Tips How to Get 6 Months of Amazon Prime Student Free

giahoa521

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào để nhận được 6 tháng của Amazon Prime Student miễn phí **

Amazon Prime Student là một cách tuyệt vời để có được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music, v.v.Và trong một thời gian giới hạn, sinh viên mới có thể nhận được 6 tháng của sinh viên Amazon Prime miễn phí.

Đây là cách bắt đầu:

1. Chuyển đến trang đăng ký Amazon Prime Student.
2. Nhập địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu.
3. Chọn trường của bạn từ danh sách.
4. Xác minh tình trạng học sinh của bạn bằng cách nhập địa chỉ email của trường.
5. Nhấp vào "Bắt đầu dùng thử miễn phí của tôi."

Sau đó, bạn sẽ có thể tận hưởng tất cả những lợi ích của Amazon Prime Student trong 6 tháng.Sau đó, bạn sẽ được tính giá thông thường của Amazon Prime là \ $ 12,99/tháng.

** Lợi ích của Amazon Prime Student **

Ngoài việc vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, Amazon Prime Student còn bao gồm:

* Giao hàng cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng một ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Truyền phát video không giới hạn miễn phí
* Truyền phát nhạc Prime không giới hạn miễn phí
* Truy cập miễn phí để đọc Prime
* Lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí với ảnh Amazon
* Giảm giá 20% Chọn thiết bị Amazon

** Cách hủy bỏ Amazon Prime Student **

Nếu bạn quyết định hủy bỏ Amazon Prime Student, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào.Chỉ cần truy cập cài đặt tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào "Quản lý thành viên Prime".Trong "Thành viên & Thanh toán," Nhấp "Hủy Prime."

Bạn sẽ có thể tiếp tục sử dụng Amazon Prime Student cho đến khi kết thúc thời gian thanh toán hiện tại của bạn.

** Bài viết tham khảo **

* [Sinh viên Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Lợi ích của sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primestudent/student-benefits)
* [Cách hủy bỏ sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909170#cancel)

[ENGLISH]:
**How to Get 6 Months of Amazon Prime Student Free**

Amazon Prime Student is a great way to get free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and more. And for a limited time, new students can get 6 months of Amazon Prime Student for free.

Here's how to get started:

1. Go to the Amazon Prime Student sign-up page.
2. Enter your email address and create a password.
3. Select your school from the list.
4. Verify your student status by entering your school email address.
5. Click "Start my free trial."

You'll then be able to enjoy all the benefits of Amazon Prime Student for 6 months. After that, you'll be charged the regular Amazon Prime price of \$12.99/month.

**Benefits of Amazon Prime Student**

In addition to free two-day shipping on eligible items, Amazon Prime Student also includes:

* Free same-day delivery on eligible items in select cities
* Free one-day delivery on eligible items
* Free unlimited streaming of Prime Video
* Free unlimited streaming of Prime Music
* Free access to Prime Reading
* Free unlimited photo storage with Amazon Photos
* 20% off select Amazon devices

**How to Cancel Amazon Prime Student**

If you decide to cancel Amazon Prime Student, you can do so at any time. Just go to your Amazon account settings and click "Manage Prime Membership." Under "Membership & Billing," click "Cancel Prime."

You'll be able to continue using Amazon Prime Student until the end of your current billing period.

**Reference Articles**

* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/primestudent)
* [Benefits of Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/primestudent/student-benefits)
* [How to Cancel Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909170#cancel)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top