Tips Host Web Apps on Amazon Linux 2

ducquang754

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách lưu trữ các ứng dụng web trên Amazon Linux 2 **

Amazon Linux 2 là một phân phối Linux được thiết kế để sử dụng trên các phiên bản Cloud Cloud (Amazon EC2) của Amazon.Nó dựa trên phân phối Centos Linux nguồn mở và nó được cập nhật thường xuyên với các bản vá và tính năng bảo mật mới nhất.Amazon Linux 2 là một lựa chọn tốt để lưu trữ các ứng dụng web vì đây là một nền tảng ổn định và an toàn, phù hợp để chạy các ứng dụng dựa trên web.

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách lưu trữ một ứng dụng web trên Amazon Linux 2 bằng máy chủ web Apache.Chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách bảo mật ứng dụng web của bạn với HTTPS và cách định cấu hình mạng phân phối nội dung (CDN) để cải thiện hiệu suất của ứng dụng web của bạn.

** Điều kiện tiên quyết **

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Tài khoản Amazon Web Services (AWS)
* Một phiên bản Amazon EC2 chạy Amazon Linux 2
* AWS CLI
* Máy chủ web Apache
* Mô -đun mod_ssl
* Cơ quan chứng nhận Let's Encrypt

** Bước 1: Cài đặt Apache **

Bước đầu tiên là cài đặt máy chủ web Apache trên phiên bản Amazon EC2 của bạn.Bạn có thể làm điều này bằng cách chạy lệnh sau:

`` `
sudo yum cài đặt httpd
`` `

Khi Apache được cài đặt, bạn có thể bắt đầu dịch vụ bằng cách chạy lệnh sau:

`` `
sudo systemctl start httpd
`` `

Bạn có thể xác minh rằng Apache đang chạy bằng cách chạy lệnh sau:

`` `
sudo systemctl trạng thái httpd
`` `

** Bước 2: Định cấu hình Apache **

Bước tiếp theo là định cấu hình Apache để phục vụ ứng dụng web của bạn.Bạn có thể làm điều này bằng cách tạo một tệp cấu hình mới trong thư mục `/etc/httpd/conf.d/`.Ví dụ: bạn có thể tạo một tệp có tên là `myApp.conf` với các nội dung sau:

`` `
<Virtualhost *: 80>
Servername myApp.Example.com
Documentroot/var/www/myApp
</Virtualhost>
`` `

Tệp cấu hình này yêu cầu Apache nghe trên cổng 80 để biết các yêu cầu đến tên miền `myApp.Example.com`.Nó cũng nói với Apache để phục vụ nội dung của thư mục `/var/www/myapp`.

Bây giờ bạn có thể khởi động lại Apache để áp dụng cấu hình mới:

`` `
sudo systemctl khởi động lại httpd
`` `

** Bước 3: Bảo mật ứng dụng web của bạn với HTTPS **

Điều quan trọng là bảo mật ứng dụng web của bạn với HTTPS để bảo vệ dữ liệu của người dùng của bạn.Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng cơ quan chứng chỉ Let Encrypt.

Để nhận được chứng chỉ Let's Encrypt, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

`` `
sudo certbot certonly --standalone --agree-tos --email your@email.com
`` `

Lệnh này sẽ tạo chứng chỉ mới và cài đặt nó trên máy chủ web của bạn.

Bây giờ bạn có thể định cấu hình Apache để sử dụng HTTPS bằng cách thêm các dòng sau vào tệp `myApp.conf` của bạn:

`` `
<Virtualhost *: 443>
Servername myApp.Example.com
Documentroot/var/www/myApp
Sslengine trên
Sslcertificatefile /etc/letsencrypt/live/myapp.example.com/fullchain.pem
SSLCERTIONATEKEYFILE /ETC/LETSENCRYPT/live/myapp.example.com/privkey.pem
</Virtualhost>
`` `

Bây giờ bạn có thể khởi động lại Apache để áp dụng cấu hình mới:

`` `
sudo systemctl khởi động lại httpd
`` `

** Bước 4: Định cấu hình mạng phân phối nội dung (CDN) **

Mạng phân phối nội dung (CDN) có thể giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng web của bạn bằng cách lưu trữ nội dung của bạn trên các máy chủ gần với người dùng của bạn hơn.Điều này có thể giảm lượng thời gian cần thiết cho người dùng của bạn để tải ứng dụng web của bạn.

Bạn có thể sử dụng nhà cung cấp CDN như Amazon CloudFront để lưu trữ nội dung của ứng dụng web của bạn.Để thực hiện điều này, bạn có thể tạo phân phối CloudFront mới và định cấu hình nó để lưu trữ nội dung của thư mục `/var/www/myApp` của ứng dụng web của bạn.

Một lần

[ENGLISH]:
**How to Host Web Apps on Amazon Linux 2**

Amazon Linux 2 is a Linux distribution that is designed for use on Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances. It is based on the open source CentOS Linux distribution, and it is updated regularly with the latest security patches and features. Amazon Linux 2 is a good choice for hosting web apps because it is a stable and secure platform that is well-suited for running web-based applications.

This article will show you how to host a web app on Amazon Linux 2 using the Apache web server. We will also show you how to secure your web app with HTTPS and how to configure a content delivery network (CDN) to improve the performance of your web app.

**Prerequisites**

To follow this tutorial, you will need the following:

* An Amazon Web Services (AWS) account
* An Amazon EC2 instance running Amazon Linux 2
* The AWS CLI
* The Apache web server
* The mod_ssl module
* The Let's Encrypt certificate authority

**Step 1: Install Apache**

The first step is to install the Apache web server on your Amazon EC2 instance. You can do this by running the following command:

```
sudo yum install httpd
```

Once Apache is installed, you can start the service by running the following command:

```
sudo systemctl start httpd
```

You can verify that Apache is running by running the following command:

```
sudo systemctl status httpd
```

**Step 2: Configure Apache**

The next step is to configure Apache to serve your web app. You can do this by creating a new configuration file in the `/etc/httpd/conf.d/` directory. For example, you could create a file called `myapp.conf` with the following contents:

```
<VirtualHost *:80>
ServerName myapp.example.com
DocumentRoot /var/www/myapp
</VirtualHost>
```

This configuration file tells Apache to listen on port 80 for requests to the domain name `myapp.example.com`. It also tells Apache to serve the contents of the `/var/www/myapp` directory.

You can now restart Apache to apply the new configuration:

```
sudo systemctl restart httpd
```

**Step 3: Secure your web app with HTTPS**

It is important to secure your web app with HTTPS to protect your users' data. You can do this by using the Let's Encrypt certificate authority.

To get a Let's Encrypt certificate, you can use the following command:

```
sudo certbot certonly --standalone --agree-tos --email your@email.com
```

This command will generate a new certificate and install it on your web server.

You can now configure Apache to use HTTPS by adding the following lines to your `myapp.conf` file:

```
<VirtualHost *:443>
ServerName myapp.example.com
DocumentRoot /var/www/myapp
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/myapp.example.com/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/myapp.example.com/privkey.pem
</VirtualHost>
```

You can now restart Apache to apply the new configuration:

```
sudo systemctl restart httpd
```

**Step 4: Configure a content delivery network (CDN)**

A content delivery network (CDN) can help to improve the performance of your web app by caching your content on servers that are closer to your users. This can reduce the amount of time it takes for your users to load your web app.

You can use a CDN provider such as Amazon CloudFront to cache your web app's content. To do this, you can create a new CloudFront distribution and configure it to cache the contents of your web app's `/var/www/myapp` directory.

Once
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top