Tips How to Cancel an Amazon Prime Free Trial Early

tuansyphan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào để hủy một bản dùng thử miễn phí Amazon Prime sớm **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển, phát trực tuyến hai ngày miễn phí và các lợi ích khác.Tuy nhiên, nếu bạn không chắc chắn nếu bạn muốn giữ Amazon Prime sau khi dùng thử miễn phí, bạn có thể hủy nó bất cứ lúc nào.

** Để hủy bỏ thử nghiệm miễn phí Amazon Prime sớm, hãy làm theo các bước sau: **

1. Truy cập [Trang thành viên Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime).
2. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn, nếu cần thiết.
3. Nhấp vào ** Quản lý tư cách thành viên chính của bạn **.
4. Dưới ** lợi ích chính của bạn **, nhấp ** Hủy Prime **.
5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc hủy bỏ.

** Bản dùng thử miễn phí Amazon Prime của bạn sẽ kết thúc ngay lập tức **, và bạn sẽ không bị tính phí thành viên đầy đủ.Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ có quyền truy cập vào các lợi ích của Amazon Prime cho đến khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí.

** Nếu bạn hủy bản dùng thử miễn phí Amazon Prime sau khi bạn đã bị tính phí thành viên đầy đủ, bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại **.Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hủy bỏ tư cách thành viên của mình và tiếp tục sử dụng Amazon Prime cho đến khi kết thúc thời gian thanh toán.

** Nếu bạn quyết định đăng ký lại với Amazon Prime sau khi hủy dùng thử miễn phí, bạn sẽ có thể làm như vậy bất cứ lúc nào **.Lợi ích chính trước đây của bạn sẽ được khôi phục và bạn sẽ bị tính phí thành viên hiện tại.

** Để biết thêm thông tin về Amazon Prime, vui lòng truy cập [Trang web Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime) **.

**Những bài viết liên quan:**

* [Cách đăng ký Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Amazon Prime là gì?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**How to Cancel an Amazon Prime Free Trial Early**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping, streaming video, and other benefits. However, if you're not sure if you want to keep Amazon Prime after the free trial, you can cancel it at any time.

**To cancel your Amazon Prime free trial early, follow these steps:**

1. Go to the [Amazon Prime membership page](https://www.amazon.com/prime).
2. Sign in to your Amazon account, if necessary.
3. Click **Manage your Prime membership**.
4. Under **Your Prime benefits**, click **Cancel Prime**.
5. Follow the on-screen instructions to complete the cancellation.

**Your Amazon Prime free trial will end immediately**, and you will not be charged for a full membership. However, you will still have access to Amazon Prime benefits until the end of your free trial period.

**If you cancel your Amazon Prime free trial after you have already been charged for a full membership, you will not receive a refund**. However, you can still cancel your membership and continue to use Amazon Prime until the end of your billing period.

**If you decide to resubscribe to Amazon Prime after canceling your free trial, you will be able to do so at any time**. Your previous Prime benefits will be restored, and you will be charged the current membership fee.

**For more information on Amazon Prime, please visit the [Amazon Prime website](https://www.amazon.com/prime)**.

**Related articles:**

* [How to Sign Up for Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [What Is Amazon Prime?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Prime Benefits](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top