Tips How to Cancel an Amazon Prime Free Trial

giathienduong

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách hủy một bản dùng thử miễn phí Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển, phát trực tuyến hai ngày miễn phí và các lợi ích khác.Tuy nhiên, nếu bạn không chắc chắn nếu bạn muốn giữ Amazon Prime sau khi dùng thử miễn phí, bạn có thể hủy nó bất cứ lúc nào.

** Để hủy thử nghiệm miễn phí Amazon Prime: **

1. Truy cập ** Amazon.com ** và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào ** Tài khoản & Danh sách **> ** Prime **.
3. Trong ** Thành viên & Đăng ký **, nhấp vào ** Quản lý thành viên Prime **.
4. Nhấp vào ** Hủy Prime **.
5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc hủy bỏ.

** Bản dùng thử miễn phí Amazon Prime của bạn sẽ kết thúc vào ngày bạn đã chọn khi bạn đăng ký dùng thử. ** Nếu bạn hủy bản dùng thử miễn phí Amazon Prime trước ngày kết thúc, bạn sẽ không bị tính phí thành viên đầy đủ.

** Lưu ý: ** Nếu bạn hủy bản dùng thử miễn phí Amazon Prime, bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả các lợi ích của Amazon Prime, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí, video phát trực tuyến, v.v.

** Nếu bạn quyết định đăng ký lại cho Amazon Prime, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào. ** Tài khoản của bạn sẽ được khôi phục về cùng một trạng thái trước khi bạn hủy bỏ tư cách thành viên của mình.

** Để biết thêm thông tin về Amazon Prime, vui lòng truy cập liên kết sau: **

[Trung tâm trợ giúp chính Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**How to Cancel an Amazon Prime Free Trial**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping, streaming video, and other benefits. However, if you're not sure if you want to keep Amazon Prime after your free trial, you can cancel it at any time.

**To cancel your Amazon Prime free trial:**

1. Go to **Amazon.com** and sign in to your account.
2. Click **Account & Lists** > **Prime**.
3. Under **Membership & Subscriptions**, click **Manage Prime Membership**.
4. Click **Cancel Prime**.
5. Follow the on-screen instructions to complete the cancellation.

**Your Amazon Prime free trial will end on the date you selected when you signed up for the trial.** If you cancel your Amazon Prime free trial before the end date, you will not be charged for a full membership.

**Note:** If you cancel your Amazon Prime free trial, you will lose access to all Amazon Prime benefits, including free two-day shipping, streaming video, and more.

**If you decide to resubscribe to Amazon Prime, you can do so at any time.** Your account will be restored to the same status it was before you canceled your membership.

**For more information on Amazon Prime, please visit the following link:**

[Amazon Prime Help Center](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top