Tips How to Get 5% Cash Back on Amazon Purchases

phuonglongdisco

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận lại 5% tiền mặt khi mua hàng Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể nhận lại 5% tiền mặt khi mua hàng Amazon của mình không?

Đúng vậy, bạn có thể kiếm được 5% tiền mặt khi mua hàng Amazon đủ điều kiện khi bạn sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt ** Rakuten **.Rakuten là một chương trình phần thưởng hoàn lại tiền, hợp tác với hơn 2.500 nhà bán lẻ, bao gồm cả Amazon.Khi bạn mua sắm thông qua Rakuten, bạn sẽ kiếm được một tỷ lệ phần trăm mua lại bằng tiền mặt.

Để bắt đầu, chỉ cần cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt rakuten.Sau đó, khi bạn mua sắm trên Amazon, nhấp vào biểu tượng Rakuten để kích hoạt ưu đãi hoàn lại tiền.Sau đó, bạn sẽ có thể theo dõi thu nhập hoàn lại tiền của mình và đổi chúng bằng thẻ quà tặng hoặc tiền mặt PayPal.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách lấy lại 5% tiền mặt khi mua hàng Amazon của bạn:

1. ** Cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt rakuten. ** Bạn có thể tìm phần mở rộng trình duyệt Rakuten cho Chrome, Firefox, Safari và Edge.
2. ** Kích hoạt ưu đãi hoàn lại tiền cho Amazon. ** Khi bạn mua sắm trên Amazon, nhấp vào biểu tượng Rakuten để kích hoạt ưu đãi hoàn lại tiền.
3. ** Cửa hàng và kiếm tiền hoàn lại. ** Bạn sẽ kiếm được một tỷ lệ phần trăm mua lại bằng tiền mặt khi bạn mua sắm thông qua Rakuten.
4. ** Theo dõi thu nhập hoàn lại tiền của bạn. ** Bạn có thể theo dõi thu nhập hoàn lại tiền của mình trong bảng điều khiển Rakuten.
5. ** đổi thu nhập hoàn lại tiền của bạn. ** Bạn có thể đổi thu nhập hoàn lại tiền của mình cho thẻ quà tặng hoặc tiền mặt Paypal.

Nó là dễ dàng!Bằng cách sử dụng Rakuten, bạn có thể kiếm được 5% tiền mặt khi mua hàng Amazon và tiết kiệm tiền cho cuộc mua sắm tiếp theo của bạn.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để tận dụng tối đa Rakuten: **

*** Mua sắm thông qua trang web hoặc ứng dụng Rakuten. ** Bạn sẽ kiếm được nhiều tiền nhất khi bạn mua sắm thông qua trang web hoặc ứng dụng Rakuten.
*** Kích hoạt ưu đãi hoàn lại tiền trước khi bạn bắt đầu mua sắm. ** Đảm bảo kích hoạt ưu đãi hoàn lại tiền cho Amazon trước khi bạn bắt đầu mua sắm.
*** Kiểm tra tỷ lệ hoàn lại tiền trước khi bạn mua hàng. ** Tỷ lệ hoàn lại tiền cho Amazon khác nhau, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra tỷ lệ hoàn lại tiền trước khi bạn mua hàng.
*** Theo dõi thu nhập hoàn lại tiền của bạn. ** Bạn có thể theo dõi thu nhập hoàn lại tiền của mình trong bảng điều khiển Rakuten.
*** đổi thu nhập hoàn lại tiền của bạn. ** Bạn có thể đổi thu nhập hoàn lại tiền của mình cho thẻ quà tặng hoặc tiền mặt Paypal.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tối đa hóa thu nhập hoàn lại tiền của mình và tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn.

**Người giới thiệu:**

* [Rakuten] (Earn Cash Back at stores you 💜)
* [Làm thế nào để lấy lại 5% tiền mặt khi mua hàng Amazon] (https://www.rakuten.com/help/article/how-to-get-5-cash-back-on-amazon-purchase)

[ENGLISH]:
**How to Get 5% Cash Back on Amazon Purchases**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. But did you know that you can also get 5% cash back on your Amazon purchases?

That's right, you can earn 5% cash back on eligible Amazon purchases when you use the **Rakuten** browser extension. Rakuten is a cashback rewards program that partners with over 2,500 retailers, including Amazon. When you shop through Rakuten, you'll earn a percentage of your purchase back in cash.

To get started, simply install the Rakuten browser extension. Then, when you're shopping on Amazon, click on the Rakuten icon to activate the cashback offer. You'll then be able to track your cashback earnings and redeem them for gift cards or PayPal cash.

Here's a step-by-step guide on how to get 5% cash back on your Amazon purchases:

1. **Install the Rakuten browser extension.** You can find the Rakuten browser extension for Chrome, Firefox, Safari, and Edge.
2. **Activate the cashback offer for Amazon.** When you're shopping on Amazon, click on the Rakuten icon to activate the cashback offer.
3. **Shop and earn cashback.** You'll earn a percentage of your purchase back in cash when you shop through Rakuten.
4. **Track your cashback earnings.** You can track your cashback earnings in the Rakuten dashboard.
5. **Redeem your cashback earnings.** You can redeem your cashback earnings for gift cards or PayPal cash.

It's that easy! By using Rakuten, you can earn 5% cash back on your Amazon purchases and save money on your next shopping spree.

**Here are some additional tips for getting the most out of Rakuten:**

* **Shop through the Rakuten website or app.** You'll earn the most cashback when you shop through the Rakuten website or app.
* **Activate the cashback offer before you start shopping.** Make sure to activate the cashback offer for Amazon before you start shopping.
* **Check the cashback rate before you make a purchase.** The cashback rate for Amazon varies, so be sure to check the cashback rate before you make a purchase.
* **Track your cashback earnings.** You can track your cashback earnings in the Rakuten dashboard.
* **Redeem your cashback earnings.** You can redeem your cashback earnings for gift cards or PayPal cash.

By following these tips, you can maximize your cashback earnings and save money on your Amazon purchases.

**References:**

* [Rakuten](https://www.rakuten.com/)
* [How to Get 5% Cash Back on Amazon Purchases](https://www.rakuten.com/help/article/how-to-get-5-cash-back-on-amazon-purchases)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top