Tips How Amazon Uses Checkout Behavior Analysis to Improve eCommerce UX

lazyostrich645

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách Amazon sử dụng phân tích hành vi thanh toán để cải thiện thương mại điện tử UX **

Amazon là một nhà lãnh đạo toàn cầu về Thương mại điện tử và quá trình thanh toán của nó là một phần quan trọng trong thành công của nó.Công ty sử dụng nhiều dữ liệu và phân tích khác nhau để tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán của mình, đảm bảo rằng nó trơn tru và hiệu quả nhất có thể.

Một trong những cách mà Amazon làm điều này là bằng cách phân tích hành vi thanh toán.Dữ liệu này có thể giúp công ty xác định các khu vực nơi có thể cải thiện quy trình thanh toán, chẳng hạn như bằng cách giảm ma sát hoặc làm cho nó thuận tiện hơn.

Ví dụ: Amazon có thể theo dõi các điểm dữ liệu sau:

*** Tỷ lệ từ bỏ giỏ hàng: ** Số liệu này cho thấy tỷ lệ người mua hàng thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của họ nhưng không hoàn thành quy trình thanh toán.Amazon có thể sử dụng dữ liệu này để xác định các khu vực nơi có thể cải thiện quy trình thanh toán của mình để giảm từ bỏ giỏ hàng.
*** Thời gian kiểm tra trung bình: ** Số liệu này cho thấy lượng thời gian trung bình cần người mua hàng để hoàn thành quá trình thanh toán.Amazon có thể sử dụng dữ liệu này để xác định các khu vực nơi nó có thể tăng tốc quá trình thanh toán.
*** Lưu lượng thanh toán: ** Số liệu này hiển thị các bước mà người mua hàng thực hiện để hoàn thành quá trình thanh toán.Amazon có thể sử dụng dữ liệu này để xác định các khu vực nơi nó có thể làm cho quá trình thanh toán trực quan hơn và dễ theo dõi hơn.

Bằng cách phân tích dữ liệu hành vi thanh toán, Amazon có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách cải thiện quy trình thanh toán.Điều này có thể dẫn đến trải nghiệm khách hàng tốt hơn, từ đó có thể dẫn đến doanh số tăng.

** Làm thế nào các doanh nghiệp thương mại điện tử khác có thể sử dụng phân tích hành vi thanh toán? **

Các doanh nghiệp thương mại điện tử khác có thể học hỏi từ cách tiếp cận của Amazon để phân tích hành vi thanh toán và sử dụng nó để cải thiện các quy trình thanh toán của riêng họ.Dưới đây là một vài lời khuyên:

*** Theo dõi dữ liệu hành vi kiểm tra: ** Bước đầu tiên là theo dõi dữ liệu hành vi kiểm tra.Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều công cụ khác nhau, chẳng hạn như Google Analytics hoặc Shopify Analytics.
*** Xác định các khu vực để cải thiện: ** Khi bạn đã theo dõi dữ liệu hành vi thanh toán, bạn có thể xác định các khu vực nơi bạn có thể cải thiện quy trình thanh toán.Điều này có thể bao gồm giảm ma sát, làm cho quá trình thanh toán thuận tiện hơn hoặc tăng tốc quá trình thanh toán.
*** Thay đổi kiểm tra đối với quy trình thanh toán của bạn: ** Khi bạn đã xác định các khu vực để cải thiện, bạn có thể kiểm tra các thay đổi đối với quy trình thanh toán của mình.Điều này có thể được thực hiện bằng cách thử nghiệm A/B các phiên bản khác nhau của quy trình thanh toán của bạn.
*** Giám sát kết quả của các thay đổi của bạn: ** Khi bạn đã thay đổi quy trình thanh toán, bạn cần theo dõi kết quả.Điều này sẽ giúp bạn xác định xem các thay đổi có hiệu quả trong việc cải thiện quá trình thanh toán hay không.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể sử dụng phân tích hành vi thanh toán để cải thiện quy trình thanh toán cho doanh nghiệp thương mại điện tử của bạn.Điều này có thể dẫn đến trải nghiệm khách hàng tốt hơn, từ đó có thể dẫn đến doanh số tăng.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Checkout: Cách thức hoạt động] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách cải thiện quy trình kiểm tra thương mại điện tử của bạn] (https://www.shopify.com/blog/commerce-checkout-process)
* [Phân tích hành vi kiểm tra: Cách cải thiện chuyển đổi thương mại điện tử của bạn] (Page not Found)

[ENGLISH]:
**How Amazon Uses Checkout Behavior Analysis to Improve eCommerce UX**

Amazon is a global leader in eCommerce, and its checkout process is a key part of its success. The company uses a variety of data and analytics to optimize its checkout experience, ensuring that it is as smooth and efficient as possible.

One of the ways that Amazon does this is by analyzing checkout behavior. This data can help the company identify areas where it can improve the checkout process, such as by reducing friction or making it more convenient.

For example, Amazon may track the following data points:

* **Cart abandonment rate:** This metric shows the percentage of shoppers who add items to their cart but do not complete the checkout process. Amazon can use this data to identify areas where it can improve its checkout process to reduce cart abandonment.
* **Average checkout time:** This metric shows the average amount of time it takes shoppers to complete the checkout process. Amazon can use this data to identify areas where it can speed up the checkout process.
* **Checkout flow:** This metric shows the steps that shoppers take to complete the checkout process. Amazon can use this data to identify areas where it can make the checkout process more intuitive and easier to follow.

By analyzing checkout behavior data, Amazon can make informed decisions about how to improve its checkout process. This can lead to a better customer experience, which can in turn lead to increased sales.

**How can other eCommerce businesses use checkout behavior analysis?**

Other eCommerce businesses can learn from Amazon's approach to checkout behavior analysis and use it to improve their own checkout processes. Here are a few tips:

* **Track checkout behavior data:** The first step is to track checkout behavior data. This can be done using a variety of tools, such as Google Analytics or Shopify Analytics.
* **Identify areas for improvement:** Once you have tracked checkout behavior data, you can identify areas where you can improve the checkout process. This could include reducing friction, making the checkout process more convenient, or speeding up the checkout process.
* **Test changes to your checkout process:** Once you have identified areas for improvement, you can test changes to your checkout process. This can be done by A/B testing different versions of your checkout process.
* **Monitor the results of your changes:** Once you have made changes to your checkout process, you need to monitor the results. This will help you determine whether the changes have been effective in improving the checkout process.

By following these tips, you can use checkout behavior analysis to improve the checkout process for your eCommerce business. This can lead to a better customer experience, which can in turn lead to increased sales.

**References**

* [Amazon Checkout: How it Works](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Improve Your eCommerce Checkout Process](https://www.shopify.com/blog/ecommerce-checkout-process)
* [Checkout Behavior Analysis: How to Improve Your eCommerce Conversions](https://www.gohighlevel.com/blog/checkout-behavior-analysis/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top