Tips How Students Get a Free 6-Month Amazon Prime Trial

holucky1

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào học sinh có được một bản dùng thử Amazon Prime 6 tháng miễn phí **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Học sinh có thể nhận được một thử nghiệm 6 tháng miễn phí của Amazon Prime, đây là một cách tuyệt vời để thử dịch vụ và xem liệu nó có giá trị phí hàng tháng không.

Để có được một thử nghiệm miễn phí 6 tháng của Amazon Prime, sinh viên cần đăng ký tài khoản sinh viên Amazon.Tài khoản sinh viên Amazon miễn phí cho sinh viên được ghi danh vào một trường cao đẳng hoặc đại học cấp bằng.

Khi bạn đã tạo một tài khoản sinh viên Amazon, bạn sẽ có thể bắt đầu bản dùng thử 6 tháng miễn phí của mình về Amazon Prime.Trong quá trình dùng thử, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các lợi ích của Amazon Prime, bao gồm:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng miễn phí một ngày trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Truyền phát video không giới hạn miễn phí
* Truyền phát nhạc Prime không giới hạn miễn phí
* Truy cập miễn phí để đọc Prime
* Truy cập miễn phí vào ảnh Prime

Sau khi bản dùng thử miễn phí kết thúc, bạn sẽ tự động tính phí hàng tháng cho Amazon Prime.Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào, nhưng bạn sẽ cần phải làm như vậy trước khi bản dùng thử kết thúc nếu bạn không muốn bị tính phí.

** Dưới đây là các bước về cách nhận thử nghiệm miễn phí 6 tháng của Amazon Prime: **

1
2. Nhập tên, địa chỉ email và thông tin trường học của bạn.
3. Nhấp vào "Tạo tài khoản sinh viên Amazon của bạn."
4. Bạn sẽ được gửi một email xác minh đến địa chỉ email của trường.Nhấp vào liên kết trong email để xác minh tài khoản của bạn.
5. Khi tài khoản của bạn được xác minh, bạn sẽ có thể bắt đầu bản dùng thử 6 tháng miễn phí của mình về Amazon Prime.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Câu hỏi thường gặp về sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909240)
* [Cách hủy đăng ký Amazon Prime của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202079670)

**Những bài viết liên quan:**

* [Làm thế nào để có được vận chuyển Amazon Prime miễn phí] (https://www.thebalancesmb.com/how-to-get-free-amazon-prime-sped-4177603)
* [Làm thế nào để có được sinh viên Amazon Prime] (https://www.businessinsider.com/how-to-get-amazon-prime-student-2019-10)
* [Amazon Prime Worth It?] (Https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-prime-review-is-it-worth-it)

[ENGLISH]:
**How Students Get a Free 6-Month Amazon Prime Trial**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. Students can get a free 6-month trial of Amazon Prime, which is a great way to try out the service and see if it's worth the monthly fee.

To get a free 6-month trial of Amazon Prime, students need to sign up for an Amazon Student account. Amazon Student accounts are free for students who are enrolled in a degree-granting college or university.

Once you've created an Amazon Student account, you'll be able to start your free 6-month trial of Amazon Prime. During your trial, you'll get access to all of the benefits of Amazon Prime, including:

* Free two-day shipping on eligible items
* Free same-day shipping on eligible items in select cities
* Free one-day shipping on eligible items in select cities
* Free unlimited streaming of Prime Video
* Free unlimited streaming of Prime Music
* Free access to Prime Reading
* Free access to Prime Photos

After your free trial ends, you'll be automatically charged the monthly fee for Amazon Prime. You can cancel your subscription at any time, but you'll need to do so before your trial ends if you don't want to be charged.

**Here are the steps on how to get a free 6-month trial of Amazon Prime:**

1. Go to the [Amazon Student website](https://www.amazon.com/gp/student/signup/info?ie=UTF8&refcust=Z53345T77556K77646376656J&ref_type=generic).
2. Enter your name, email address, and school information.
3. Click "Create your Amazon Student account."
4. You'll be sent a verification email to your school email address. Click the link in the email to verify your account.
5. Once your account is verified, you'll be able to start your free 6-month trial of Amazon Prime.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Amazon Prime Student FAQ](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909240)
* [How to cancel your Amazon Prime subscription](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202079670)

**Related articles:**

* [How to Get Free Amazon Prime Shipping](https://www.thebalancesmb.com/how-to-get-free-amazon-prime-shipping-4177603)
* [How to Get Amazon Prime Student](https://www.businessinsider.com/how-to-get-amazon-prime-student-2019-10)
* [Is Amazon Prime Worth It?](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-prime-review-is-it-worth-it)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top