Tips How To Check Out Your Amazon Smile Charity Cart

buichicken1

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kiểm tra giỏ hàng từ thiện Amazon Smile của bạn **

Amazon Smile là một chương trình cho phép bạn hỗ trợ tổ chức từ thiện yêu thích của mình mỗi khi bạn mua sắm trên Amazon.Khi bạn mua sắm thông qua Amazon Smile, Amazon sẽ quyên góp một phần giá mua cho tổ chức từ thiện đã chọn của bạn.

Để kiểm tra giỏ hàng từ thiện Amazon Smile của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web Amazon Smile.
2. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.
3. Nhấp vào liên kết "Tổ chức từ thiện của bạn" ở góc trên cùng bên phải của trang.
4. Chọn tổ chức từ thiện bạn muốn hỗ trợ từ danh sách.
5. Nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng".
6. Tiếp tục mua sắm như bình thường.

Khi bạn kiểm tra, Amazon sẽ quyên góp một tỷ lệ phần trăm giá mua của bạn cho tổ chức từ thiện đã chọn của bạn.Bạn có thể thấy bạn đã quyên góp bao nhiêu trong phần "Tổ chức từ thiện của bạn" trong tài khoản Amazon Smile của bạn.

** Mẹo để tối đa hóa các khoản đóng góp nụ cười Amazon của bạn **

*** Mua qua Amazon Smile bất cứ khi nào có thể. ** Đây là cách dễ nhất để hỗ trợ tổ chức từ thiện yêu thích của bạn.
*** Tìm kiếm các mặt hàng đủ điều kiện nhận quyên góp nụ cười của Amazon. ** Không phải tất cả các mặt hàng trên Amazon đều đủ điều kiện quyên góp, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra trước khi bạn mua.
*** Tăng số tiền quyên góp của bạn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng Amazon Smile cho Chrome hoặc Firefox. ** Tiện ích mở rộng này tự động làm tròn giá mua của bạn cho đồng đô la gần nhất và quyên góp sự khác biệt cho tổ chức từ thiện đã chọn của bạn.

** Bài viết tham khảo **

* [Trang web Amazon Smile] (Amazon.com. Spend less. Smile more.)
* [Trang trợ giúp Amazon Smile] (https://smile.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909150)
* [Amazon Smile Tiện ích mở rộng cho Chrome] (https://chrome.google.com/webstore/detail/amazon-mile/opmijocliljclnmpnkjoioDKFNOMKDBD)
* [Amazon Smile Tiện ích mở rộng cho Firefox] (https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/smile-amazon/)

[ENGLISH]:
**How to Check Out Your Amazon Smile Charity Cart**

Amazon Smile is a program that allows you to support your favorite charity every time you shop on Amazon. When you shop through Amazon Smile, Amazon will donate a portion of the purchase price to your chosen charity.

To check out your Amazon Smile charity cart, follow these steps:

1. Go to the Amazon Smile website.
2. Sign in to your Amazon account.
3. Click on the "Your Charity" link in the top right corner of the page.
4. Select the charity you want to support from the list.
5. Click on the "Add to Cart" button.
6. Continue shopping as usual.

When you check out, Amazon will donate a percentage of your purchase price to your chosen charity. You can see how much you've donated in the "Your Charity" section of your Amazon Smile account.

**Tips for maximizing your Amazon Smile donations**

* **Shop through Amazon Smile whenever possible.** This is the easiest way to support your favorite charity.
* **Look for items that are eligible for Amazon Smile donations.** Not all items on Amazon are eligible for donations, so be sure to check before you buy.
* **Increase your donation amount by using the Amazon Smile extension for Chrome or Firefox.** This extension automatically rounds up your purchase price to the nearest dollar and donates the difference to your chosen charity.

**Reference articles**

* [Amazon Smile website](https://smile.amazon.com/)
* [Amazon Smile help page](https://smile.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909150)
* [Amazon Smile extension for Chrome](https://chrome.google.com/webstore/detail/amazon-smile/opmijocliljclnmpnkjoiodkfnomkdbd)
* [Amazon Smile extension for Firefox](https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/smile-amazon/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top