Tips How Amazon Uses Checkout Data to Personalize Customer Experiences

quangthinh19

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách Amazon sử dụng dữ liệu thanh toán để cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng **

Amazon là một bậc thầy về cá nhân hóa.Công ty sử dụng nhiều điểm dữ liệu để tạo trải nghiệm mua sắm độc đáo cho mỗi khách hàng.Một trong những điểm dữ liệu quan trọng nhất mà Amazon sử dụng là dữ liệu thanh toán.

Dữ liệu thanh toán bao gồm thông tin như sản phẩm mà khách hàng mua, địa chỉ vận chuyển họ sử dụng và phương thức thanh toán họ chọn.Amazon sử dụng dữ liệu này để cá nhân hóa quy trình thanh toán cho từng khách hàng, giúp nó nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể.

Ví dụ, Amazon có thể đề xuất các sản phẩm có liên quan đến các mặt hàng mà khách hàng đã thêm vào giỏ hàng của họ.Hoặc, Amazon có thể cung cấp một tùy chọn vận chuyển miễn phí nếu khách hàng có tư cách thành viên chính.

Amazon cũng sử dụng dữ liệu thanh toán để cải thiện các khuyến nghị sản phẩm của mình.Công ty theo dõi các sản phẩm mà khách hàng mua cùng nhau và nó sử dụng thông tin này để đề xuất các sản phẩm khác mà khách hàng có thể quan tâm.

Dữ liệu thanh toán là một tài sản có giá trị cho Amazon.Nó giúp công ty tạo ra trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa hơn cho mỗi khách hàng và nó cũng giúp công ty cải thiện các khuyến nghị sản phẩm.

** Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách Amazon sử dụng dữ liệu thanh toán để cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng: **

*** Amazon đề xuất các sản phẩm có liên quan đến các mặt hàng mà khách hàng đã thêm vào giỏ hàng của họ.
*** Amazon cung cấp tùy chọn vận chuyển miễn phí nếu khách hàng có tư cách thành viên chính. ** Đây là một cách tuyệt vời để thưởng cho khách hàng vì lòng trung thành của họ và khuyến khích họ tiếp tục mua sắm trên Amazon.
*** Amazon theo dõi các sản phẩm mà khách hàng mua cùng nhau và nó sử dụng thông tin này để đề xuất các sản phẩm khác mà khách hàng có thể quan tâm. ** Đây là một cách tuyệt vời để giúp khách hàng khám phá các sản phẩm mới mà họ có thể không tìm thấy.

Amazon liên tục thử nghiệm các cách mới để sử dụng dữ liệu thanh toán để cải thiện trải nghiệm của khách hàng.Do đó, khách hàng của Amazon có thể mong đợi được nhìn thấy những trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa và phù hợp hơn trong tương lai.

**Người giới thiệu:**

* [Cá nhân hóa thanh toán Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách Amazon sử dụng dữ liệu để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm] (https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/09/28/how-amazon-uses-data-to-personize- the-shopping-echperience/#1D9B352D79A1)
* [Công cụ khuyến nghị sản phẩm của Amazon] (https://www.investopedia.com/tech/amazons-product-recommendation-engine/)

[ENGLISH]:
**How Amazon Uses Checkout Data to Personalize Customer Experiences**

Amazon is a master of personalization. The company uses a variety of data points to create a unique shopping experience for each customer. One of the most important data points that Amazon uses is checkout data.

Checkout data includes information such as the products a customer buys, the shipping address they use, and the payment method they select. Amazon uses this data to personalize the checkout process for each customer, making it as fast and easy as possible.

For example, Amazon might suggest products that are related to the items a customer has already added to their cart. Or, Amazon might offer a free shipping option if the customer has a Prime membership.

Amazon also uses checkout data to improve its product recommendations. The company tracks the products that customers buy together, and it uses this information to suggest other products that customers might be interested in.

Checkout data is a valuable asset for Amazon. It helps the company create a more personalized shopping experience for each customer, and it also helps the company improve its product recommendations.

**Here are some specific examples of how Amazon uses checkout data to personalize customer experiences:**

* **Amazon suggests products that are related to the items a customer has already added to their cart.** For example, if a customer adds a pair of shoes to their cart, Amazon might suggest a matching handbag or a pair of socks.
* **Amazon offers a free shipping option if the customer has a Prime membership.** This is a great way to reward customers for their loyalty and encourage them to continue shopping on Amazon.
* **Amazon tracks the products that customers buy together, and it uses this information to suggest other products that customers might be interested in.** This is a great way to help customers discover new products that they might not have found otherwise.

Amazon is constantly experimenting with new ways to use checkout data to improve the customer experience. As a result, Amazon customers can expect to see even more personalized and relevant shopping experiences in the future.

**References:**

* [Amazon Checkout Personalization](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How Amazon Uses Data to Personalize the Shopping Experience](https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/09/28/how-amazon-uses-data-to-personalize-the-shopping-experience/#1d9b352d79a1)
* [Amazon's Product Recommendation Engine](https://www.investopedia.com/tech/amazons-product-recommendation-engine/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top