Tips Hidden Features for Amazon Developers

hoangsearay

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Amazon Web Services (AWS) là một nền tảng rộng lớn với một loạt các tính năng và dịch vụ.Với rất nhiều thứ khác nhau để cung cấp, thật dễ dàng để bỏ lỡ một số viên đá quý ẩn.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số tính năng ít được biết đến mà các nhà phát triển Amazon có thể sử dụng để cải thiện năng suất và hiệu quả của họ.

** 1.AWS Codestar **

AWS Codestar là một dịch vụ giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng tạo các dự án AWS mới.Nó cung cấp các mẫu cho các loại dự án khác nhau, chẳng hạn như các ứng dụng web, ứng dụng di động và mô hình học máy.Codestar cũng bao gồm một số tính năng để giúp bạn quản lý các dự án của mình, chẳng hạn như kiểm soát phiên bản mã, tích hợp liên tục và triển khai.

** 2.AWS CodeCommit **

AWS CodeCommit là một dịch vụ kho lưu trữ Git được lưu trữ mà bạn có thể sử dụng để lưu trữ và quản lý mã nguồn của mình.CodeCommit được tích hợp với các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như CodeBuild và CodeDeploy, giúp dễ dàng xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng của bạn.

** 3.AWS CodeBuild **

AWS CodeBuild là một dịch vụ mà bạn có thể sử dụng để xây dựng và kiểm tra mã của mình.CodeBuild có thể được sử dụng để xây dựng các dự án từ mã nguồn hoặc nó có thể được sử dụng để xây dựng hình ảnh docker.CodeBuild được tích hợp với các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như CodeCommit và CodeDeploy, giúp dễ dàng xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng của bạn.

**4.AWS CodeDeploy **

AWS CodeDeploy là một dịch vụ mà bạn có thể sử dụng để triển khai mã của mình cho các phiên bản Amazon EC2.CodeDeploy có thể được sử dụng để triển khai các ứng dụng từ mã nguồn hoặc nó có thể được sử dụng để triển khai hình ảnh Docker.CodeDeploy được tích hợp với các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như CodeCommit và CodeBuild, giúp dễ dàng xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng của bạn.

** 5.AWS X-Ray **

AWS X-Ray là một dịch vụ mà bạn có thể sử dụng để khắc phục sự cố của các ứng dụng.X-Ray cung cấp một dấu vết của các yêu cầu của ứng dụng của bạn, cho bạn thấy cách xử lý các yêu cầu của các dịch vụ AWS khác nhau.X-quang có thể giúp bạn xác định các tắc nghẽn hiệu suất và xác định lỗi trong mã của bạn.

** 6.AWS CloudWatch **

AWS CloudWatch là một dịch vụ mà bạn có thể sử dụng để giám sát tài nguyên AWS của mình.CloudWatch cung cấp các số liệu, nhật ký và báo động mà bạn có thể sử dụng để theo dõi hiệu suất của các ứng dụng của mình.CloudWatch có thể giúp bạn xác định các vấn đề với các ứng dụng của bạn trước khi chúng tác động đến người dùng của bạn.

** 7.AWS CloudFormation **

AWS CloudFormation là một dịch vụ mà bạn có thể sử dụng để tạo và quản lý cơ sở hạ tầng AWS.CloudFormation cung cấp các mẫu mà bạn có thể sử dụng để xác định tài nguyên cơ sở hạ tầng của mình.CloudFormation có thể giúp bạn tạo ra các triển khai nhất quán và có thể lặp lại cơ sở hạ tầng của bạn.

**số 8.AWS Lambda **

AWS Lambda là một dịch vụ tính toán không có máy chủ mà bạn có thể sử dụng để chạy mã mà không cần phải cung cấp hoặc quản lý máy chủ.Lambda có thể được sử dụng để xử lý các sự kiện, chẳng hạn như yêu cầu API hoặc tải lên tệp.Lambda được tích hợp với các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như Amazon S3 và Amazon DynamoDB, giúp dễ dàng xây dựng các ứng dụng dựa trên sự kiện.

** 9.Gateway API Amazon **

Amazon API Gateway là một dịch vụ mà bạn có thể sử dụng để tạo, xuất bản và quản lý API RESTful.API Gateway có thể giúp bạn đưa các dịch vụ back-end của bạn lên internet công cộng.API Gateway được tích hợp với các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như AWS Lambda và Amazon Cognito, giúp dễ dàng xây dựng API an toàn và có thể mở rộng.

