Tips How to Cancel an Amazon Prime Trial Before You Get Charged

whiteduck622

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách hủy một bản dùng thử Amazon Prime trước khi bạn bị tính phí **

Amazon Prime là một dịch vụ tuyệt vời, nhưng nó không dành cho tất cả mọi người.Nếu bạn không chắc chắn nếu bạn muốn cam kết đầy đủ một năm Prime, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí.Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là bạn sẽ bị tính phí cho Prime nếu bạn không hủy bỏ thử nghiệm trước khi kết thúc khoảng thời gian 30 ngày.

Để tránh bị tính phí cho Prime, đây là cách hủy thử nghiệm Amazon Prime trước khi kết thúc thời gian miễn phí:

1. Truy cập ** Amazon.com ** và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào tab ** tài khoản & danh sách ** ở đầu trang.
3. Dưới ** Tư cách thành viên chính của bạn **, nhấp ** Quản lý thành viên Prime **.
4. Trên trang ** Quản lý tư cách thành viên chính của bạn **, nhấp vào ** Hủy Prime **.
5. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận việc hủy bỏ của bạn.Nhấp vào ** Có, tôi muốn hủy bỏ **.
6. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận rằng thử nghiệm Amazon Prime của bạn đã bị hủy.

Bản dùng thử Amazon Prime của bạn sẽ kết thúc ngay lập tức và bạn sẽ không bị tính phí cho Prime.Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ có quyền truy cập vào các lợi ích chính cho đến khi kết thúc thời gian dùng thử.

** Mẹo để tránh các khoản phí của Amazon Prime **

Nếu bạn không chắc chắn nếu bạn muốn giữ Amazon Prime sau khi thử nghiệm của bạn, đây là một vài mẹo để giúp bạn tránh bị tính phí:

* Đặt lời nhắc để hủy bản dùng thử Amazon Prime trước khi kết thúc khoảng thời gian 30 ngày.
* Đăng ký Amazon Prime hàng tháng thay vì hàng năm.Bằng cách này, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào mà không bị tính phí.
* Chỉ sử dụng Amazon Prime cho những thứ bạn thực sự cần.Nếu bạn không sử dụng Prime cho các lợi ích đầy đủ của nó, bạn có thể có được mà không cần nó.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách hủy Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Kế hoạch hàng tháng của Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime/monthly)
* [Amazon Prime là gì?] (Https://www.amazon.com/prime/features)

[ENGLISH]:
**How to Cancel an Amazon Prime Trial Before You Get Charged**

Amazon Prime is a great service, but it's not for everyone. If you're not sure if you want to commit to a full year of Prime, you can sign up for a free trial. However, it's important to remember that you will be charged for Prime if you don't cancel your trial before the end of the 30-day period.

To avoid being charged for Prime, here's how to cancel your Amazon Prime trial before the end of the free period:

1. Go to **Amazon.com** and sign in to your account.
2. Click on the **Account & Lists** tab at the top of the page.
3. Under **Your Prime Membership**, click **Manage Prime Membership**.
4. On the **Manage Your Prime Membership** page, click **Cancel Prime**.
5. You will be asked to confirm your cancellation. Click **Yes, I want to cancel**.
6. You will receive a confirmation email that your Amazon Prime trial has been canceled.

Your Amazon Prime trial will end immediately, and you will not be charged for Prime. However, you will still have access to Prime benefits until the end of the trial period.

**Tips for Avoiding Amazon Prime Charges**

If you're not sure if you want to keep Amazon Prime after your trial ends, here are a few tips to help you avoid being charged:

* Set a reminder to cancel your Amazon Prime trial before the end of the 30-day period.
* Sign up for Amazon Prime on a monthly basis instead of a yearly basis. This way, you can cancel your subscription at any time without being charged a fee.
* Use Amazon Prime only for the things you really need. If you're not using Prime for its full benefits, you might be able to get by without it.

**Reference Articles**

* [How to Cancel Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Prime Monthly Plan](https://www.amazon.com/prime/monthly)
* [What Is Amazon Prime?](https://www.amazon.com/prime/features)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top