Tips How to Get a Free Amazon Prime Subscription

duchaiguitar1

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận đăng ký Amazon Prime miễn phí **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích độc quyền khác.Tuy nhiên, có một vài cách để có được đăng ký Amazon Prime miễn phí.

** 1.Đăng ký dùng thử miễn phí**

Cách dễ nhất để có được đăng ký Amazon Prime miễn phí là đăng ký dùng thử miễn phí.Bạn có thể làm điều này trên trang web hoặc ứng dụng Amazon Prime.Khi bạn đăng ký, bạn sẽ có 30 ngày để thử Prime miễn phí.Nếu bạn quyết định giữ Prime sau thời gian dùng thử, bạn sẽ bị tính phí hàng tháng hoặc hàng năm.

** 2.Sử dụng tài khoản chính của bạn bè hoặc thành viên trong gia đình **

Nếu bạn biết ai đó có tài khoản Amazon Prime, bạn có thể yêu cầu họ chia sẻ lợi ích chính của họ với bạn.Bạn có thể làm điều này bằng cách thêm hộ gia đình Amazon của họ vào tài khoản của bạn.Khi bạn được thêm vào gia đình của họ, bạn sẽ có thể truy cập tất cả các lợi ích của Prime, bao gồm cả vận chuyển hai ngày miễn phí.

** 3.Nhận đăng ký chính của sinh viên **

Nếu bạn là sinh viên, bạn có thể nhận được đăng ký Amazon Prime Prime sáu tháng miễn phí.Để đủ điều kiện, bạn phải là sinh viên tại một trường cao đẳng hoặc đại học tham gia.Khi bạn đăng ký, bạn sẽ có thể tận hưởng tất cả các lợi ích của Prime, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí, Video Prime, Prime Music, v.v.Sau thời gian dùng thử sáu tháng, bạn sẽ bị tính phí hàng tháng hoặc hàng năm cho sinh viên chính.

**4.Sử dụng mã khuyến mãi **

Amazon thỉnh thoảng cung cấp mã khuyến mãi có thể được sử dụng để có được đăng ký Amazon Prime miễn phí.Các mã này thường chỉ có sẵn trong một thời gian giới hạn, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra trang web hoặc ứng dụng Amazon thường xuyên để cập nhật.

** 5.Giành được đăng ký Amazon Prime miễn phí **

Amazon thỉnh thoảng tổ chức các cuộc thi và quà tặng nơi bạn có thể giành được đăng ký Amazon Prime miễn phí.Để cập nhật các cuộc thi này, hãy chắc chắn theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc đăng ký nhận bản tin email của họ.

**Phần kết luận**

Đây chỉ là một vài cách để có được đăng ký Amazon Prime miễn phí.Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để tiết kiệm tiền khi vận chuyển hoặc truy cập vào Video Prime và các lợi ích độc quyền khác, hãy chắc chắn kiểm tra các tùy chọn này.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/amazonprimestudent)

[ENGLISH]:
**How to Get a Free Amazon Prime Subscription**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other exclusive benefits. However, there are a few ways to get a free Amazon Prime subscription.

**1. Sign up for a free trial**

The easiest way to get a free Amazon Prime subscription is to sign up for a free trial. You can do this on the Amazon Prime website or app. Once you sign up, you'll have 30 days to try out Prime for free. If you decide to keep Prime after the trial period, you'll be charged the regular monthly or annual fee.

**2. Use a friend or family member's Prime account**

If you know someone who has an Amazon Prime account, you can ask them to share their Prime benefits with you. You can do this by adding their Amazon Household to your account. Once you're added to their Household, you'll be able to access all of the benefits of Prime, including free two-day shipping.

**3. Get a Prime Student subscription**

If you're a student, you can get a free six-month Amazon Prime Student subscription. To qualify, you must be a student at a participating college or university. Once you sign up, you'll be able to enjoy all of the benefits of Prime, including free two-day shipping, Prime Video, Prime Music, and more. After the six-month trial period, you'll be charged the regular monthly or annual fee for Prime Student.

**4. Use a promo code**

Amazon occasionally offers promo codes that can be used to get a free Amazon Prime subscription. These codes are usually only available for a limited time, so be sure to check the Amazon website or app regularly for updates.

**5. Win a free Amazon Prime subscription**

Amazon occasionally holds contests and giveaways where you can win a free Amazon Prime subscription. To stay up-to-date on these contests, be sure to follow Amazon on social media or sign up for their email newsletter.

**Conclusion**

These are just a few ways to get a free Amazon Prime subscription. If you're looking for a way to save money on shipping or get access to Prime Video and other exclusive benefits, be sure to check out these options.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/amazonprimestudent)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top