Tips How Students Get Amazon Prime 90-Day Free Trial

[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào sinh viên có được bản dùng thử miễn phí 90 ngày của Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music, Prime Reading, v.v.Học sinh có thể nhận được một bản dùng thử miễn phí 90 ngày của Amazon Prime.

** Để đăng ký dùng thử miễn phí 90 ngày của Amazon Prime Student: **

1. Truy cập [Trang sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/amazonprimestudent/).
2. Nhấp vào ** Bắt đầu dùng thử miễn phí **.
3. Nhập địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu.
4. Chọn trường của bạn từ danh sách.
5. Nhấp vào ** Tiếp tục **.
6. Xác minh tình trạng học sinh của bạn bằng cách nhập địa chỉ email của trường.
7. Nhấp vào ** Tiếp tục **.
8. Bạn sẽ được đăng ký dùng thử miễn phí 90 ngày của Amazon Prime Student.

** Những gì bạn nhận được với Amazon Prime Student: **

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Giao hàng cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng một ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Truyền phát video không giới hạn miễn phí
* Truyền phát nhạc Prime không giới hạn miễn phí
* Đọc miễn phí không giới hạn sách, tạp chí và truyện tranh Prime Reading
* Giảm 20% đơn đặt hàng tạp hóa của Amazon Fresh
* Giảm 10% mua toàn bộ thị trường thực phẩm
* Truy cập vào các giao dịch của Amazon Prime Day

** Cách giữ cho sinh viên Amazon Prime sau khi dùng thử miễn phí: **

Sau bản dùng thử miễn phí 90 ngày, sinh viên Amazon Prime có giá \ $ 6,49/tháng hoặc \ $ 59/năm.Bạn có thể tiếp tục đăng ký của mình bằng cách nhấp vào ** Quản lý tư cách thành viên Prime ** trên trang tài khoản Amazon của bạn.

** Lưu ý: ** Bản dùng thử miễn phí 90 ngày của Amazon Prime chỉ có sẵn cho các sinh viên được ghi danh vào chương trình cấp bằng tại một trường cao đẳng hoặc đại học.

**Người giới thiệu:**

* [Trang sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/amazonprimestudent/)
* [Lợi ích của sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primestudent/benefits)
* [Giá sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primestudent/pricing)

[ENGLISH]:
**How Students Get Amazon Prime 90-Day Free Trial**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, Prime Reading, and more. Students can get a 90-day free trial of Amazon Prime.

**To sign up for the Amazon Prime Student 90-Day Free Trial:**

1. Go to the [Amazon Prime Student page](https://www.amazon.com/amazonprimestudent/).
2. Click **Start your free trial**.
3. Enter your email address and create a password.
4. Select your school from the list.
5. Click **Continue**.
6. Verify your student status by entering your school email address.
7. Click **Continue**.
8. You'll be signed up for the Amazon Prime Student 90-Day Free Trial.

**What you get with Amazon Prime Student:**

* Free two-day shipping on eligible items
* Free same-day delivery on eligible items in select cities
* Free one-day delivery on eligible items in select cities
* Free unlimited streaming of Prime Video
* Free unlimited streaming of Prime Music
* Free unlimited reading of Prime Reading books, magazines, and comics
* 20% off Amazon Fresh grocery orders
* 10% off Whole Foods Market purchases
* Access to Amazon Prime Day deals

**How to keep Amazon Prime Student after the free trial:**

After the 90-day free trial, Amazon Prime Student costs \$6.49/month or \$59/year. You can continue your subscription by clicking **Manage your Prime membership** on your Amazon account page.

**Note:** The Amazon Prime Student 90-Day Free Trial is only available to students who are enrolled in a degree-granting program at a college or university.

**References:**

* [Amazon Prime Student page](https://www.amazon.com/amazonprimestudent/)
* [Amazon Prime Student benefits](https://www.amazon.com/primestudent/benefits)
* [Amazon Prime Student pricing](https://www.amazon.com/primestudent/pricing)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top