Tips How Changing Amazon Payment Methods Can Lead to Checkout Issues

hienminh929

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách thay đổi phương thức thanh toán Amazon có thể dẫn đến các vấn đề về thanh toán **

Amazon giúp bạn dễ dàng thay đổi phương thức thanh toán của bạn, nhưng đôi khi có thể dẫn đến các vấn đề về thanh toán.Điều này là do Amazon lưu trữ thông tin thanh toán của bạn trong cookie và khi bạn thay đổi phương thức thanh toán của mình, thông tin mới không phải lúc nào cũng được áp dụng cho cookie.Điều này có thể dẫn đến lỗi khi bạn cố gắng kiểm tra, chẳng hạn như:

* Phương thức thanh toán sai đang được sử dụng
* Đơn hàng của bạn bị từ chối
* Lệnh của bạn bị trì hoãn

Để tránh những vấn đề này, điều quan trọng là xóa cookie của bạn trước khi thay đổi phương thức thanh toán của bạn trên Amazon.Bạn có thể làm điều này bằng cách làm theo các bước sau:

1. Mở trình duyệt web của bạn.
2. Nhấp vào cài đặt ** ** hoặc ** Tùy chọn ** menu.
3. Nhấp vào tab ** Quyền riêng tư ** hoặc ** Bảo mật **.
4. Nhấp vào ** Xóa Cookie ** hoặc ** Xóa Cookie ** nút.
5. Mở lại Amazon và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Khi bạn đã xóa cookie của mình, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán của mình mà không gặp vấn đề gì.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn vẫn có thể cần nhập lại thông tin thanh toán của mình nếu bạn mua hàng từ một quốc gia hoặc khu vực khác.

Nếu bạn tiếp tục trải nghiệm các vấn đề về thanh toán sau khi thay đổi phương thức thanh toán của mình, bạn có thể liên hệ với Amazon Khách hàng Dịch vụ để được giúp đỡ.

** Bài viết tham khảo: ** [Cách thay đổi phương thức thanh toán Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**How Changing Amazon Payment Methods Can Lead to Checkout Issues**

Amazon makes it easy to change your payment method, but doing so can sometimes lead to checkout issues. This is because Amazon stores your payment information in a cookie, and when you change your payment method, the new information is not always applied to the cookie. This can result in errors when you try to checkout, such as:

* The wrong payment method being used
* Your order being declined
* Your order being delayed

To avoid these issues, it's important to clear your cookies before changing your payment method on Amazon. You can do this by following these steps:

1. Open your web browser.
2. Click on the **Settings** or **Preferences** menu.
3. Click on the **Privacy** or **Security** tab.
4. Click on the **Clear cookies** or **Delete cookies** button.
5. Reopen Amazon and sign in to your account.

Once you've cleared your cookies, you can change your payment method without any problems. However, it's important to note that you may still need to re-enter your payment information if you're making a purchase from a different country or region.

If you continue to experience checkout issues after changing your payment method, you can contact Amazon customer service for help.

**Reference article:** [How to Change Your Amazon Payment Method](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top