Tips How to Checkout as a Guest on Amazon

vinhhung373

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách thanh toán với tư cách là khách trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn vẫn có thể mua hàng với tư cách là khách.Đây là cách:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn. **
4. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một số xác nhận và một liên kết để theo dõi đơn đặt hàng của bạn.

** Lợi ích của việc thanh toán với tư cách là khách **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn không phải tạo một tài khoản, có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.Thứ hai, bạn có thể kiểm tra nhanh hơn, vì bạn không phải nhập thông tin vận chuyển và thanh toán mỗi khi bạn mua hàng.Thứ ba, bạn vẫn có thể tận dụng ưu đãi vận chuyển miễn phí của Amazon, ngay cả khi bạn không phải là thành viên chính.

** Hạn chế của thanh toán khi là khách **

Có một vài nhược điểm để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình trong thời gian thực.Thứ hai, bạn sẽ không thể truy cập vào lịch sử đơn hàng của mình hoặc trả lại.Thứ ba, bạn sẽ không thể nhận được email quảng cáo hoặc ưu đãi từ Amazon.

** Nhìn chung, bạn có nên kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon hay không phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.Nếu bạn chỉ mua hàng một lần, hãy kiểm tra vì khách là một lựa chọn nhanh chóng và dễ dàng.Tuy nhiên, nếu bạn có kế hoạch thực hiện nhiều giao dịch mua hoặc muốn truy cập vào các tính năng của Amazon, thì tốt hơn là tạo tài khoản. **

** Bài viết tham khảo **

* [Cách tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách theo dõi đơn đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách trả lại trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=2019040)
* [Cách nhận Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**How to Checkout as a Guest on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. If you're not a registered Amazon customer, you can still make a purchase as a guest. Here's how:

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Enter your shipping address and payment information.**
4. **Click the "Place your order" button.**

You will then be given a confirmation number and a link to track your order.

**Benefits of Checkout as a Guest**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon. First, you don't have to create an account, which can save you time. Second, you can checkout faster, as you don't have to enter your shipping and payment information each time you make a purchase. Third, you can still take advantage of Amazon's free shipping offers, even if you're not a Prime member.

**Drawbacks of Checkout as a Guest**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon. First, you won't be able to track your order in real time. Second, you won't be able to access your order history or make returns. Third, you won't be able to receive promotional emails or offers from Amazon.

**Overall, whether or not you should checkout as a guest on Amazon depends on your individual needs. If you're only making a one-time purchase, checking out as a guest is a quick and easy option. However, if you plan on making multiple purchases or want access to Amazon's features, it's better to create an account.**

**Reference Articles**

* [How to Create an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Track Your Amazon Order](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Make a Return on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909040)
* [How to Get Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/prime/signup/offers?ie=UTF8&ref_=nav_signin_prime_newcustomer)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top