Tips How Amazon's Just Walk Out Technology Works

tuanvietsimple1

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào Amazon's Just Walk Out Technology hoạt động **

Amazon Just Walk Out là một công nghệ mua sắm không thu được cho phép khách hàng vào cửa hàng, chọn các mặt hàng họ muốn và bước ra ngoài mà không phải xếp hàng hoặc quét các mặt hàng của họ.Công nghệ sử dụng kết hợp các cảm biến, máy ảnh và trí tuệ nhân tạo để theo dõi những gì khách hàng đặt vào xe của họ và tính phí tài khoản của họ cho phù hợp.

**Làm thế nào nó hoạt động?**

Chỉ cần đi ra ngoài sử dụng nhiều cảm biến khác nhau để theo dõi khách hàng khi họ di chuyển qua cửa hàng.Những cảm biến này bao gồm camera gắn trần, camera gắn trên kệ và cảm biến trọng lượng trên kệ.Các máy ảnh theo dõi chuyển động của khách hàng, trong khi các cảm biến kệ theo dõi những vật phẩm được cất cánh và thay thế trên kệ.Thông tin này được gửi đến một máy tính trung tâm, sử dụng trí thông minh nhân tạo để theo dõi những mặt hàng mà mỗi khách hàng đã chọn.

Khi một khách hàng sẵn sàng rời khỏi cửa hàng, họ chỉ cần bước ra khỏi cửa.Hệ thống Just Walk Out tự động tính phí tài khoản của họ cho các mục họ đã thực hiện.Khách hàng cũng có thể thấy một danh sách các giao dịch mua của họ trên màn hình tại lối ra.

** Lợi ích của việc chỉ đi ra ngoài **

Chỉ cần đi bộ cung cấp một số lợi ích cho cả khách hàng và nhà bán lẻ.Đối với khách hàng, công nghệ loại bỏ sự cần thiết phải chờ xếp hàng hoặc quét các mặt hàng của họ.Điều này có thể tiết kiệm thời gian, đặc biệt là cho người mua sắm bận rộn.Chỉ cần đi ra ngoài cũng làm giảm nguy cơ lỗi của con người, vì không cần nhân viên thu ngân để nhập thủ công hoặc quét các mặt hàng.

Đối với các nhà bán lẻ, chỉ cần đi ra ngoài có thể cải thiện hiệu quả và giảm chi phí.Công nghệ có thể giúp các nhà bán lẻ theo dõi hàng tồn kho chính xác hơn và giảm trộm cắp.Nó cũng có thể giải phóng nhân viên để tập trung vào các nhiệm vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng.

** Những lời chỉ trích chỉ đi ra ngoài **

Một số nhà phê bình đã làm dấy lên mối quan tâm về ý nghĩa riêng tư của việc chỉ đi ra ngoài.Công nghệ theo dõi các chuyển động của khách hàng trên khắp cửa hàng, điều này có thể gây lo ngại về việc thu thập và giám sát dữ liệu.Tuy nhiên, Amazon đã nói rằng họ chỉ sử dụng dữ liệu được thu thập bằng cách chỉ đi ra ngoài để theo dõi mua hàng và ngăn chặn hành vi trộm cắp.

**Phần kết luận**

Chỉ cần bước ra là một công nghệ mới và sáng tạo đang thay đổi cách mọi người mua sắm.Công nghệ này cung cấp một số lợi ích cho cả khách hàng và nhà bán lẻ, nhưng nó cũng làm tăng một số mối quan tâm về quyền riêng tư.Chỉ có thời gian mới biết làm thế nào chỉ cần bước ra sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bán lẻ.

**Người giới thiệu**

* [Amazon chỉ cần đi ra ngoài] (https://www.amazon.com/about/justwalkout)
* [Làm thế nào Amazon chỉ cần đi ra ngoài hoạt động] (https://www.cnet.com/how-to/how-amazon-just-walk-out-works/)
* [Hàm ý về quyền riêng tư của Amazon chỉ cần đi ra] (Deeplinks Blog)

[ENGLISH]:
**How Amazon's Just Walk Out Technology Works**

Amazon's Just Walk Out is a cashierless shopping technology that allows customers to enter a store, pick up the items they want, and walk out without having to wait in line or scan their items. The technology uses a combination of sensors, cameras, and artificial intelligence to track what customers put in their carts and charge their accounts accordingly.

**How Does It Work?**

Just Walk Out uses a variety of sensors to track customers as they move through the store. These sensors include ceiling-mounted cameras, shelf-mounted cameras, and weight sensors on the shelves. The cameras track customers' movements, while the shelf sensors track what items are taken off and replaced on the shelves. This information is sent to a central computer, which uses artificial intelligence to track what items each customer has picked up.

When a customer is ready to leave the store, they simply walk out the door. The Just Walk Out system automatically charges their account for the items they have taken. Customers can also see a list of their purchases on a screen at the exit.

**Benefits of Just Walk Out**

Just Walk Out offers a number of benefits for both customers and retailers. For customers, the technology eliminates the need to wait in line or scan their items. This can save time, especially for busy shoppers. Just Walk Out also reduces the risk of human error, as there is no need for cashiers to manually enter prices or scan items.

For retailers, Just Walk Out can improve efficiency and reduce costs. The technology can help retailers to track inventory more accurately and reduce theft. It can also free up employees to focus on other tasks, such as customer service.

**Criticisms of Just Walk Out**

Some critics have raised concerns about the privacy implications of Just Walk Out. The technology tracks customers' movements throughout the store, which could raise concerns about data collection and surveillance. However, Amazon has said that it only uses the data collected by Just Walk Out to track purchases and prevent theft.

**Conclusion**

Just Walk Out is a new and innovative technology that is changing the way people shop. The technology offers a number of benefits for both customers and retailers, but it also raises some privacy concerns. Only time will tell how Just Walk Out will impact the future of retail.

**References**

* [Amazon Just Walk Out](https://www.amazon.com/about/justwalkout)
* [How Amazon Just Walk Out Works](https://www.cnet.com/how-to/how-amazon-just-walk-out-works/)
* [The Privacy Implications of Amazon Just Walk Out](https://www.eff.org/deeplinks/2020/03/privacy-implications-amazon-just-walk-out)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top