Tips How Students Get a 6-Month Prime Trial for Free

giacanhtran

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào học sinh có được một thử nghiệm chính 6 tháng miễn phí **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển, phát trực tuyến hai ngày miễn phí và các đặc quyền khác.Học sinh có thể nhận được bản dùng thử miễn phí 6 tháng của Amazon Prime, đây là một cách tuyệt vời để thử dịch vụ và xem liệu nó có giá trị phí hàng tháng không.

Để có được bản dùng thử miễn phí, sinh viên cần đăng ký cho sinh viên Amazon Prime.Đây là một chương trình riêng biệt từ Amazon Prime và nó mang lại lợi ích tương tự như Amazon Prime, nhưng với mức giá chiết khấu là 5,99 đô la mỗi tháng.

Để đăng ký cho Amazon Prime Student, sinh viên cần truy cập trang web Amazon Prime Student và nhập địa chỉ email của trường.Sau đó, họ sẽ được nhắc tạo một tài khoản Amazon nếu họ chưa có.

Khi sinh viên đã tạo một tài khoản Amazon, họ sẽ có thể bắt đầu bản dùng thử miễn phí 6 tháng của họ về sinh viên Amazon Prime.Họ cũng sẽ có thể tận dụng tất cả các lợi ích của Amazon Prime, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí, phát trực tuyến video và hơn thế nữa.

** Lợi ích của Amazon Prime Student **

Ngoài bản dùng thử 6 tháng miễn phí, Amazon Prime Student cung cấp một số lợi ích khác, bao gồm:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Giao hàng cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng một ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí không giới hạn
* Truy cập không giới hạn miễn phí vào nhạc Prime
* Lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí
* Giảm 20% Sách điện tử Amazon
* Giảm 10%, chọn các thiết bị Amazon

** Cách gia hạn sinh viên Amazon Prime **

Sau khi kết thúc thử nghiệm miễn phí 6 tháng của bạn, bạn sẽ tự động tính giá thông thường của Amazon Prime Student, là 5,99 đô la mỗi tháng.Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào, nhưng bạn sẽ không thể gia hạn bản dùng thử miễn phí.

Nếu bạn muốn tiếp tục đăng ký Amazon Prime Student, bạn có thể làm như vậy bằng cách truy cập trang web của Amazon Prime Student và nhấp vào nút "Gia hạn".Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập thông tin thanh toán của bạn.

** Cách nhận trợ giúp với Amazon Prime Student **

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Amazon Prime Student, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng.Bạn có thể làm như vậy bằng cách truy cập trang Amazon Help và nhấp vào liên kết "Liên hệ với chúng tôi".Bạn cũng có thể gọi dịch vụ khách hàng của Amazon theo số 1-888-280-4331.

**Người giới thiệu**

* [Sinh viên Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Lợi ích của sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primestudent/student-benefits)
* [Câu hỏi thường gặp về sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primestudent/student-faq)

**Phần kết luận**

Amazon Prime Student là một cách tuyệt vời để sinh viên có được vận chuyển hai ngày miễn phí, phát trực tuyến video và các đặc quyền khác.Bản dùng thử miễn phí 6 tháng là một cách tuyệt vời để thử dịch vụ và xem liệu nó có đáng để trả phí hàng tháng không.

[ENGLISH]:
**How Students Get a 6-Month Prime Trial for Free**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping, streaming video, and other perks. Students can get a 6-month free trial of Amazon Prime, which is a great way to try out the service and see if it's worth the monthly fee.

To get the free trial, students need to sign up for Amazon Prime Student. This is a separate program from Amazon Prime, and it offers the same benefits as Amazon Prime, but at a discounted price of $5.99 per month.

To sign up for Amazon Prime Student, students need to visit the Amazon Prime Student website and enter their school email address. They will then be prompted to create an Amazon account if they don't already have one.

Once students have created an Amazon account, they will be able to start their 6-month free trial of Amazon Prime Student. They will also be able to take advantage of all the benefits of Amazon Prime, including free two-day shipping, streaming video, and more.

**Benefits of Amazon Prime Student**

In addition to the free 6-month trial, Amazon Prime Student offers a number of other benefits, including:

* Free two-day shipping on eligible items
* Free same-day delivery on eligible items in select cities
* Free one-day delivery on eligible items in select cities
* Free unlimited streaming of movies and TV shows
* Free unlimited access to Prime Music
* Free unlimited photo storage
* 20% off Amazon eBooks
* 10% off select Amazon devices

**How to Renew Amazon Prime Student**

After your 6-month free trial ends, you will be automatically charged the regular price of Amazon Prime Student, which is $5.99 per month. You can cancel your subscription at any time, but you will not be able to renew your free trial.

If you want to continue your Amazon Prime Student subscription, you can do so by visiting the Amazon Prime Student website and clicking on the "Renew" button. You will then be prompted to enter your payment information.

**How to Get Help with Amazon Prime Student**

If you have any questions about Amazon Prime Student, you can contact Amazon customer service. You can do so by visiting the Amazon Help page and clicking on the "Contact Us" link. You can also call Amazon customer service at 1-888-280-4331.

**References**

* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/primestudent/)
* [Amazon Prime Student Benefits](https://www.amazon.com/primestudent/student-benefits)
* [Amazon Prime Student FAQ](https://www.amazon.com/primestudent/student-faq)

**Conclusion**

Amazon Prime Student is a great way for students to get free two-day shipping, streaming video, and other perks. The 6-month free trial is a great way to try out the service and see if it's worth the monthly fee.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top