Tips How to Check Messages on Your Amazon Account

buihuy.hoang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kiểm tra tin nhắn trên tài khoản Amazon của bạn **

Amazon gửi cho bạn tin nhắn về tài khoản, đơn đặt hàng và các hoạt động khác của bạn.Điều quan trọng là kiểm tra tin nhắn của bạn thường xuyên để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Bạn có thể kiểm tra tin nhắn của mình trên Amazon theo những cách sau:

*** Trên trang web Amazon: **

1. Truy cập trang web Amazon và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào tab ** tài khoản & danh sách **.
3. Nhấp vào liên kết ** tin nhắn **.

*** Trong ứng dụng Amazon: **

1. Mở ứng dụng Amazon và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấn vào tab ** tài khoản **.
3. Nhấn vào tab ** tin nhắn **.

* **Bằng email:**

Amazon gửi cho bạn email về tài khoản, đơn đặt hàng và các hoạt động khác của bạn.Bạn có thể kiểm tra hộp thư đến email của bạn để biết tin nhắn từ Amazon.

** Cách quản lý tin nhắn của bạn **

Bạn có thể quản lý tin nhắn của mình trên Amazon bằng cách thực hiện như sau:

*** Đánh dấu một tin nhắn là đọc hoặc chưa đọc: **

Để đánh dấu một tin nhắn là đọc, nhấp vào nút ** Đọc **.Để đánh dấu một thông báo là chưa đọc, nhấp vào nút ** chưa đọc **.

*** Xóa tin nhắn: **

Để xóa một thông báo, nhấp vào nút ** Xóa **.

*** Trả lời tin nhắn: **

Để trả lời tin nhắn, nhấp vào nút ** Trả lời **.

*** Chuyển tiếp một tin nhắn: **

Để chuyển tiếp một tin nhắn, nhấp vào nút ** chuyển tiếp **.

**Xử lý sự cố**

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm tra tin nhắn của mình trên Amazon, bạn có thể thử những điều sau:

* Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản chính xác.
* Kiểm tra thư mục spam của bạn để biết tin nhắn từ Amazon.
* Hãy thử làm mới trình duyệt của bạn.
* Hãy thử đăng xuất khỏi tài khoản của bạn và đăng nhập lại.
* Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để được giúp đỡ.

** Tài nguyên bổ sung **

* [Amazon Help: Tin nhắn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201914320)

[ENGLISH]:
**How to Check Messages on Your Amazon Account**

Amazon sends you messages about your account, orders, and other activities. It's important to check your messages regularly so you don't miss any important information.

You can check your messages on Amazon in the following ways:

* **On the Amazon website:**

1. Go to the Amazon website and sign in to your account.
2. Click the **Account & Lists** tab.
3. Click the **Messages** link.

* **In the Amazon app:**

1. Open the Amazon app and sign in to your account.
2. Tap the **Account** tab.
3. Tap the **Messages** tab.

* **By email:**

Amazon sends you emails about your account, orders, and other activities. You can check your email inbox for messages from Amazon.

**How to Manage Your Messages**

You can manage your messages on Amazon by doing the following:

* **Mark a message as read or unread:**

To mark a message as read, click the **Read** button. To mark a message as unread, click the **Unread** button.

* **Delete a message:**

To delete a message, click the **Delete** button.

* **Reply to a message:**

To reply to a message, click the **Reply** button.

* **Forward a message:**

To forward a message, click the **Forward** button.

**Troubleshooting**

If you're having trouble checking your messages on Amazon, you can try the following:

* Make sure you're signed in to the correct account.
* Check your spam folder for messages from Amazon.
* Try refreshing your browser.
* Try signing out of your account and signing back in.
* Contact Amazon customer service for help.

**Additional Resources**

* [Amazon Help: Messages](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201914320)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top