Tips How to Check Out Faster on Amazon with Pro Tips and Shortcuts

buinguyen.hanh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kiểm tra nhanh hơn trên Amazon với các mẹo và phím tắt chuyên nghiệp **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp nhiều sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể dễ dàng dành nhiều thời gian hơn bạn cần kiểm tra.

Dưới đây là một vài mẹo và phím tắt chuyên nghiệp để giúp bạn kiểm tra nhanh hơn trên Amazon:

1. ** Sử dụng thứ tự 1 nhấp chuột. ** Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách bật đơn đặt hàng 1 nhấp chuột.Tính năng này cho phép bạn mua các mặt hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột mà không phải nhập thông tin vận chuyển và thanh toán của bạn mỗi lần.Để kích hoạt đặt hàng 1 nhấp chuột, hãy truy cập cài đặt tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào "Cài đặt 1 nhấp chuột."
2. ** Thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn trước thời hạn. ** Nếu bạn biết bạn sẽ mua hàng trên Amazon, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn trước thời hạn.Bằng cách này, bạn chỉ cần nhấp vào "Thanh toán" khi bạn sẵn sàng mua.Để thêm các mục vào giỏ hàng của bạn, chỉ cần nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng" trên trang sản phẩm.
3. ** Sử dụng ứng dụng Amazon. ** Ứng dụng Amazon là một cách tuyệt vời để kiểm tra nhanh hơn khi đang di chuyển.Bạn có thể duyệt các sản phẩm, thêm chúng vào giỏ hàng của bạn và kiểm tra tất cả từ điện thoại thông minh của bạn.Ứng dụng này cũng cung cấp một vài tính năng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian, chẳng hạn như tính năng "Thanh giỏ hàng" và tính năng "mua sắm 1 nhấp chuột".
4. ** Sử dụng Amazon Pay. ** Amazon Pay là một dịch vụ thanh toán kỹ thuật số cho phép bạn kiểm tra với thông tin tài khoản Amazon của mình.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ nhu cầu nhập thông tin vận chuyển và thanh toán của bạn mỗi khi bạn mua hàng.Để sử dụng Amazon Pay, chỉ cần chọn tùy chọn "Amazon Pay" khi thanh toán.
5. ** Sử dụng Tự động điền. ** Nếu bạn đã bật tự động điền trên trình duyệt của mình, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tự động điền thông tin vận chuyển và thanh toán khi thanh toán.Để bật tự động, hãy truy cập cài đặt trình duyệt của bạn và nhấp vào "Tự động điền".
6. ** Kiểm tra với tư cách là khách. ** Nếu bạn không có tài khoản Amazon, bạn vẫn có thể kiểm tra với tư cách là khách.Tùy chọn này có sẵn ở cuối trang thanh toán.
7. ** Sử dụng tính năng "Ghi nhớ tôi". ** Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng tính năng "Ghi nhớ tôi".Tính năng này sẽ lưu thông tin vận chuyển và thanh toán của bạn để bạn không phải nhập vào mỗi khi bạn kiểm tra.Để sử dụng tính năng "Ghi nhớ tôi", nhấp vào hộp kiểm "Ghi nhớ tôi" khi thanh toán.

Bằng cách làm theo các mẹo và phím tắt này, bạn có thể kiểm tra nhanh hơn trên Amazon và nhận các mặt hàng của bạn sớm hơn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách bật 1 nhấp vào Đặt hàng trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách thêm các mặt hàng vào giỏ hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách sử dụng ứng dụng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách sử dụng Amazon Pay] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909040)
* [Cách sử dụng tự động điền] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909050)
* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909060)
* [Cách sử dụng tính năng "Ghi nhớ tôi" trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909070)

[ENGLISH]:
**How to Check Out Faster on Amazon with Pro Tips and Shortcuts**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, if you're not careful, you can easily spend more time than you need to checking out.

Here are a few pro tips and shortcuts to help you check out faster on Amazon:

1. **Use 1-Click Ordering.** If you're a frequent Amazon shopper, you can save time by enabling 1-Click Ordering. This feature allows you to purchase items with a single click without having to enter your shipping and payment information each time. To enable 1-Click Ordering, go to your Amazon account settings and click "1-Click Settings."
2. **Add items to your cart ahead of time.** If you know you're going to be making a purchase on Amazon, you can save time by adding items to your cart ahead of time. This way, you can just click "Checkout" when you're ready to buy. To add items to your cart, simply click the "Add to Cart" button on the product page.
3. **Use the Amazon app.** The Amazon app is a great way to check out faster on the go. You can browse products, add them to your cart, and check out all from your smartphone. The app also offers a few features that can help you save time, such as the "Cart Bar" and the "1-Click Shopping" feature.
4. **Use Amazon Pay.** Amazon Pay is a digital payment service that allows you to checkout with your Amazon account information. This can save you time by eliminating the need to enter your shipping and payment information each time you make a purchase. To use Amazon Pay, simply select the "Amazon Pay" option at checkout.
5. **Use autofill.** If you have autofill enabled on your browser, you can save time by having your shipping and payment information automatically filled in at checkout. To enable autofill, go to your browser settings and click "Autofill."
6. **Check out as a guest.** If you don't have an Amazon account, you can still check out as a guest. This option is available at the bottom of the checkout page.
7. **Use the "Remember Me" feature.** If you're a frequent Amazon shopper, you can save time by using the "Remember Me" feature. This feature will save your shipping and payment information so you don't have to enter it each time you check out. To use the "Remember Me" feature, click the "Remember Me" checkbox at checkout.

By following these tips and shortcuts, you can check out faster on Amazon and get your items sooner.

**Reference Articles:**

* [How to Enable 1-Click Ordering on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Add Items to Your Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Use the Amazon App](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Use Amazon Pay](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909040)
* [How to Use Autofill](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909050)
* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909060)
* [How to Use the "Remember Me" Feature on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909070)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top