Tips Hidden Shortcuts to Expedite Amazon Orders

lestinky

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các phím tắt ẩn để đẩy nhanh các đơn đặt hàng của Amazon **

Amazon là một cách thuận tiện để mua sắm cho nhiều mặt hàng khác nhau, nhưng đôi khi có thể gây khó chịu khi chờ đợi đơn đặt hàng của bạn đến.Nếu bạn đang tìm cách tăng tốc quá trình, đây là một vài phím tắt ẩn mà bạn có thể không biết.

** 1.Sử dụng Amazon Prime. **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là thành viên chính, bạn cũng có thể nhận được vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn.

** 2.Đăng ký cho Amazon Prime Student. **

Học sinh có thể nhận được một thử nghiệm miễn phí sáu tháng của Amazon Prime, và sau đó, họ có thể đăng ký thành viên hàng năm giảm giá.

** 3.Sử dụng ưu đãi vận chuyển miễn phí của Amazon. **

Amazon thường cung cấp vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng trên một số tiền nhất định.Bạn có thể tìm thấy những ưu đãi này trên các trang sản phẩm của các mặt hàng đủ điều kiện.

**4.Chọn vận chuyển nhanh. **

Nếu bạn đang vội, bạn có thể chọn vận chuyển nhanh với một khoản phí bổ sung.Vận chuyển nhanh thường mất một đến hai ngày.

** 5.Sử dụng tủ khóa giao hàng của Amazon. **

Nếu bạn không muốn giao các gói của mình đến nhà, bạn có thể chọn giao chúng đến tủ khóa giao hàng của Amazon.Amazon có tủ khóa giao hàng nằm ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ.

** 6.Theo dõi đơn đặt hàng của bạn. **

Bạn có thể theo dõi các đơn đặt hàng Amazon của mình trên trang web hoặc ứng dụng Amazon.Điều này sẽ cho phép bạn xem khi nào đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển và khi nào nó dự kiến sẽ đến.

** 7.Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. **

Nếu bạn đang gặp rắc rối với đơn đặt hàng Amazon, bạn có thể liên hệ với Amazon Khách hàng để được trợ giúp.Dịch vụ khách hàng của Amazon có sẵn 24/7.

**số 8.Sử dụng dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba. **

Nếu bạn không hài lòng với các tùy chọn vận chuyển của Amazon, bạn có thể sử dụng dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba để gửi đơn đặt hàng.Có một loạt các dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba có sẵn, vì vậy bạn có thể chọn một dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.

Bằng cách sử dụng các phím tắt ẩn này, bạn có thể đẩy nhanh các đơn đặt hàng Amazon của mình và nhận các mục của bạn nhanh hơn.

**Người giới thiệu:**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/amazonprimestudent)
* [Ưu đãi vận chuyển miễn phí của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Vận chuyển nhanh] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Khóa giao hàng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Theo dõi đơn đặt hàng của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Liên hệ với Dịch vụ khách hàng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba] (third Party Shipping Service - Google Search)

[ENGLISH]:
**Hidden Shortcuts to Expedite Amazon Orders**

Amazon is a convenient way to shop for a wide variety of items, but sometimes it can be frustrating to wait for your orders to arrive. If you're looking for ways to speed up the process, here are a few hidden shortcuts that you may not know about.

**1. Use Amazon Prime.**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you're a Prime member, you can also get free same-day shipping on eligible items in select cities.

**2. Sign up for Amazon Prime Student.**

Students can get a free six-month trial of Amazon Prime, and after that, they can sign up for a discounted annual membership.

**3. Use Amazon's free shipping offers.**

Amazon often offers free shipping on orders over a certain amount. You can find these offers on the product pages of eligible items.

**4. Choose expedited shipping.**

If you're in a hurry, you can choose expedited shipping for an additional fee. Expedited shipping typically takes one to two days.

**5. Use Amazon's delivery lockers.**

If you don't want to have your packages delivered to your home, you can choose to have them delivered to an Amazon delivery locker. Amazon has delivery lockers located in various locations throughout the United States.

**6. Track your orders.**

You can track your Amazon orders on the Amazon website or app. This will allow you to see when your order is shipped and when it's expected to arrive.

**7. Contact Amazon customer service.**

If you're having trouble with your Amazon order, you can contact Amazon customer service for help. Amazon customer service is available 24/7.

**8. Use a third-party shipping service.**

If you're not satisfied with Amazon's shipping options, you can use a third-party shipping service to ship your order. There are a variety of third-party shipping services available, so you can choose one that best meets your needs.

By using these hidden shortcuts, you can expedite your Amazon orders and get your items faster.

**References:**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/amazonprimestudent)
* [Amazon's free shipping offers](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [Expedited shipping](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [Amazon delivery lockers](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [Track your orders](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [Contact Amazon customer service](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [Third-party shipping services](https://www.google.com/search?q=third+party+shipping+services)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top