Tips Hiring Guide for Amazon Recruiters

ancotran

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hướng dẫn tuyển dụng cho các nhà tuyển dụng Amazon **

Amazon là một trong những nhà tuyển dụng được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Công ty cung cấp một loạt các lợi ích và đặc quyền, bao gồm mức lương cạnh tranh, bảo hiểm y tế toàn diện và thời gian nghỉ phép hào phóng.Nhưng để thu hút và duy trì tài năng tốt nhất, các nhà tuyển dụng Amazon cần có sự hiểu biết mạnh mẽ về văn hóa và giá trị của công ty.

** Văn hóa của Amazon là gì? **

Văn hóa của Amazon thường được mô tả là "nhịp độ nhanh", "định hướng kết quả" và "trung tâm khách hàng".Công ty liên tục đổi mới và tìm kiếm những cách mới để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.Nhân viên của Amazon dự kiến sẽ tự động viên và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của họ.Họ cũng được kỳ vọng có thể làm việc độc lập và là một phần của một nhóm.

** Giá trị của Amazon là gì? **

Các giá trị của Amazon bao gồm nỗi ám ảnh của khách hàng, đổi mới và hoạt động xuất sắc.Công ty cam kết cung cấp cho khách hàng của mình trải nghiệm tốt nhất có thể.Amazon cũng liên tục đổi mới và tìm kiếm những cách mới để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.Cuối cùng, Amazon cam kết hoạt động xuất sắc và cố gắng trở thành công ty hiệu quả nhất trên thế giới.

** Cách thuê cho văn hóa và giá trị của Amazon **

Khi tuyển dụng cho Amazon, điều quan trọng là tập trung vào các ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiện công việc, nhưng cũng phù hợp với văn hóa và giá trị của công ty.Dưới đây là một vài mẹo để tuyển dụng cho văn hóa và giá trị của Amazon:

*** Tìm kiếm các ứng cử viên tự động viên và định hướng kết quả. ** Nhân viên Amazon dự kiến có thể làm việc độc lập và đạt được mục tiêu của họ.
*** Tìm kiếm các ứng viên là trung tâm của khách hàng. ** Amazon cam kết cung cấp cho khách hàng của mình trải nghiệm tốt nhất có thể.
*** Tìm kiếm các ứng cử viên sáng tạo và sáng tạo. ** Amazon không ngừng đổi mới và tìm kiếm những cách mới để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.
*** Tìm kiếm các ứng viên có khả năng làm việc như một phần của nhóm. ** Nhân viên Amazon dự kiến sẽ có thể làm việc hiệu quả với những người khác.

** Câu hỏi phỏng vấn cho các nhà tuyển dụng Amazon **

Ngoài việc hỏi các ứng viên về các kỹ năng và kinh nghiệm của họ, các nhà tuyển dụng Amazon cũng nên đặt câu hỏi đánh giá sự phù hợp của họ đối với văn hóa và giá trị của công ty.Dưới đây là một vài câu hỏi phỏng vấn mẫu cho các nhà tuyển dụng Amazon:

*** Điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất của bạn là gì? **
* **Mục tiêu của bạn trong tương lai là gì?**
*** Làm thế nào để bạn duy trì động lực? **
*** Suy nghĩ của bạn về văn hóa và giá trị của Amazon là gì? **
*** Bạn sẽ mô tả phong cách làm việc của mình như thế nào? **
*** Làm thế nào để bạn làm việc với người khác? **

**Phần kết luận**

Thuê cho Amazon có thể là một thách thức, nhưng điều quan trọng cần nhớ là công ty đang tìm kiếm nhiều hơn chỉ là kỹ năng và kinh nghiệm.Các nhà tuyển dụng Amazon cần tập trung vào các ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiện công việc, nhưng cũng phù hợp với văn hóa và giá trị của công ty.Bằng cách làm theo những lời khuyên này, các nhà tuyển dụng Amazon có thể tăng cơ hội thuê các ứng cử viên tốt nhất có thể.

** Bài viết tham khảo **

* [Văn hóa Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Giá trị của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Tuyển dụng cho văn hóa và giá trị của Amazon] (https://www.indeed.com/career-advice/interview/hires-for-amazons-cult-and-values)

[ENGLISH]:
**Hiring Guide for Amazon Recruiters**

Amazon is one of the most sought-after employers in the world, and for good reason. The company offers a wide range of benefits and perks, including competitive salaries, comprehensive health insurance, and generous vacation time. But in order to attract and retain the best talent, Amazon recruiters need to have a strong understanding of the company's culture and values.

**What is Amazon's Culture?**

Amazon's culture is often described as "fast-paced," "results-oriented," and "customer-centric." The company is constantly innovating and looking for new ways to improve its products and services. Amazon employees are expected to be self-motivated and to work hard to achieve their goals. They are also expected to be able to work independently and as part of a team.

**What are Amazon's Values?**

Amazon's values include customer obsession, innovation, and operational excellence. The company is committed to providing its customers with the best possible experience. Amazon is also constantly innovating and looking for new ways to improve its products and services. Finally, Amazon is committed to operational excellence and strives to be the most efficient company in the world.

**How to Hire for Amazon's Culture and Values**

When hiring for Amazon, it is important to focus on candidates who have the skills and experience to do the job, but who also fit into the company's culture and values. Here are a few tips for hiring for Amazon's culture and values:

* **Look for candidates who are self-motivated and results-oriented.** Amazon employees are expected to be able to work independently and to achieve their goals.
* **Look for candidates who are customer-centric.** Amazon is committed to providing its customers with the best possible experience.
* **Look for candidates who are innovative and creative.** Amazon is constantly innovating and looking for new ways to improve its products and services.
* **Look for candidates who are able to work as part of a team.** Amazon employees are expected to be able to work effectively with others.

**Interview Questions for Amazon Recruiters**

In addition to asking candidates about their skills and experience, Amazon recruiters should also ask questions that assess their fit for the company's culture and values. Here are a few sample interview questions for Amazon recruiters:

* **What are your biggest strengths and weaknesses?**
* **What are your goals for the future?**
* **How do you stay motivated?**
* **What are your thoughts on Amazon's culture and values?**
* **How would you describe your work style?**
* **How do you work with others?**

**Conclusion**

Hiring for Amazon can be a challenge, but it is important to remember that the company is looking for more than just skills and experience. Amazon recruiters need to focus on candidates who have the skills and experience to do the job, but who also fit into the company's culture and values. By following these tips, Amazon recruiters can increase their chances of hiring the best possible candidates.

**Reference Articles**

* [Amazon's Culture](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon's Values](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [Hiring for Amazon's Culture and Values](https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/hiring-for-amazons-culture-and-values)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top