a few of the Amazon Channels that you can get for free with Prime:**

* HBO
* Showtime
* Starz
* Cinemax
* Epix
* Paramount+
* Discovery+
* AMC+
* Shudder
* Sundance Now
* BritBox
* Acorn TV
* PBS Masterpiece

**Note:** Not all Amazon Channels are available for free with Prime. Some channels require a monthly subscription fee.

**Here are some tips for getting the most out of Amazon Channels:**

* Use the "My Channels" section to keep track of all the channels you're subscribed to.
* Use the "Watchlist" feature to save your favorite shows and movies.
* Set up parental controls to restrict access to certain channels.
* Use the "Search" feature to find specific shows or movies.

**Amazon Channels is a great way to add even more value to your Amazon Prime subscription. With a wide variety of channels to choose from, you're sure to find something that you'll enjoy watching.**

**References:**

* [Amazon Channels](https://www.amazon.com/channels/prime-video/ref=atv_cs_channel_store)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top