Tips How Students Verify Eligibility for 6 Months Free Amazon Prime

thaito191

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách học sinh xác minh đủ điều kiện trong 6 tháng miễn phí Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Học sinh có thể nhận được một bản dùng thử miễn phí sáu tháng của Amazon Prime, sau đó họ có thể trả \ $ 5,99 mỗi tháng hoặc \ $ 69 mỗi năm cho dịch vụ tiếp tục.

Để xác minh tính đủ điều kiện của bạn cho chiết khấu của sinh viên Amazon Prime, bạn cần phải có địa chỉ email .edu hợp lệ.Bạn cũng có thể xác minh đủ điều kiện của mình bằng cách cung cấp số ID sinh viên của bạn.

Khi bạn đã xác minh đủ điều kiện của mình, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí sáu tháng của Amazon Prime.Để làm điều này, hãy truy cập trang Amazon Prime Student và nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".Bạn sẽ cần nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn.Bạn cũng cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Sau khi bạn đã đăng ký dùng thử miễn phí, bạn có thể bắt đầu tận hưởng tất cả các lợi ích của Amazon Prime.Bạn có thể nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.

** Lợi ích của Amazon Prime Student **

Có rất nhiều lợi ích để trở thành một thành viên sinh viên Amazon Prime.Dưới đây là một vài trong số những điểm nổi bật:

*** Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện: ** Thành viên sinh viên Amazon Prime được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được đơn đặt hàng của mình một cách nhanh chóng và không phải trả tiền cho vận chuyển.
*** Truy cập vào Video Prime: ** Các thành viên sinh viên Amazon Prime có quyền truy cập vào Video Prime, bao gồm hàng ngàn bộ phim và chương trình truyền hình.Bạn có thể xem video Prime trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của mình.
*** Truy cập vào Prime Music: ** Các thành viên sinh viên Amazon Prime có quyền truy cập vào Prime Music, bao gồm hơn hai triệu bài hát.Bạn có thể nghe nhạc Prime trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của mình.
*** Các lợi ích khác: ** Thành viên sinh viên Amazon Prime cũng nhận được các lợi ích khác, chẳng hạn như vận chuyển cùng ngày miễn phí đối với các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập sớm vào các giao dịch của Amazon Lightning, v.v.

** Cách gia hạn sinh viên Amazon Prime **

Khi bản dùng thử miễn phí kéo dài sáu tháng của bạn kết thúc, bạn có thể gia hạn tư cách thành viên sinh viên Amazon Prime với giá \ $ 5,99 mỗi tháng hoặc \ $ 69 mỗi năm.Để gia hạn tư cách thành viên của bạn, hãy truy cập trang Amazon Prime Student và nhấp vào nút "Gia hạn tư cách thành viên của bạn".Bạn sẽ cần nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Bạn cũng có thể gia hạn tư cách thành viên sinh viên Amazon Prime bằng cách nhấp vào liên kết "gia hạn" trong email mà bạn nhận được khi bản dùng thử miễn phí của bạn sắp hết hạn.

** Cách hủy bỏ Amazon Prime Student **

Nếu bạn quyết định rằng bạn không còn muốn một thành viên sinh viên Amazon Prime, bạn có thể hủy nó bất cứ lúc nào.Để hủy tư cách thành viên của bạn, hãy truy cập trang Amazon Prime Student và nhấp vào nút "Hủy tư cách thành viên của bạn".Bạn sẽ cần nhập mật khẩu của mình.

Bạn sẽ có thể sử dụng các lợi ích của Amazon Prime Student cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán hiện tại của bạn.

** Bài viết tham khảo **

* [Sinh viên Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Làm thế nào để có được sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201607990)
* [Làm thế nào để gia hạn sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201607990#renewal)
* [Cách hủy bỏ sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201607990#cancellation)

[ENGLISH]:
**How Students Verify Eligibility for 6 Months Free Amazon Prime**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. Students can get a six-month free trial of Amazon Prime, after which they can pay \$5.99 per month or \$69 per year for continued service.

To verify your eligibility for the Amazon Prime Student discount, you need to have a valid .edu email address. You can also verify your eligibility by providing your student ID number.

Once you've verified your eligibility, you can sign up for a free six-month trial of Amazon Prime. To do this, visit the Amazon Prime Student page and click on the "Start your free trial" button. You'll need to enter your name, email address, and password. You'll also need to provide your credit card information.

After you've signed up for a free trial, you can start enjoying all the benefits of Amazon Prime. You can get free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits.

**Benefits of Amazon Prime Student**

There are many benefits to being an Amazon Prime Student member. Here are a few of the highlights:

* **Free two-day shipping on eligible items:** Amazon Prime Student members get free two-day shipping on eligible items. This means you can get your orders quickly and without having to pay for shipping.
* **Access to Prime Video:** Amazon Prime Student members get access to Prime Video, which includes thousands of movies and TV shows. You can watch Prime Video on your computer, phone, or tablet.
* **Access to Prime Music:** Amazon Prime Student members get access to Prime Music, which includes over two million songs. You can listen to Prime Music on your computer, phone, or tablet.
* **Other benefits:** Amazon Prime Student members also get other benefits, such as free same-day shipping on eligible items, early access to Amazon Lightning Deals, and more.

**How to Renew Amazon Prime Student**

When your six-month free trial is over, you can renew your Amazon Prime Student membership for \$5.99 per month or \$69 per year. To renew your membership, visit the Amazon Prime Student page and click on the "Renew your membership" button. You'll need to enter your credit card information.

You can also renew your Amazon Prime Student membership by clicking on the "Renew" link in the email that you receive when your free trial is about to expire.

**How to Cancel Amazon Prime Student**

If you decide that you no longer want an Amazon Prime Student membership, you can cancel it at any time. To cancel your membership, visit the Amazon Prime Student page and click on the "Cancel your membership" button. You'll need to enter your password.

You'll be able to use your Amazon Prime Student benefits until the end of your current billing cycle.

**Reference Articles**

* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/primestudent/)
* [How to Get Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201607990)
* [How to Renew Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201607990#Renewal)
* [How to Cancel Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201607990#Cancellation)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top