Tips How Amazon Steers You Toward Pricier Items

phanquasar

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào Amazon hướng bạn về các mặt hàng đắt tiền **

Amazon là một cách thuận tiện và giá cả phải chăng để mua sắm cho nhiều loại sản phẩm.Tuy nhiên, công ty đã bị buộc tội sử dụng một loạt các chiến thuật để điều khiển người mua sắm đối với các mặt hàng đắt tiền hơn.

** 1.Vị trí sản phẩm **

Khi bạn tìm kiếm một sản phẩm trên Amazon, một vài mặt hàng đầu tiên xuất hiện thường đắt nhất.Điều này là do Amazon sử dụng một hệ thống gọi là "sản phẩm được tài trợ" để quảng bá một số mặt hàng nhất định.Các sản phẩm được tài trợ được trả tiền bởi người bán và chúng xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm ngay cả khi chúng không phải là mặt hàng bán chạy nhất hoặc có liên quan nhất.

** 2.Tự động điền **

Khi bạn bắt đầu gõ một thuật ngữ tìm kiếm vào thanh tìm kiếm Amazon, công ty đề xuất kết quả tự động.Những đề xuất này dựa trên lịch sử duyệt web trước đây của bạn, cũng như lịch sử duyệt web của những người dùng Amazon khác.Điều này có nghĩa là bạn có nhiều khả năng thấy các đề xuất cho các mặt hàng đắt tiền hơn nếu bạn đã xem trước đây hoặc mua các mặt hàng đắt tiền.

** 3.Những sảm phẩm tương tự**

Khi bạn xem một sản phẩm trên Amazon, công ty đề xuất các sản phẩm liên quan mà bạn cũng có thể quan tâm. Những sản phẩm liên quan này thường đắt hơn sản phẩm bạn hiện đang xem.Điều này là do Amazon muốn làm cho nó dễ dàng nhất có thể để bạn thêm nhiều mặt hàng vào giỏ hàng của bạn.

**4.Upsells **

Khi bạn đang kiểm tra, Amazon thường gợi ý "UPSELLS" hoặc các mục bổ sung mà bạn có thể muốn thêm vào đơn đặt hàng của mình.Những giá đỡ này thường đắt hơn so với những mặt hàng bạn đã mua.Điều này là do Amazon muốn tăng tổng số tiền bạn chi tiêu cho đơn đặt hàng của mình.

** 5.Ngày chính **

Bán hàng Prime Day hàng năm của Amazon thường được quảng bá như một cách để tiết kiệm tiền cho sản phẩm.Tuy nhiên, một nghiên cứu của các báo cáo của người tiêu dùng cho thấy giá cả ngày thường không tốt bằng giá mà bạn có thể tìm thấy vào các ngày khác trong năm.Trên thực tế, một số sản phẩm thực sự đắt hơn vào ngày chính so với các thời điểm khác trong năm.

** Làm thế nào để tránh được điều khiển các mặt hàng đắt hơn trên Amazon **

Có một vài điều bạn có thể làm để tránh được điều khiển các mặt hàng đắt hơn trên Amazon:

*** không sử dụng tự động điền **.Khi bạn bắt đầu gõ một thuật ngữ tìm kiếm vào thanh tìm kiếm Amazon, đừng sử dụng các đề xuất tự động.Thay vào đó, hãy gõ vào thuật ngữ tìm kiếm đầy đủ.Điều này sẽ giúp bạn tránh nhìn thấy các đề xuất cho các mặt hàng đắt tiền hơn.
*** Bỏ qua các sản phẩm liên quan **.Khi bạn xem một sản phẩm trên Amazon, hãy bỏ qua các sản phẩm liên quan được đề xuất.Những sản phẩm này thường đắt hơn sản phẩm bạn hiện đang xem.
*** Đừng nhấp vào Upsells **.Khi bạn đang kiểm tra, đừng nhấp vào Upsell được đề xuất.Những sản phẩm này thường đắt hơn các mặt hàng bạn đã mua.
*** Mua sắm xung quanh **.Trước khi bạn mua một sản phẩm trên Amazon, hãy so sánh giá trên các trang web khác.Bạn có thể tìm thấy cùng một sản phẩm với giá thấp hơn ở nơi khác.
*** Hãy xem xét Amazon Prime **.Các thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển, đặc biệt nếu bạn đang mua một mặt hàng lớn hoặc nặng.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tránh được hướng tới các mặt hàng đắt tiền hơn trên Amazon và tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.

[ENGLISH]:
**How Amazon Steers You Toward Pricier Items**

Amazon is a convenient and affordable way to shop for a wide variety of products. However, the company has been accused of using a variety of tactics to steer shoppers towards pricier items.

**1. Product placement**

When you search for a product on Amazon, the first few items that appear are often the most expensive. This is because Amazon uses a system called "sponsored products" to promote certain items. Sponsored products are paid for by the seller, and they appear at the top of the search results even if they are not the best-selling or most relevant items.

**2. Autofill**

When you start typing a search term into the Amazon search bar, the company suggests autofill results. These suggestions are based on your previous browsing history, as well as the browsing history of other Amazon users. This means that you are more likely to see suggestions for pricier items if you have previously viewed or purchased expensive items.

**3. Related products**

When you view a product on Amazon, the company suggests related products that you might also be interested in. These related products are often more expensive than the product you are currently viewing. This is because Amazon wants to make it as easy as possible for you to add more items to your cart.

**4. Upsells**

When you are checking out, Amazon often suggests "upsells" or additional items that you might want to add to your order. These upsells are often more expensive than the items you are already buying. This is because Amazon wants to increase the total amount of money you spend on your order.

**5. Prime Day**

Amazon's annual Prime Day sale is often promoted as a way to save money on products. However, a study by Consumer Reports found that Prime Day prices are often not as good as the prices that you can find on other days of the year. In fact, some products are actually more expensive on Prime Day than they are at other times of the year.

**How to avoid being steered towards pricier items on Amazon**

There are a few things you can do to avoid being steered towards pricier items on Amazon:

* **Don't use autofill**. When you start typing a search term into the Amazon search bar, don't use the autofill suggestions. Instead, type in the full search term yourself. This will help you to avoid seeing suggestions for pricier items.
* **Ignore related products**. When you view a product on Amazon, ignore the related products that are suggested. These products are often more expensive than the product you are currently viewing.
* **Don't click on upsells**. When you are checking out, don't click on the upsells that are suggested. These products are often more expensive than the items you are already buying.
* **Shop around**. Before you buy a product on Amazon, compare prices on other websites. You may be able to find the same product for a lower price elsewhere.
* **Consider Amazon Prime**. Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items. This can save you money on shipping costs, especially if you are buying a large or heavy item.

By following these tips, you can avoid being steered towards pricier items on Amazon and save money on your purchases.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top