Tips How To Checkout Mulitple Items Fast on Amazon

votasty

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kiểm tra nhiều mục nhanh trên Amazon **

Amazon là một cách thuận tiện để mua sắm cho nhiều mặt hàng khác nhau, nhưng có thể tốn thời gian để kiểm tra nhiều mặt hàng cùng một lúc.Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn kiểm tra nhanh hơn:

1. ** Thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn trước thời hạn. ** Nếu bạn biết bạn sẽ mua hàng, hãy thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn trước thời hạn.Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn sẵn sàng kiểm tra, vì bạn sẽ không phải tìm kiếm từng mục riêng lẻ.
2. ** Sử dụng tính năng "Thêm vào giỏ hàng cho sau này". ** Nếu bạn không chắc bạn có muốn mua một mặt hàng ngay lập tức, bạn có thể thêm nó vào giỏ hàng của mình sau này.Điều này sẽ lưu vật phẩm trong tài khoản của bạn và bạn có thể dễ dàng thêm nó vào giỏ hàng thanh toán của bạn sau đó.
3. ** Sử dụng tính năng "Checkout 1 nhấp chuột". ** Nếu bạn có thẻ tín dụng đã lưu trên tài khoản Amazon của mình, bạn có thể sử dụng tính năng "Checkout 1 nhấp chuột" để thanh toán nhanh chóng và dễ dàng.Chỉ cần nhấp vào nút "Checkout 1 nhấp chuột" bên cạnh mặt hàng bạn muốn mua và bạn sẽ trên đường.
4. ** Sử dụng tính năng "Kiểm tra đa mục". ** Nếu bạn đang kiểm tra nhiều mục, bạn có thể sử dụng tính năng "Checkout đa mục" để tiết kiệm thời gian.Tính năng này cho phép bạn xem xét tất cả các mặt hàng của mình ở một nơi và bạn có thể dễ dàng thay đổi số lượng hoặc loại bỏ các mục khỏi giỏ hàng của bạn.
5. ** Sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt "Amazon Assistant". ** Tiện ích mở rộng trình duyệt Trợ lý Amazon cho phép bạn nhanh chóng thêm các mục vào giỏ hàng và thanh toán từ bất kỳ trang web nào.Để sử dụng Trợ lý Amazon, hãy cài đặt tiện ích mở rộng trên trình duyệt của bạn và đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.Sau đó, khi bạn ở trên một trang web bán một mặt hàng bạn muốn mua, hãy nhấp vào biểu tượng Trợ lý Amazon trên thanh công cụ trình duyệt của bạn.Điều này sẽ mở một cửa sổ bật lên nơi bạn có thể thêm mục vào giỏ hàng hoặc thanh toán.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể kiểm tra nhiều mục trên Amazon nhanh hơn và dễ dàng hơn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách thêm các mặt hàng vào giỏ hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách sử dụng tính năng "Thêm vào giỏ hàng cho sau này" (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách sử dụng tính năng "Thanh toán 1-nhấp vào"] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách sử dụng tính năng "Thanh toán đa mục"] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909040)
* [Cách sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt Amazon Assistant] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909050)

[ENGLISH]:
**How to Checkout Multiple Items Fast on Amazon**

Amazon is a convenient way to shop for a variety of items, but it can be time-consuming to checkout multiple items at once. Here are a few tips to help you checkout faster:

1. **Add items to your cart ahead of time.** If you know you're going to be making a purchase, add items to your cart ahead of time. This will save you time when you're ready to checkout, as you won't have to search for each item individually.
2. **Use the "Add to Cart for Later" feature.** If you're not sure if you want to purchase an item right away, you can add it to your cart for later. This will save the item in your account, and you can easily add it to your checkout cart at a later time.
3. **Use the "1-Click Checkout" feature.** If you have a saved credit card on your Amazon account, you can use the "1-Click Checkout" feature to checkout quickly and easily. Just click the "1-Click Checkout" button next to the item you want to purchase, and you'll be on your way.
4. **Use the "Multi-Item Checkout" feature.** If you're checking out multiple items, you can use the "Multi-Item Checkout" feature to save time. This feature allows you to review all of your items in one place, and you can easily change the quantity or remove items from your cart.
5. **Use the "Amazon Assistant" browser extension.** The Amazon Assistant browser extension allows you to quickly add items to your cart and checkout from any website. To use the Amazon Assistant, install the extension on your browser and sign in to your Amazon account. Then, when you're on a website that sells an item you want to purchase, click the Amazon Assistant icon in your browser toolbar. This will open a pop-up window where you can add the item to your cart or checkout.

By following these tips, you can checkout multiple items on Amazon faster and easier.

**Reference articles:**

* [How to Add Items to Your Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Use the "Add to Cart for Later" Feature](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Use the "1-Click Checkout" Feature](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Use the "Multi-Item Checkout" Feature](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909040)
* [How to Use the Amazon Assistant Browser Extension](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909050)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top