Tips How Amazon Tricks You into Buying More

canhtuanngo

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào Amazon lừa bạn mua thêm **

Amazon là một bậc thầy của sự thuyết phục.Họ sử dụng nhiều thủ thuật tâm lý để giúp bạn chi nhiều tiền hơn dự định.Dưới đây là một vài cách mà Amazon lừa bạn mua thêm:

*** ** Amazon Prime ** Ưu đãi vận chuyển miễn phí ** là một động lực mạnh mẽ để mua nhiều hơn.Khi bạn biết rằng bạn có thể được vận chuyển miễn phí cho đơn đặt hàng của mình, bạn có nhiều khả năng thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn mà bạn có thể không mua.
*** Các sản phẩm được đề xuất ** Amazon ** Tính năng ** là một cách khác mà Amazon giúp bạn mua thêm.Tính năng này cho bạn thấy các sản phẩm liên quan đến các mặt hàng bạn đang xem hoặc gần đây đã mua.Thật dễ dàng để bị cuốn vào "lỗ thỏ" của các sản phẩm được đề xuất của Amazon và cuối cùng mua nhiều hơn bạn dự định.
*** Các đánh giá ** Amazon ** là một nguồn thông tin có giá trị cho người mua hàng, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để thuyết phục bạn mua một sản phẩm.Các đánh giá của Amazon thường được viết bởi những người đã được công ty bồi thường, vì vậy chúng không phải lúc nào cũng khách quan.
*** Giá ** Giá Amazon ** liên tục thay đổi **.Đây có thể là một điều tốt hoặc một điều xấu, tùy thuộc vào cách bạn nhìn vào nó.Một mặt, điều đó có nghĩa là đôi khi bạn có thể tìm thấy những ưu đãi tuyệt vời cho các sản phẩm.Mặt khác, nó cũng có thể gây khó chịu khi thấy giá của một sản phẩm tăng lên sau khi bạn đã thêm nó vào giỏ hàng của mình.

** Cách tránh bị Amazon lừa **

Mặc dù không thể tránh hoàn toàn việc bị Amazon lừa, nhưng có một vài điều bạn có thể làm để giảm thiểu cơ hội chi tiêu nhiều hơn bạn dự định.

*** Không sử dụng Amazon Prime ** trừ khi bạn thực sự cần vận chuyển miễn phí.Ưu đãi vận chuyển miễn phí là một thỏa thuận tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể dẫn đến việc bạn mua nhiều hơn bạn cần.
*** Cẩn thận với tính năng sản phẩm được đề xuất của Amazon **.Thật dễ dàng để bị cuốn vào "lỗ thỏ" của các sản phẩm được đề xuất của Amazon và cuối cùng mua nhiều hơn bạn dự định.
*** Đọc các đánh giá của Amazon một cách cẩn thận **.Hãy nhớ rằng các đánh giá của Amazon thường được viết bởi những người đã được công ty bồi thường, vì vậy chúng không phải lúc nào cũng khách quan.
*** Đừng sợ bỏ đi **.Nếu bạn không chắc chắn về việc mua hàng, đừng ngại bỏ đi.Bạn luôn có thể quay lại sau nếu bạn quyết định bạn thực sự muốn sản phẩm.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tránh bị Amazon lừa và tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.

**Người giới thiệu**

* [Cách Amazon sử dụng tâm lý học để giúp bạn mua thêm]
* [Tâm lý học của các sản phẩm được đề xuất của Amazon] (https://www.forbes.com/sites/forbes...of-amazon-suggested-products/?sh=459A3e851565)
* [Làm thế nào các đánh giá của Amazon có thể gây hiểu nhầm] (https://www.consumerreports.org/shopping/how-amazon-reviews-can-be-misleading/)
* [Giá Amazon liên tục thay đổi] (https://www.cnbc.com/2021/02/18/amazon-pres-are-constly-thay đổi-heres-why.html)

[ENGLISH]:
**How Amazon Tricks You into Buying More**

Amazon is a master of persuasion. They use a variety of psychological tricks to get you to spend more money than you intended. Here are a few of the ways Amazon tricks you into buying more:

* **The **Amazon Prime** free shipping offer** is a powerful incentive to buy more. When you know that you can get free shipping on your order, you're more likely to add items to your cart that you might not have otherwise purchased.
* **The **Amazon Suggested Products** feature** is another way Amazon gets you to buy more. This feature shows you products that are related to the items you're viewing or have recently purchased. It's easy to get caught up in the "rabbit hole" of Amazon Suggested Products and end up buying more than you intended.
* **The **Amazon reviews** are a valuable source of information for shoppers, but they can also be used to persuade you to buy a product. Amazon reviews are often written by people who have been compensated by the company, so they're not always objective.
* **The **Amazon prices** are constantly changing**. This can be a good thing or a bad thing, depending on how you look at it. On the one hand, it means that you can sometimes find great deals on products. On the other hand, it can also be frustrating to see the price of a product go up after you've added it to your cart.

**How to avoid being tricked by Amazon**

While it's impossible to completely avoid being tricked by Amazon, there are a few things you can do to minimize the chances of spending more than you intended.

* **Don't use Amazon Prime** unless you really need the free shipping. The free shipping offer is a great deal, but it can also lead to you buying more than you need.
* **Be careful with the Amazon Suggested Products feature**. It's easy to get caught up in the "rabbit hole" of Amazon Suggested Products and end up buying more than you intended.
* **Read Amazon reviews carefully**. Remember that Amazon reviews are often written by people who have been compensated by the company, so they're not always objective.
* **Don't be afraid to walk away**. If you're not sure about a purchase, don't be afraid to walk away. You can always come back later if you decide you really want the product.

By following these tips, you can avoid being tricked by Amazon and save money on your purchases.

**References**

* [How Amazon Uses Psychology to Get You to Buy More](https://www.thebalancesmb.com/how-amazon-uses-psychology-to-get-you-to-buy-more-4177621)
* [The Psychology of Amazon Suggested Products](https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/03/10/the-psychology-of-amazon-suggested-products/?sh=459a3e851565)
* [How Amazon Reviews Can Be Misleading](https://www.consumerreports.org/shopping/how-amazon-reviews-can-be-misleading/)
* [Amazon Prices Are Constantly Changing](https://www.cnbc.com/2021/02/18/amazon-prices-are-constantly-changing-heres-why.html)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top