Tips Hidden Gems of Amazon Prime Benefits

hungtuong834

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** HIDDEN GEMS của Amazon Prime Lợi ích **

Amazon Prime là một trong những dịch vụ đăng ký phổ biến nhất trên thế giới, cung cấp nhiều lợi ích cho các thành viên của mình.Nhưng bạn có biết rằng có một số viên đá quý ẩn mà bạn có thể không biết?

Dưới đây là một vài trong số những viên đá quý ẩn tốt nhất của Amazon Prime:

*** Vận chuyển hai ngày miễn phí: ** Đây là lợi ích nổi tiếng nhất của Amazon Prime, nhưng nó vẫn đáng được đề cập.Với vận chuyển hai ngày miễn phí, bạn có thể nhận đơn đặt hàng nhanh chóng và dễ dàng.
*** Vận chuyển cùng ngày miễn phí: ** Trong một số khu vực, các thành viên của Amazon Prime có thể nhận được đơn đặt hàng của họ cùng ngày họ được đặt.Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người cần đơn đặt hàng của họ một cách nhanh chóng.
*** Giao hàng miễn phí một giờ: ** Thành viên Amazon Prime ở các thành phố được chọn có thể nhận được đơn đặt hàng trong vòng một giờ.Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người cần mệnh lệnh của họ khẩn cấp.
*** Lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí: ** Thành viên Amazon Prime nhận được lưu trữ ảnh không giới hạn trong ảnh Amazon.Đây là một cách tuyệt vời để sao lưu ảnh của bạn và giữ cho chúng an toàn.
*** Nhạc Prime miễn phí: ** Thành viên Amazon Prime có quyền truy cập vào Prime Music, bao gồm hơn 2 triệu bài hát.Đây là một cách tuyệt vời để nghe nhạc mà không có quảng cáo.
*** Video Prime miễn phí: ** Thành viên Amazon Prime có quyền truy cập vào Video Prime, bao gồm hàng ngàn bộ phim và chương trình truyền hình.Đây là một cách tuyệt vời để xem phim và chương trình TV mà không phải trả tiền cho một dịch vụ cáp hoặc phát trực tuyến.
*** Đọc Prime miễn phí: ** Thành viên Amazon Prime có quyền truy cập vào Prime Reading, bao gồm hơn một ngàn cuốn sách, tạp chí và audiobook.Đây là một cách tuyệt vời để đọc sách và tạp chí mà không phải trả tiền cho chúng.

Đây chỉ là một vài viên đá quý ẩn của Amazon Prime.Nếu bạn là thành viên, hãy chắc chắn tận dụng tất cả các lợi ích có sẵn cho bạn.

**Người giới thiệu:**

* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)

[ENGLISH]:
**Hidden Gems of Amazon Prime Benefits**

Amazon Prime is one of the most popular subscription services in the world, offering a wide range of benefits for its members. But did you know that there are some hidden gems that you might not be aware of?

Here are a few of the best hidden gems of Amazon Prime:

* **Free two-day shipping:** This is the most well-known benefit of Amazon Prime, but it's still worth mentioning. With free two-day shipping, you can get your orders delivered quickly and easily.
* **Free same-day shipping:** In some areas, Amazon Prime members can get their orders delivered the same day they're placed. This is a great option for those who need their orders quickly.
* **Free one-hour delivery:** Amazon Prime members in select cities can get their orders delivered within one hour. This is a great option for those who need their orders urgently.
* **Free unlimited photo storage:** Amazon Prime members get unlimited photo storage in Amazon Photos. This is a great way to back up your photos and keep them safe.
* **Free Prime Music:** Amazon Prime members get access to Prime Music, which includes over 2 million songs. This is a great way to listen to music without ads.
* **Free Prime Video:** Amazon Prime members get access to Prime Video, which includes thousands of movies and TV shows. This is a great way to watch movies and TV shows without having to pay for a cable or streaming service.
* **Free Prime Reading:** Amazon Prime members get access to Prime Reading, which includes over a thousand books, magazines, and audiobooks. This is a great way to read books and magazines without having to pay for them.

These are just a few of the hidden gems of Amazon Prime. If you're a member, be sure to take advantage of all the benefits that are available to you.

**References:**

* [Amazon Prime Benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top