Tips How to Get 6 Months of Baby Registry Prime Free Trial

goldenkoala187

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào để có được 6 tháng đăng ký em bé dùng thử miễn phí **

Amazon Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho đồ dùng cho bé.Bạn có thể nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music, v.v.Nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể nhận được một thử nghiệm miễn phí 6 tháng của Amazon Prime khi bạn tạo sổ đăng ký em bé?

Đây là cách bắt đầu:

1. Truy cập Amazon.com và nhấp vào tab "Đăng ký".
2. Nhấp vào "Tạo sổ đăng ký" và nhập thông tin của bạn.
3. Chọn "em bé" làm loại đăng ký.
4. Thêm các mục vào sổ đăng ký của bạn mà bạn quan tâm.
5. Khi bạn hoàn thành việc thêm các mục, nhấp vào "Lưu và tiếp tục."
6. Bạn sẽ được nhắc nhập thông tin thanh toán của bạn.Bạn có thể chọn thanh toán cho phiên tòa bây giờ hoặc muộn hơn.
7. Nhấp vào "Bắt đầu dùng thử miễn phí."

Bây giờ bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các lợi ích của Amazon Prime trong 6 tháng.Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn sẽ bị tính phí $ 119 mỗi năm cho Amazon Prime.

** Lợi ích của Amazon Prime **

Ngoài việc vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, Amazon Prime còn cung cấp nhiều lợi ích khác, bao gồm:

* Giao hàng cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng một ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Truyền phát phim và chương trình truyền hình miễn phí không giới hạn
* Truy cập miễn phí vào nhạc Prime
* Lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí với ảnh Amazon
* Giảm 20% tã và thức ăn trẻ em với gia đình Amazon

** Cách hủy Amazon Prime **

Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn tiếp tục với Amazon Prime sau thời gian dùng thử, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.Để hủy, hãy truy cập cài đặt tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào "Prime".Trong "Tư cách thành viên & đăng ký", nhấp vào "Quản lý thành viên Prime".Sau đó, nhấp vào "Hủy Prime."

Bạn sẽ có thể tiếp tục sử dụng Amazon Prime cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán của mình.Bạn sẽ không bị tính phí cho một tháng nữa của Amazon Prime.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon Prime Registry] (https://www.amazon.com/registry/baby)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Cách hủy Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117870)

[ENGLISH]:
**How to Get 6 Months of Baby Registry Prime Free Trial**

Amazon Prime is a great way to save money on baby supplies. You can get free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and more. But did you know that you can also get a free 6-month trial of Amazon Prime when you create a baby registry?

Here's how to get started:

1. Go to Amazon.com and click on the "Registry" tab.
2. Click on "Create a Registry" and enter your information.
3. Select "Baby" as the type of registry.
4. Add items to your registry that you're interested in.
5. When you're finished adding items, click on "Save and Continue."
6. You'll be prompted to enter your payment information. You can choose to pay for the trial now or later.
7. Click on "Start Your Free Trial."

You'll now have access to all of the benefits of Amazon Prime for 6 months. After the trial period ends, you'll be charged $119 per year for Amazon Prime.

**Benefits of Amazon Prime**

In addition to free two-day shipping on eligible items, Amazon Prime also offers a variety of other benefits, including:

* Free same-day delivery on eligible items in select cities
* Free one-day delivery on eligible items
* Free unlimited streaming of movies and TV shows with Prime Video
* Free access to Prime Music
* Free unlimited photo storage with Amazon Photos
* 20% off diapers and baby food with Amazon Family

**How to Cancel Amazon Prime**

If you decide that you don't want to continue with Amazon Prime after the trial period, you can cancel your subscription at any time. To cancel, go to your Amazon account settings and click on "Prime." Under "Membership & Subscriptions," click on "Manage Prime Membership." Then, click on "Cancel Prime."

You'll be able to continue using Amazon Prime until the end of your billing cycle. You won't be charged for another month of Amazon Prime.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime Registry](https://www.amazon.com/registry/baby)
* [Amazon Prime Benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [How to Cancel Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117870)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top