Tips How Students Verify for Free Amazon Prime Eligibility

[TIẾNG VIỆT]:
** Cách học sinh xác minh đủ điều kiện miễn phí của Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Học sinh có thể nhận được Amazon Prime với mức giá chiết khấu 6,49 đô la mỗi tháng, nhưng họ phải xác minh tình trạng sinh viên của mình để đủ điều kiện.

Có hai cách để xác minh trạng thái sinh viên của bạn cho Amazon Prime:

1. ** Sử dụng địa chỉ email .edu của bạn. ** Nếu bạn có địa chỉ email .edu, bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của mình và trạng thái sinh viên của bạn sẽ được tự động xác minh.
2. ** Tải lên một bản sao của ID sinh viên của bạn. ** Nếu bạn không có địa chỉ email .edu, bạn có thể tải lên bản sao ID sinh viên của mình để xác minh trạng thái sinh viên của bạn.

Để tải lên một bản sao của ID sinh viên của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến trang sinh viên Amazon Prime.
2. Nhấp vào liên kết "Xác minh trạng thái học sinh của bạn".
3. Nhấp vào liên kết "Tải lên ID sinh viên của bạn".
4. Chọn tệp chứa ID sinh viên của bạn và nhấp vào nút "Tải lên".

Khi bạn đã tải lên ID sinh viên của mình, Amazon sẽ xem xét yêu cầu của bạn và xác minh trạng thái sinh viên của bạn trong vòng 24 giờ.Nếu tình trạng học sinh của bạn được xác minh, bạn sẽ có thể bắt đầu tận hưởng tất cả các lợi ích của Amazon Prime.

** Lợi ích của Amazon Prime cho sinh viên **

Amazon Prime cung cấp một số lợi ích cho sinh viên, bao gồm:

*** Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện. ** Đây là lợi ích phổ biến nhất của Amazon Prime cho sinh viên, vì nó cho phép bạn nhận đơn đặt hàng nhanh chóng và không phải trả tiền vận chuyển.
*** Truy cập vào Video Prime. ** Video Prime là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và lập trình gốc.Với Prime Video, bạn có thể xem các chương trình và phim yêu thích của mình trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng.
*** Truy cập vào Prime Music. ** Prime Music là một dịch vụ âm nhạc phát trực tuyến cung cấp hơn 2 triệu bài hát.Với Prime Music, bạn có thể nghe nhạc yêu thích của mình trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng.
*** Truy cập miễn phí vào sách và tạp chí Kindle. ** Các thành viên Prime có quyền truy cập miễn phí vào một lựa chọn sách và tạp chí Kindle.Đây là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho sách và tạp chí mà bạn thường phải mua.
*** Các lợi ích khác. ** Amazon Prime cũng cung cấp một số lợi ích khác, chẳng hạn như vận chuyển miễn phí cùng ngày đối với các mặt hàng đủ điều kiện, giao hàng tạp hóa miễn phí và dùng thử miễn phí trong 30 ngày.

** Làm thế nào để có được sinh viên Amazon Prime **

Để có được sinh viên Amazon Prime, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến trang sinh viên Amazon Prime.
2. Nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".
3. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút "Tiếp tục".
4. Chọn trạng thái học sinh của bạn và nhấp vào nút "Tiếp tục".
5. Nhập thông tin trường học của bạn và nhấp vào nút "Tiếp tục".
6. Tải lên một bản sao của ID sinh viên của bạn và nhấp vào nút "Tiếp tục".
7. Xem lại thông tin của bạn và nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí" của tôi.

Một khi bạn đã bắt đầu dùng thử miễn phí, bạn sẽ có thể tận hưởng tất cả những lợi ích của Amazon Prime cho sinh viên.Sau khi bản dùng thử miễn phí kết thúc, bạn sẽ bị tính phí 6,49 đô la mỗi tháng cho Amazon Prime.

**Người giới thiệu**

* [Sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/amazonprimestudent/)
* [Làm thế nào để có được sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201919610)

[ENGLISH]:
**How Students Verify for Free Amazon Prime Eligibility**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. Students can get Amazon Prime for a discounted price of $6.49 per month, but they must verify their student status in order to qualify.

There are two ways to verify your student status for Amazon Prime:

1. **Use your .edu email address.** If you have a .edu email address, you can simply sign in with your Amazon account and your student status will be automatically verified.
2. **Upload a copy of your student ID.** If you don't have a .edu email address, you can upload a copy of your student ID to verify your student status.

To upload a copy of your student ID, follow these steps:

1. Go to the Amazon Prime Student page.
2. Click the "Verify your student status" link.
3. Click the "Upload your student ID" link.
4. Select the file containing your student ID and click the "Upload" button.

Once you have uploaded your student ID, Amazon will review your request and verify your student status within 24 hours. If your student status is verified, you will be able to start enjoying all the benefits of Amazon Prime.

**Benefits of Amazon Prime for Students**

Amazon Prime offers a number of benefits for students, including:

* **Free two-day shipping on eligible items.** This is the most popular benefit of Amazon Prime for students, as it allows you to get your orders quickly and without having to pay for shipping.
* **Access to Prime Video.** Prime Video is a streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original programming. With Prime Video, you can watch your favorite shows and movies on your computer, phone, or tablet.
* **Access to Prime Music.** Prime Music is a streaming music service that offers over 2 million songs. With Prime Music, you can listen to your favorite music on your computer, phone, or tablet.
* **Free access to Kindle books and magazines.** Prime members get free access to a selection of Kindle books and magazines. This is a great way to save money on books and magazines that you would normally have to buy.
* **Other benefits.** Amazon Prime also offers a number of other benefits, such as free same-day shipping on eligible items, free grocery delivery, and a 30-day free trial.

**How to Get Amazon Prime Student**

To get Amazon Prime Student, follow these steps:

1. Go to the Amazon Prime Student page.
2. Click the "Start your free trial" button.
3. Enter your email address and click the "Continue" button.
4. Select your student status and click the "Continue" button.
5. Enter your school information and click the "Continue" button.
6. Upload a copy of your student ID and click the "Continue" button.
7. Review your information and click the "Start my free trial" button.

Once you have started your free trial, you will be able to enjoy all the benefits of Amazon Prime for students. After your free trial ends, you will be charged $6.49 per month for Amazon Prime.

**References**

* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/amazonprimestudent/)
* [How to Get Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201919610)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top