Tips How to End an Amazon Prime Free Trial Early

xuanvutrinidad

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kết thúc một bản dùng thử miễn phí Amazon Prime sớm **

Amazon Prime là một dịch vụ tuyệt vời, nhưng nó không dành cho tất cả mọi người.Nếu bạn không chắc chắn nếu bạn muốn giữ Amazon Prime sau khi bản dùng thử miễn phí kết thúc, bạn có thể hủy nó bất cứ lúc nào.

** Để hủy bỏ thử nghiệm miễn phí Amazon Prime sớm, hãy làm theo các bước sau: **

1. Truy cập ** Amazon.com ** và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào tab ** tài khoản & danh sách **.
3. Dưới ** Thành viên Prime **, nhấp ** Quản lý thành viên Prime **.
4. Nhấp vào ** Thành viên cuối **.
5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để xác nhận việc hủy bỏ của bạn.

Bản dùng thử miễn phí Amazon Prime của bạn sẽ kết thúc ngay lập tức và bạn sẽ không bị tính phí thành viên đầy đủ.

** Điều gì xảy ra nếu tôi không hủy bỏ bản dùng thử miễn phí Amazon Prime? **

Nếu bạn không hủy bản dùng thử miễn phí Amazon Prime, tài khoản của bạn sẽ tự động được nâng cấp thành thành viên trả phí.Bạn sẽ bị tính phí hàng tháng hoặc hàng năm cho Amazon Prime.

** Tôi có thể được hoàn lại tiền cho bản dùng thử miễn phí Amazon Prime không? **

Không, bạn không thể được hoàn lại tiền cho bản dùng thử miễn phí Amazon Prime.Tuy nhiên, bạn có thể hủy bỏ bản dùng thử miễn phí Amazon Prime bất cứ lúc nào và bạn sẽ không bị tính phí thành viên đầy đủ.

** Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi ý định sau khi tôi hủy bản dùng thử miễn phí Amazon Prime? **

Bạn có thể đăng ký Amazon Prime một lần nữa bất cứ lúc nào.Tuy nhiên, bạn sẽ không đủ điều kiện để dùng thử miễn phí.

** Để biết thêm thông tin về Amazon Prime, vui lòng truy cập các liên kết sau: **

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Thành viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime/membership)
* [Bản dùng thử miễn phí Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime/offers/prime-free-trial)

[ENGLISH]:
**How to End an Amazon Prime Free Trial Early**

Amazon Prime is a great service, but it's not for everyone. If you're not sure if you want to keep Amazon Prime after your free trial ends, you can cancel it at any time.

**To cancel your Amazon Prime free trial early, follow these steps:**

1. Go to **Amazon.com** and sign in to your account.
2. Click the **Account & Lists** tab.
3. Under **Prime Membership**, click **Manage Prime Membership**.
4. Click **End Membership**.
5. Follow the instructions on the screen to confirm your cancellation.

Your Amazon Prime free trial will end immediately, and you will not be charged for a full membership.

**What happens if I don't cancel my Amazon Prime free trial?**

If you don't cancel your Amazon Prime free trial, your account will automatically be upgraded to a paid membership. You will be charged the regular monthly or annual fee for Amazon Prime.

**Can I get a refund for my Amazon Prime free trial?**

No, you cannot get a refund for your Amazon Prime free trial. However, you can cancel your Amazon Prime free trial at any time and you will not be charged for a full membership.

**What if I change my mind after I cancel my Amazon Prime free trial?**

You can sign up for Amazon Prime again at any time. However, you will not be eligible for a free trial.

**For more information on Amazon Prime, please visit the following links:**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime Membership](https://www.amazon.com/prime/membership)
* [Amazon Prime Free Trial](https://www.amazon.com/prime/offers/prime-free-trial)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top