Tips Host Websites on Amazon Lightsail

tranthuong.liet

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách lưu trữ các trang web trên Amazon Lightsail **

Amazon Lightsail là một nền tảng điện toán đám mây cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả về chi phí để lưu trữ các trang web.Nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho cả trang web cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

*** Dễ sử dụng: ** Amazon Lightsail dễ dàng thiết lập và sử dụng, ngay cả khi bạn không có nhiều kinh nghiệm với điện toán đám mây.
*** Hiệu quả về chi phí: ** Amazon Lightsail là một cách rất hiệu quả về chi phí để lưu trữ một trang web, với các kế hoạch bắt đầu chỉ 5 đô la mỗi tháng.
*** Có thể mở rộng: ** Amazon Lightsail có thể mở rộng, vì vậy bạn có thể dễ dàng tăng hoặc giảm các tài nguyên được phân bổ cho trang web của bạn khi cần thiết.
*** An toàn: ** Amazon Lightsail an toàn, với các tính năng tích hợp như tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập.

Để lưu trữ một trang web trên Amazon Lightsail, bạn sẽ cần:

1. ** Tạo tài khoản Amazon Lightsail. ** Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập trang web Amazon Lightsail và nhấp vào nút "Tạo tài khoản".
2. ** Chọn một kế hoạch. ** Amazon Lightsail cung cấp nhiều kế hoạch để lựa chọn, mỗi kế hoạch có số lượng tài nguyên khác nhau.Đối với một trang web cơ bản, kế hoạch $ 5 mỗi tháng là đủ.
3. ** Tạo một thể hiện mới. ** Một phiên bản là một máy chủ ảo sẽ lưu trữ trang web của bạn.Bạn có thể chọn từ một loạt các loại ví dụ, mỗi loại có thông số kỹ thuật khác nhau.Đối với một trang web cơ bản, loại thể hiện "T2.micro" là đủ.
4. ** Định cấu hình thể hiện của bạn. ** Bạn có thể định cấu hình thể hiện của mình với nhiều tùy chọn khác nhau, chẳng hạn như hệ điều hành, số lượng lưu trữ và số lượng RAM.Đối với một trang web cơ bản, bạn có thể sử dụng các cài đặt mặc định.
5. ** Kết nối tên miền của bạn. ** Bạn có thể kết nối tên miền của mình với phiên bản Amazon Lightsail của mình để người dùng có thể truy cập trang web của bạn bằng cách nhập tên miền của bạn vào trình duyệt web.
6. ** Tải lên các tệp trang web của bạn. ** Bạn có thể tải các tệp trang web của mình lên phiên bản Amazon Lightsail của mình bằng nhiều phương thức khác nhau, chẳng hạn như FTP, SFTP hoặc SSH.
7. ** Định cấu hình trang web của bạn. ** Bạn có thể định cấu hình trang web của mình với nhiều tùy chọn khác nhau, chẳng hạn như phần mềm máy chủ web, phiên bản PHP và cơ sở dữ liệu MySQL.Đối với một trang web cơ bản, bạn có thể sử dụng các cài đặt mặc định.

Khi bạn đã hoàn thành các bước này, trang web của bạn sẽ được lưu trữ trên Amazon Lightsail và có thể truy cập được cho người dùng từ bất cứ đâu trên thế giới.

** Bài viết tham khảo: **

* [Tài liệu Amazon Lightsail] (https://lightsail.aws.amazon.com/docs/)
* [Cách lưu trữ một trang web trên Amazon Lightsail] (https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-host-a-website-on-amazon-lightsail)
* [Giá của Amazon Lightsail] (VPS, web hosting pricing—Amazon Lightsail—Amazon Web Services)

[ENGLISH]:
**How to Host Websites on Amazon Lightsail**

Amazon Lightsail is a cloud computing platform that provides a simple and cost-effective way to host websites. It offers a variety of features that make it a good choice for both personal and business websites, including:

* **Easy to use:** Amazon Lightsail is easy to set up and use, even if you don't have much experience with cloud computing.
* **Cost-effective:** Amazon Lightsail is a very cost-effective way to host a website, with plans starting at just $5 per month.
* **Scalable:** Amazon Lightsail is scalable, so you can easily increase or decrease the resources allocated to your website as needed.
* **Secure:** Amazon Lightsail is secure, with built-in features such as firewalls and intrusion detection systems.

To host a website on Amazon Lightsail, you will need to:

1. **Create an Amazon Lightsail account.** You can do this by visiting the Amazon Lightsail website and clicking on the "Create an account" button.
2. **Choose a plan.** Amazon Lightsail offers a variety of plans to choose from, each with different amounts of resources. For a basic website, the $5 per month plan should be sufficient.
3. **Create a new instance.** An instance is a virtual server that will host your website. You can choose from a variety of instance types, each with different specifications. For a basic website, the "t2.micro" instance type should be sufficient.
4. **Configure your instance.** You can configure your instance with a variety of options, such as the operating system, the amount of storage, and the amount of RAM. For a basic website, you can use the default settings.
5. **Connect your domain name.** You can connect your domain name to your Amazon Lightsail instance so that users can access your website by typing your domain name into a web browser.
6. **Upload your website files.** You can upload your website files to your Amazon Lightsail instance using a variety of methods, such as FTP, SFTP, or SSH.
7. **Configure your website.** You can configure your website with a variety of options, such as the web server software, the PHP version, and the MySQL database. For a basic website, you can use the default settings.

Once you have completed these steps, your website will be hosted on Amazon Lightsail and accessible to users from anywhere in the world.

**Reference articles:**

* [Amazon Lightsail documentation](https://lightsail.aws.amazon.com/docs/)
* [How to host a website on Amazon Lightsail](https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-host-a-website-on-amazon-lightsail)
* [Amazon Lightsail pricing](https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top