Tips How To Access Your Amazon Cart for Checkout

minhhong1234

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách truy cập giỏ hàng Amazon của bạn để thanh toán **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh, và quá trình thanh toán của họ nhanh chóng và dễ dàng.Tuy nhiên, nếu bạn không quen thuộc với Amazon, có thể khó tìm đường đến giỏ hàng và thanh toán của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các bước về cách truy cập giỏ hàng Amazon của bạn để thanh toán.Chúng tôi cũng sẽ cung cấp một số lời khuyên về cách làm cho quá trình thậm chí nhanh hơn.

** Bước 1: Tìm giỏ hàng của bạn **

Bước đầu tiên là tìm giỏ hàng của bạn.Có một vài cách khác nhau để làm điều này.

*** Trên trang chủ của Amazon, nhấp vào biểu tượng "Giỏ hàng" ở góc trên cùng bên phải của màn hình. **
*** Trong khi bạn duyệt các sản phẩm, bạn có thể nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng" để thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn. **
*** Bạn cũng có thể truy cập giỏ hàng của mình bằng cách nhấp vào liên kết "Tài khoản & Danh sách" ở góc trên cùng bên phải của màn hình và sau đó chọn "Giỏ hàng của bạn" từ menu. **

Khi bạn đã tìm thấy giỏ hàng của mình, bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các mục bạn đã thêm.Bạn cũng có thể thấy tổng giá đơn đặt hàng của bạn và ngày giao hàng ước tính.

** Bước 2: Chỉnh sửa giỏ hàng của bạn **

Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho giỏ hàng của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào nút "Chỉnh sửa giỏ hàng".Bạn có thể loại bỏ các mục khỏi giỏ hàng của mình, thay đổi số lượng vật phẩm hoặc thêm các mặt hàng mới.

** Bước 3: Tiến hành thanh toán **

Khi bạn đã chỉnh sửa xong giỏ hàng của mình, bạn có thể tiến hành thanh toán bằng cách nhấp vào nút "Tiến hành thanh toán".

Bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ vận chuyển, thông tin thanh toán và thông tin liên hệ của bạn.Bạn cũng có thể chọn một phương thức vận chuyển và ngày giao hàng.

** Bước 4: Xem lại đơn đặt hàng của bạn **

Trước khi bạn nhấp vào "Đặt hàng", bạn sẽ có cơ hội xem lại đơn đặt hàng của mình.Đảm bảo rằng tất cả thông tin là chính xác, sau đó nhấp vào "Đặt hàng" để hoàn thành việc mua hàng của bạn.

** Mẹo để thanh toán nhanh hơn **

Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn thực hiện quá trình thanh toán thậm chí nhanh hơn:

*** Tạo một tài khoản Amazon. ** Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn thanh toán, vì bạn sẽ không phải nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của mình mỗi lần.
*** Sử dụng đặt hàng 1 Click® của Amazon. ** Nếu bạn quen thuộc với sản phẩm và bạn biết bạn muốn mua nó, bạn có thể sử dụng đặt hàng 1 Click® của Amazon để thêm nó vào giỏ hàng của bạn và thanh toán chỉ với mộtnhấp chuột.
*** Đăng ký Amazon Prime. ** Thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian nếu bạn vội vàng nhận đơn đặt hàng.

**Phần kết luận**

Quá trình kiểm tra Amazon là nhanh chóng và dễ dàng, và với những mẹo này, bạn có thể làm cho nó thậm chí còn nhanh hơn.Vì vậy, lần tới khi bạn mua sắm trên Amazon, đừng quên sử dụng các mẹo này để tiết kiệm thời gian và nhận đơn đặt hàng của bạn càng nhanh càng tốt.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách sử dụng đặt hàng 1-Click® của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách đăng ký Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)

[ENGLISH]:
**How to Access Your Amazon Cart for Checkout**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their checkout process is quick and easy. However, if you're not familiar with Amazon, it can be tricky to find your way to your cart and checkout.

In this article, we'll walk you through the steps on how to access your Amazon cart for checkout. We'll also provide some tips on how to make the process even faster.

**Step 1: Find Your Cart**

The first step is to find your cart. There are a few different ways to do this.

* **On the Amazon homepage, click on the "Cart" icon in the top right corner of the screen.**
* **While you're browsing products, you can click on the "Add to Cart" button to add items to your cart.**
* **You can also access your cart by clicking on the "Account & Lists" link in the top right corner of the screen and then selecting "Your Cart" from the menu.**

Once you've found your cart, you'll see a list of all the items you've added. You can also see the total price of your order and the estimated delivery date.

**Step 2: Edit Your Cart**

If you need to make any changes to your cart, you can do so by clicking on the "Edit Cart" button. You can remove items from your cart, change the quantity of items, or add new items.

**Step 3: Proceed to Checkout**

Once you're finished editing your cart, you can proceed to checkout by clicking on the "Proceed to Checkout" button.

You'll be asked to enter your shipping address, payment information, and contact information. You can also choose a shipping method and a delivery date.

**Step 4: Review Your Order**

Before you click "Place Order," you'll have a chance to review your order. Make sure that all of the information is correct, and then click "Place Order" to complete your purchase.

**Tips for a Faster Checkout**

Here are a few tips to help you make the checkout process even faster:

* **Create an Amazon account.** This will save you time when you checkout, as you won't have to enter your shipping address and payment information each time.
* **Use Amazon's 1-Click® ordering.** If you're familiar with a product and you know you want to buy it, you can use Amazon's 1-Click® ordering to add it to your cart and checkout with just one click.
* **Sign up for Amazon Prime.** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items. This can save you a lot of time if you're in a hurry to get your order.

**Conclusion**

The Amazon checkout process is quick and easy, and with these tips, you can make it even faster. So next time you're shopping on Amazon, don't forget to use these tips to save time and get your order as quickly as possible.

**Reference Articles**

* [How to Create an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Use Amazon's 1-Click® Ordering](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Sign up for Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top