Tips How to Checkout Your Amazon Business Cart

dinhsang209

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kiểm tra giỏ hàng kinh doanh Amazon của bạn **

Amazon Business là một cách tuyệt vời cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô để mua sản phẩm với số lượng lớn với giá giảm.Tuy nhiên, nếu bạn không quen thuộc với quy trình thanh toán, nó có thể hơi khó khăn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các bước kiểm tra Giỏ hàng Amazon của bạn, để bạn có thể nhận được sản phẩm của mình nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể.

** 1.Thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn **

Bước đầu tiên là thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng" trên trang sản phẩm.

Khi bạn đã thêm tất cả các mục bạn muốn, bạn có thể tiến hành thanh toán.

** 2.Xem lại giỏ hàng của bạn **

Trước khi bạn thanh toán, hãy chắc chắn xem lại giỏ hàng của bạn để đảm bảo bạn đã thêm các mục và số lượng chính xác.Bạn cũng có thể kiểm tra chi phí vận chuyển và ngày giao hàng ước tính.

** 3.Chọn một phương thức vận chuyển **

Amazon cung cấp nhiều phương thức vận chuyển, vì vậy bạn có thể chọn phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.Bạn có thể chọn từ vận chuyển tiêu chuẩn, vận chuyển hai ngày hoặc vận chuyển vào ngày hôm sau.

**4.Nhập thông tin vận chuyển của bạn **

Bạn sẽ cần nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin liên hệ để Amazon có thể gửi đơn đặt hàng của bạn.

** 5.Chọn một Phương thức thanh toán**

Bạn có thể chọn thanh toán cho đơn đặt hàng của mình bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thanh toán Amazon.

** 6.Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào "Đặt hàng" ** **

Khi bạn đã xem xét đơn đặt hàng của mình và chọn phương thức thanh toán, bạn có thể nhấp vào "Đặt hàng" để hoàn tất giao dịch mua hàng của mình.

** 7.Theo dõi đơn hàng của bạn**

Bạn có thể theo dõi đơn đặt hàng của mình bằng cách truy cập tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào tab "Đơn hàng".Bạn sẽ có thể thấy trạng thái đơn đặt hàng của bạn và ngày giao hàng ước tính.

** Mẹo để thanh toán **

Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn kiểm tra giỏ hàng kinh doanh Amazon nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể:

* Sử dụng nút "Thêm vào giỏ hàng" để thêm các mục vào giỏ hàng của bạn.
* Xem lại giỏ hàng của bạn trước khi bạn thanh toán để đảm bảo bạn đã thêm các mục và số lượng chính xác.
* Chọn một phương thức vận chuyển phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
* Nhập thông tin vận chuyển của bạn một cách cẩn thận.
* Chọn một phương thức thanh toán mà bạn thoải mái.
* Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào "Đặt hàng" để hoàn thành việc mua hàng của bạn.
* Theo dõi đơn đặt hàng của bạn để xem trạng thái và ngày giao hàng ước tính.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể kiểm tra giỏ hàng kinh doanh Amazon của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng, để bạn có thể nhận được sản phẩm của mình càng sớm càng tốt.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách thêm các mặt hàng vào Giỏ hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách xem lại giỏ hàng của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách chọn phương thức vận chuyển] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách nhập thông tin vận chuyển của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909040)
* [Cách chọn phương thức thanh toán] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909050)
* [Cách đặt hàng] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909060)
* [Cách theo dõi đơn đặt hàng của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909070)

[ENGLISH]:
**How to Checkout Your Amazon Business Cart**

Amazon Business is a great way for businesses of all sizes to purchase products in bulk at a discount. However, if you're not familiar with the checkout process, it can be a bit daunting.

In this article, we'll walk you through the steps of checking out your Amazon Business cart, so you can get your products as quickly and easily as possible.

**1. Add items to your cart**

The first step is to add the items you want to purchase to your cart. You can do this by clicking on the "Add to Cart" button on the product page.

Once you've added all of the items you want, you can proceed to checkout.

**2. Review your cart**

Before you checkout, be sure to review your cart to make sure you've added the correct items and quantities. You can also check the shipping costs and estimated delivery date.

**3. Select a shipping method**

Amazon offers a variety of shipping methods, so you can choose the one that best suits your needs. You can choose from Standard Shipping, Two-Day Shipping, or Next-Day Shipping.

**4. Enter your shipping information**

You'll need to enter your shipping address and contact information so that Amazon can ship your order.

**5. Select a payment method**

You can choose to pay for your order with a credit card, debit card, or Amazon Pay.

**6. Review your order and click "Place Order"**

Once you've reviewed your order and selected a payment method, you can click "Place Order" to complete your purchase.

**7. Track your order**

You can track your order by going to your Amazon account and clicking on the "Orders" tab. You'll be able to see the status of your order and the estimated delivery date.

**Tips for Checkout**

Here are a few tips to help you checkout your Amazon Business cart as quickly and easily as possible:

* Use the "Add to Cart" button to add items to your cart.
* Review your cart before you checkout to make sure you've added the correct items and quantities.
* Select a shipping method that best suits your needs.
* Enter your shipping information carefully.
* Select a payment method that you're comfortable with.
* Review your order and click "Place Order" to complete your purchase.
* Track your order to see the status and estimated delivery date.

By following these tips, you can checkout your Amazon Business cart quickly and easily, so you can get your products as soon as possible.

**Reference Articles**

* [How to Add Items to Your Amazon Business Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Review Your Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Select a Shipping Method](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Enter Your Shipping Information](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909040)
* [How to Select a Payment Method](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909050)
* [How to Place an Order](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909060)
* [How to Track Your Order](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909070)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top