Tips How Students Verify Eligibility for a Free Prime Membership

thanhhoa284

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách học sinh xác minh đủ điều kiện cho tư cách thành viên Prime miễn phí **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các đặc quyền khác.Học sinh có thể nhận được một thử nghiệm miễn phí sáu tháng của Amazon Prime, và sau đó, họ có thể tiếp tục nhận được Prime với mức giá chiết khấu 6,99 đô la mỗi tháng.

Để xác minh tính đủ điều kiện của bạn cho tư cách thành viên sinh viên Prime miễn phí, bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ email sinh viên của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến trang sinh viên Amazon Prime.
2. Nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".
3. Nhập địa chỉ email sinh viên của bạn và nhấp vào nút "Tiếp tục".
4. Bạn sẽ được yêu cầu xác minh tình trạng học sinh của bạn.Bạn có thể làm điều này bằng cách tải lên một bản sao của ID sinh viên của bạn hoặc bằng cách đăng nhập vào trang web của trường bạn.
5. Sau khi bạn đã xác minh trạng thái học sinh của mình, bạn sẽ có thể bắt đầu bản dùng thử sinh viên Prime miễn phí của mình.

Sau khi bản dùng thử miễn phí của bạn kết thúc, bạn sẽ tự động tính phí chiết khấu hàng tháng là 6,99 đô la cho Prime Student.Bạn có thể hủy bỏ tư cách thành viên sinh viên chính của bạn bất cứ lúc nào.

** Lợi ích của Amazon Prime Student **

Ngoài việc vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, Amazon Prime Student cung cấp một số lợi ích khác, bao gồm:

* Giao hàng cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng miễn phí một giờ trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Truy cập miễn phí vào Video Prime, bao gồm phim, chương trình TV và lập trình gốc
* Truy cập miễn phí vào Prime Music, bao gồm hơn 2 triệu bài hát
* Truy cập miễn phí để đọc Prime, bao gồm hơn 1.000 cuốn sách, tạp chí và truyện tranh
* Truy cập miễn phí vào ảnh Amazon, bao gồm lưu trữ ảnh không giới hạn

** Cách gia hạn thành viên sinh viên Amazon Prime của bạn **

Để gia hạn tư cách thành viên sinh viên Amazon Prime, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến trang sinh viên Amazon Prime.
2. Nhấp vào liên kết "Quản lý tư cách thành viên chính của bạn".
3. Trong phần "Thành viên", nhấp vào liên kết "Gia hạn ngay".
4. Bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin thanh toán của bạn.
5. Khi bạn đã nhập thông tin thanh toán của mình, nhấp vào nút "gia hạn".

Tư cách thành viên sinh viên Amazon Prime của bạn sẽ được gia hạn thêm sáu tháng nữa.Bạn có thể hủy bỏ tư cách thành viên sinh viên chính của bạn bất cứ lúc nào.

** Bài viết tham khảo **

* [Sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/amazonprimestudent/)
* [Cách xác minh trạng thái học sinh của bạn cho sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909380)
* [Lợi ích của sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909400)
* [Cách gia hạn tư cách thành viên sinh viên Amazon Prime của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909410)

[ENGLISH]:
**How Students Verify Eligibility for a Free Prime Membership**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other perks. Students can get a free six-month trial of Amazon Prime, and after that, they can continue to get Prime for a discounted price of $6.99 per month.

To verify your eligibility for a free Prime Student membership, you'll need to provide your student email address. You can do this by following these steps:

1. Go to the Amazon Prime Student page.
2. Click on the "Start your free trial" button.
3. Enter your student email address and click on the "Continue" button.
4. You'll be asked to verify your student status. You can do this by uploading a copy of your student ID or by logging in to your school's website.
5. Once you've verified your student status, you'll be able to start your free Prime Student trial.

After your free trial ends, you'll be automatically charged the discounted monthly rate of $6.99 for Prime Student. You can cancel your Prime Student membership at any time.

**Benefits of Amazon Prime Student**

In addition to the free two-day shipping on eligible items, Amazon Prime Student offers a number of other benefits, including:

* Free same-day delivery on eligible items in select cities
* Free one-hour delivery on eligible items in select cities
* Free access to Prime Video, which includes movies, TV shows, and original programming
* Free access to Prime Music, which includes over 2 million songs
* Free access to Prime Reading, which includes over 1,000 books, magazines, and comics
* Free access to Amazon Photos, which includes unlimited photo storage

**How to Renew Your Amazon Prime Student Membership**

To renew your Amazon Prime Student membership, you can follow these steps:

1. Go to the Amazon Prime Student page.
2. Click on the "Manage your Prime membership" link.
3. Under the "Membership" section, click on the "Renew now" link.
4. You'll be asked to enter your payment information.
5. Once you've entered your payment information, click on the "Renew" button.

Your Amazon Prime Student membership will be renewed for another six months. You can cancel your Prime Student membership at any time.

**Reference Articles**

* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/amazonprimestudent/)
* [How to Verify Your Student Status for Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909380)
* [Benefits of Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909400)
* [How to Renew Your Amazon Prime Student Membership](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909410)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top