Tips How to Edit Items in Your Amazon Cart

[TIẾNG VIỆT]:
** Cách chỉnh sửa các mục trong giỏ hàng Amazon của bạn **

Amazon giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa các mục trong giỏ hàng của bạn.Bạn có thể thay đổi số lượng của một mặt hàng, xóa một mặt hàng hoặc thêm một mục mới.Đây là cách làm điều đó:

1. ** Chuyển đến Giỏ hàng Amazon của bạn. ** Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào biểu tượng "Giỏ hàng" ở góc trên cùng bên phải của trang web Amazon.
2. ** Nhấp vào nút "Chỉnh sửa" bên cạnh mục bạn muốn thay đổi. **
3. ** Thực hiện các thay đổi của bạn. ** Bạn có thể thay đổi số lượng của một mục, xóa một mục hoặc thêm một mục mới.
4. ** Nhấp vào nút "Cập nhật giỏ hàng". **

Thay đổi của bạn sẽ được lưu và giỏ hàng của bạn sẽ được cập nhật.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để chỉnh sửa các mục trong giỏ hàng Amazon của bạn: **

* Bạn có thể sử dụng thanh "Tìm kiếm" để tìm một mục trong giỏ hàng của bạn.
* Bạn có thể sử dụng nút "Sắp xếp" để sắp xếp các mặt hàng của bạn theo giá, số lượng hoặc ngày được thêm vào.
* Bạn có thể sử dụng nút "Bộ lọc" để lọc các mặt hàng của bạn theo danh mục, thương hiệu hoặc giá cả.

** Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào chỉnh sửa các mặt hàng trong giỏ hàng Amazon của mình, bạn có thể liên hệ

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách thêm các mặt hàng vào giỏ hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách xóa các mục khỏi giỏ hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách thay đổi số lượng các mặt hàng trong giỏ hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)

[ENGLISH]:
**How to Edit Items in Your Amazon Cart**

Amazon makes it easy to edit items in your cart. You can change the quantity of an item, remove an item, or add a new item. Here's how to do it:

1. **Go to your Amazon cart.** You can do this by clicking on the "Cart" icon in the top right corner of the Amazon website.
2. **Click on the "Edit" button next to the item you want to change.**
3. **Make your changes.** You can change the quantity of an item, remove an item, or add a new item.
4. **Click on the "Update Cart" button.**

Your changes will be saved and your cart will be updated.

**Here are some additional tips for editing items in your Amazon cart:**

* You can use the "Search" bar to find an item in your cart.
* You can use the "Sort" button to sort your items by price, quantity, or date added.
* You can use the "Filter" button to filter your items by category, brand, or price.

**If you have any problems editing items in your Amazon cart, you can contact Amazon customer service for help.**

**Reference articles:**

* [How to Add Items to Your Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Remove Items from Your Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Change the Quantity of Items in Your Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top