Tips How to Access Free Prime Video Channels Trial

xuanquy291

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách truy cập Thử nghiệm Kênh Video Prime miễn phí **

Amazon Prime Video cung cấp nhiều kênh miễn phí mà bạn có thể truy cập trong một thời gian giới hạn.Đây là một cách tuyệt vời để thử các kênh mới và xem liệu họ có đáng đăng ký không.

Để truy cập thử nghiệm kênh video Prime miễn phí, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Amazon Prime Video trên thiết bị của bạn.
2. Chọn tab "Kênh".
3. Cuộn xuống và chọn kênh bạn muốn thử miễn phí.
4. Nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".

Sau đó, bạn sẽ có thể xem kênh miễn phí cho thời gian dùng thử được chỉ định.Khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn sẽ tự động tính phí đăng ký thông thường trừ khi bạn hủy đăng ký.

** Dưới đây là một số kênh video chính miễn phí mà bạn có thể thử: **

*** HBO Max **
*** Showtime **
*** Starz **
*** CBS Tất cả quyền truy cập **
*** Discovery Plus **
*** con công **
*** Bet+**
* **Lịch sử**
*** TV acorn **

** Lưu ý: ** Không phải tất cả các kênh video chính miễn phí đều có sẵn ở tất cả các quốc gia.

** Cách hủy thử nghiệm kênh video chính **

Nếu bạn quyết định không tiếp tục với một kênh video chính sau thời gian dùng thử, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Để hủy một thử nghiệm kênh video Prime, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Amazon Prime Video trên thiết bị của bạn.
2. Chọn tab "Kênh".
3. Chọn kênh bạn muốn hủy.
4. Nhấp vào nút "Quản lý đăng ký".
5. Nhấp vào nút "Hủy đăng ký".

Đăng ký của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức và bạn sẽ không còn có thể truy cập kênh.

** Để biết thêm thông tin về các kênh video Prime, vui lòng truy cập liên kết sau: **

[https://www.amazon.com/gp/help/cust...www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?

[ENGLISH]:
**How to Access Free Prime Video Channels Trial**

Amazon Prime Video offers a variety of free channels that you can access for a limited time. This is a great way to try out new channels and see if they're worth subscribing to.

To access a free Prime Video channel trial, follow these steps:

1. Open the Amazon Prime Video app on your device.
2. Select the "Channels" tab.
3. Scroll down and select the channel you want to try for free.
4. Click the "Start Free Trial" button.

You will then be able to watch the channel for free for the specified trial period. Once the trial period is over, you will be automatically charged the regular subscription fee unless you cancel your subscription.

**Here are some of the free Prime Video channels that you can try:**

* **HBO Max**
* **Showtime**
* **Starz**
* **CBS All Access**
* **Discovery Plus**
* **Peacock**
* **BET+**
* **History**
* **Acorn TV**

**Note:** Not all free Prime Video channels are available in all countries.

**How to Cancel a Prime Video Channel Trial**

If you decide not to continue with a Prime Video channel after the trial period, you can cancel your subscription at any time.

To cancel a Prime Video channel trial, follow these steps:

1. Open the Amazon Prime Video app on your device.
2. Select the "Channels" tab.
3. Select the channel you want to cancel.
4. Click the "Manage Subscription" button.
5. Click the "Cancel Subscription" button.

Your subscription will be canceled immediately and you will no longer be able to access the channel.

**For more information on Prime Video channels, please visit the following link:**

[https://www.amazon.com/gp/help/cust.../help/customer/display.html?nodeId=201949510)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top