Tips How to Check Your Amazon Order Status When Checkout Fails

khanhvy6259

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kiểm tra trạng thái đặt hàng Amazon của bạn khi thanh toán không thành công **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp nhiều sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, ngay cả Amazon cũng không hoàn hảo.Đôi khi, thanh toán Amazon của bạn có thể thất bại.Nếu điều này xảy ra, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn.

Đây là những gì bạn cần làm:

1. Truy cập trang web Amazon và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào liên kết "Đơn hàng của bạn" ở góc trên cùng bên phải của trang.
3. Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các đơn đặt hàng gần đây của bạn.
4. Tìm thứ tự không thành công và nhấp vào liên kết "chi tiết".
5. Bạn sẽ thấy trạng thái của đơn đặt hàng của bạn, bao gồm ngày giao hàng ước tính.

Nếu trạng thái đơn đặt hàng của bạn đang "đang chờ xử lý", điều đó có nghĩa là Amazon vẫn đang xử lý đơn đặt hàng của bạn.Nếu trạng thái đơn đặt hàng của bạn được "vận chuyển", điều đó có nghĩa là đơn đặt hàng của bạn đã được vận chuyển và bạn sẽ nhận được nó trong ngày giao hàng ước tính.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đơn đặt hàng của mình, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng.Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào liên kết "trợ giúp" ở cuối trang hoặc bằng cách gọi 1-888-280-4331.

** Dưới đây là một số mẹo để tránh các lỗi thanh toán trên Amazon: **

* Hãy chắc chắn rằng bạn có địa chỉ vận chuyển chính xác được nhập vào tài khoản Amazon của bạn.
* Nếu bạn đang sử dụng thẻ tín dụng, hãy đảm bảo thẻ hợp lệ và có đủ tiền để trang trải mua hàng.
* Nếu bạn đang sử dụng thẻ quà tặng, hãy đảm bảo rằng thẻ có đủ tiền để trang trải mua hàng.
* Nếu bạn đang sử dụng mã khuyến mãi, hãy đảm bảo mã hợp lệ và chưa hết hạn.
* Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm tra, hãy thử sử dụng trình duyệt hoặc thiết bị khác.

Nếu bạn làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp giảm cơ hội kiểm tra Amazon của bạn không thành công.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách kiểm tra trạng thái đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117480)
* [Cách tránh các lỗi thanh toán trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117470)

[ENGLISH]:
**How to Check Your Amazon Order Status When Checkout Fails**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, even Amazon isn't perfect. Sometimes, your Amazon checkout can fail. If this happens, you may be wondering how to check your order status.

Here's what you need to do:

1. Go to the Amazon website and sign in to your account.
2. Click the "Your Orders" link in the top right corner of the page.
3. You'll see a list of all your recent orders.
4. Find the order that failed and click the "Details" link.
5. You'll see the status of your order, including the estimated delivery date.

If your order status is "Pending," it means that Amazon is still processing your order. If your order status is "Shipped," it means that your order has been shipped and you should receive it within the estimated delivery date.

If you have any questions about your order, you can contact Amazon customer service. You can do this by clicking the "Help" link at the bottom of the page or by calling 1-888-280-4331.

**Here are some tips for avoiding checkout failures on Amazon:**

* Make sure you have the correct shipping address entered into your Amazon account.
* If you're using a credit card, make sure the card is valid and has enough funds to cover the purchase.
* If you're using a gift card, make sure the card has enough funds to cover the purchase.
* If you're using a promo code, make sure the code is valid and has not expired.
* If you're having trouble checking out, try using a different browser or device.

If you follow these tips, you can help reduce the chances of your Amazon checkout failing.

**Reference articles:**

* [How to Check Your Amazon Order Status](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117480)
* [How to Avoid Checkout Failures on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117470)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top