Tips How Amazon Sneakily Gets You to Spend More

trannhajojo

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào Amazon lén lút giúp bạn chi tiêu nhiều hơn **

Amazon là một bậc thầy của sự thuyết phục.Công ty sử dụng nhiều thủ thuật tâm lý để giúp bạn chi nhiều tiền hơn dự định.Dưới đây là một vài cách mà Amazon sử dụng tâm lý học để tăng doanh số bán hàng của mình:

*** Ưu đãi vận chuyển miễn phí ** Amazon Prime ** là một động lực mạnh mẽ để mua nhiều hơn. ** Amazon biết rằng mọi người có nhiều khả năng mua hàng nếu họ không phải trả tiền vận chuyển.Đó là lý do tại sao công ty cung cấp vận chuyển miễn phí trên hầu hết các mặt hàng cho các thành viên chính.
*** Nút ** "Mua ngay" được đặt một cách chiến lược **.Đó là lý do tại sao nút "Mua ngay" luôn được hiển thị nổi bật trên các trang sản phẩm.
*** Amazon sử dụng ** Đánh giá sản phẩm ** để xây dựng bằng chứng xã hội **. ** Mọi người có nhiều khả năng mua một sản phẩm nếu họ thấy các đánh giá tích cực từ các khách hàng khác.Đó là lý do tại sao Amazon giúp khách hàng dễ dàng để lại đánh giá.Công ty cũng nhấn mạnh các đánh giá tích cực trên các trang sản phẩm.
*** Amazon sử dụng ** Khuyến nghị được cá nhân hóa ** để làm cho bạn cảm thấy như bạn đang nhận được một thỏa thuận **. ** Amazon theo dõi lịch sử duyệt web của bạn và sử dụng nó để đưa ra các khuyến nghị được cá nhân hóa.Công ty biết rằng mọi người có nhiều khả năng mua một sản phẩm nếu họ nghĩ rằng đó là một thỏa thuận tốt.Đó là lý do tại sao Amazon thường đề xuất các sản phẩm tương tự như các sản phẩm bạn đã xem trước đây hoặc đã mua.
*** Amazon sử dụng ** Ưu đãi thời gian giới hạn ** để tạo ra cảm giác cấp bách **. ** Mọi người có nhiều khả năng mua một sản phẩm nếu họ nghĩ rằng nó sẽ sớm bán hết.Đó là lý do tại sao Amazon thường cung cấp giảm giá hoặc bán hàng trong thời gian giới hạn.Công ty cũng sử dụng bộ đếm thời gian đếm ngược để tạo ra cảm giác cấp bách.

Đây chỉ là một vài trong số những cách mà Amazon sử dụng tâm lý học để giúp bạn tiêu nhiều tiền hơn.Công ty liên tục thử nghiệm những cách mới để tăng doanh số.Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể dễ dàng thấy mình chi tiêu nhiều hơn bạn dự định trên Amazon.

**Người giới thiệu**

* [Cách Amazon sử dụng tâm lý học để tăng doanh số] (https://www.shopify.com/blog/amazon-psychology)
* [Tâm lý học của giỏ hàng của Amazon] (https://www.forbes.com/sites/forbes...ogy-of-amazons-shopping-cart/?sh=461184954E53)
* [Làm thế nào Amazon sử dụng thuyết phục để giúp bạn mua thêm] (https://www.inc.com/jessica-stillman/how-amazon-uses-persuason-to-get-you-buy-my-my.html)

[ENGLISH]:
**How Amazon Sneakily Gets You to Spend More**

Amazon is a master of persuasion. The company uses a variety of psychological tricks to get you to spend more money than you intended. Here are a few of the ways Amazon uses psychology to boost its sales:

* **The **Amazon Prime** free shipping offer is a powerful incentive to buy more.** Amazon knows that people are more likely to make a purchase if they don't have to pay for shipping. That's why the company offers free shipping on most items for Prime members.
* **The** "Buy Now" button is strategically placed**.** Amazon knows that people are more likely to click on a button that says "Buy Now" than one that says "Add to Cart." That's why the "Buy Now" button is always prominently displayed on product pages.
* **Amazon uses **product reviews** to build social proof**.** People are more likely to buy a product if they see positive reviews from other customers. That's why Amazon makes it easy for customers to leave reviews. The company also highlights positive reviews on product pages.
* **Amazon uses **personalized recommendations** to make you feel like you're getting a deal**.** Amazon tracks your browsing history and uses it to make personalized recommendations. The company knows that people are more likely to buy a product if they think it's a good deal. That's why Amazon often recommends products that are similar to ones you've previously viewed or purchased.
* **Amazon uses **limited-time offers** to create a sense of urgency**.** People are more likely to buy a product if they think it's going to sell out soon. That's why Amazon often offers limited-time discounts or sales. The company also uses countdown timers to create a sense of urgency.

These are just a few of the ways Amazon uses psychology to get you to spend more money. The company is constantly experimenting with new ways to boost its sales. If you're not careful, you could easily find yourself spending more than you intended on Amazon.

**References**

* [How Amazon Uses Psychology to Boost Sales](https://www.shopify.com/blog/amazon-psychology)
* [The Psychology of Amazon's Shopping Cart](https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/09/12/the-psychology-of-amazons-shopping-cart/?sh=461184954e53)
* [How Amazon Uses Persuasion to Get You to Buy More](https://www.inc.com/jessica-stillman/how-amazon-uses-persuasion-to-get-you-to-buy-more.html)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top