Tips How Amazon Uses Automated Systems to Detect Checkout Bot Attacks

whiteduck672

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách Amazon sử dụng các hệ thống tự động để phát hiện các cuộc tấn công bot thanh toán **

Amazon là một nhà lãnh đạo toàn cầu về thương mại điện tử, và như vậy, nó là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công mạng.Một trong những loại tấn công phổ biến nhất mà Amazon phải đối mặt là các cuộc tấn công bot thanh toán.Các bot thanh toán là các chương trình tự động được thiết kế để phá vỡ các biện pháp bảo mật và đặt hàng trên trang web của Amazon mà không cần sự can thiệp của con người.Những bot này có thể được sử dụng để mua các mặt hàng có giá trị cao, chẳng hạn như thẻ quà tặng hoặc thiết bị điện tử và có thể nhanh chóng thoát ra hàng tồn kho của Amazon.

Để chống lại các cuộc tấn công bot thanh toán, Amazon sử dụng nhiều hệ thống tự động.Các hệ thống này bao gồm:

*** Địa chỉ IP Danh sách đen: ** Amazon duy trì danh sách đen các địa chỉ IP được biết là có liên quan đến các bot thanh toán.Các địa chỉ IP này bị chặn truy cập trang web của Amazon, ngăn các bot đặt hàng.
*** Phần mềm phát hiện bot: ** Amazon sử dụng phần mềm phát hiện bot để xác định hoạt động đáng ngờ trên trang web của mình.Phần mềm này tìm kiếm các mô hình hành vi biểu thị hoạt động bot, chẳng hạn như nhiều nỗ lực tạo tài khoản hoặc làm mới trang nhanh.
*** Hệ thống phát hiện gian lận: ** Amazon sử dụng các hệ thống phát hiện gian lận để xác định các đơn đặt hàng có khả năng là gian lận.Các hệ thống này tìm kiếm các yếu tố như phương thức thanh toán đáng ngờ hoặc địa chỉ vận chuyển.

Bằng cách sử dụng các hệ thống tự động này, Amazon có thể phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công bot thanh toán một cách hiệu quả.Điều này giúp bảo vệ khách hàng của Amazon và điểm mấu chốt của riêng mình.

**Người giới thiệu**

* [Blog bảo mật của Amazon: Thanh toán các cuộc tấn công bot] (https://aws.amazon.com/blogs/security/checkout-bot-attacks/)

[ENGLISH]:
**How Amazon Uses Automated Systems to Detect Checkout Bot Attacks**

Amazon is a global leader in e-commerce, and as such, it is a frequent target of cyberattacks. One of the most common types of attacks that Amazon faces is checkout bot attacks. Checkout bots are automated programs that are designed to circumvent security measures and place orders on Amazon's website without human intervention. These bots can be used to purchase high-value items, such as gift cards or electronics, and can quickly drain Amazon's inventory.

In order to combat checkout bot attacks, Amazon uses a variety of automated systems. These systems include:

* **IP address blacklists:** Amazon maintains a blacklist of IP addresses that are known to be associated with checkout bots. These IP addresses are blocked from accessing Amazon's website, preventing bots from placing orders.
* **Bot detection software:** Amazon uses bot detection software to identify suspicious activity on its website. This software looks for patterns of behavior that are indicative of bot activity, such as multiple account creation attempts or rapid page refreshing.
* **Fraud detection systems:** Amazon uses fraud detection systems to identify orders that are likely to be fraudulent. These systems look for factors such as suspicious payment methods or shipping addresses.

By using these automated systems, Amazon is able to effectively detect and prevent checkout bot attacks. This helps to protect Amazon's customers and its own bottom line.

**References**

* [Amazon's Security Blog: Checkout Bot Attacks](https://aws.amazon.com/blogs/security/checkout-bot-attacks/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top