** 10.Amazon Cognito **

Amazon Cognito là một dịch vụ mà bạn có thể sử dụng để quản lý danh tính người dùng và kiểm soát truy cập.Cognito có thể được sử dụng để tạo nhóm người dùng mà bạn có thể sử dụng để xác thực và ủy quyền cho người dùng.Cognito được tích hợp với các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như AWS Lambda và Amazon API Gateway, giúp dễ dàng xây dựng các ứng dụng an toàn và có thể mở rộng.

Đây chỉ là một vài trong số các tính năng ẩn mà các nhà phát triển Amazon có thể sử dụng để cải thiện năng suất và hiệu quả của họ.Bằng cách tận dụng các tính năng này, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc và bạn có thể xây dựng các ứng dụng tốt hơn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Tài liệu AWS Codestar] (What Is AWS CodeStar? - AWS CodeStar)
* [Tài liệu AWS CodeCommit] (https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/

[ENGLISH]:
Amazon Web Services (AWS) is a vast platform with a wide range of features and services. With so many different things to offer, it's easy to miss some of the hidden gems. In this article, we'll take a look at some of the lesser-known features that Amazon developers can use to improve their productivity and efficiency.

**1. AWS CodeStar**

AWS CodeStar is a service that helps you to quickly and easily create new AWS projects. It provides templates for different types of projects, such as web applications, mobile applications, and machine learning models. CodeStar also includes a number of features to help you manage your projects, such as code version control, continuous integration, and deployment.

**2. AWS CodeCommit**

AWS CodeCommit is a hosted Git repository service that you can use to store and manage your source code. CodeCommit is integrated with other AWS services, such as CodeBuild and CodeDeploy, making it easy to build, deploy, and manage your applications.

**3. AWS CodeBuild**

AWS CodeBuild is a service that you can use to build and test your code. CodeBuild can be used to build projects from source code, or it can be used to build Docker images. CodeBuild is integrated with other AWS services, such as CodeCommit and CodeDeploy, making it easy to build, deploy, and manage your applications.

**4. AWS CodeDeploy**

AWS CodeDeploy is a service that you can use to deploy your code to Amazon EC2 instances. CodeDeploy can be used to deploy applications from source code, or it can be used to deploy Docker images. CodeDeploy is integrated with other AWS services, such as CodeCommit and CodeBuild, making it easy to build, deploy, and manage your applications.

**5. AWS X-Ray**

AWS X-Ray is a service that you can use to troubleshoot your applications. X-Ray provides a trace of your application's requests, showing you how requests are handled by different AWS services. X-Ray can help you to identify performance bottlenecks and identify errors in your code.

**6. AWS CloudWatch**

AWS CloudWatch is a service that you can use to monitor your AWS resources. CloudWatch provides metrics, logs, and alarms that you can use to track the performance of your applications. CloudWatch can help you to identify problems with your applications before they impact your users.

**7. AWS CloudFormation**

AWS CloudFormation is a service that you can use to create and manage AWS infrastructure. CloudFormation provides templates that you can use to define your infrastructure resources. CloudFormation can help you to create consistent and repeatable deployments of your infrastructure.

**8. AWS Lambda**

AWS Lambda is a serverless compute service that you can use to run code without having to provision or manage servers. Lambda can be used to process events, such as API requests or file uploads. Lambda is integrated with other AWS services, such as Amazon S3 and Amazon DynamoDB, making it easy to build event-driven applications.

**9. Amazon API Gateway**

Amazon API Gateway is a service that you can use to create, publish, and manage RESTful APIs. API Gateway can help you to expose your back-end services to the public internet. API Gateway is integrated with other AWS services, such as AWS Lambda and Amazon Cognito, making it easy to build secure and scalable APIs.

**10. Amazon Cognito**

Amazon Cognito is a service that you can use to manage user identities and access control. Cognito can be used to create user pools, which you can use to authenticate and authorize users. Cognito is integrated with other AWS services, such as AWS Lambda and Amazon API Gateway, making it easy to build secure and scalable applications.

These are just a few of the hidden features that Amazon developers can use to improve their productivity and efficiency. By taking advantage of these features, you can save time and money, and you can build better applications.

**Reference articles:**

* [AWS CodeStar documentation](https://docs.aws.amazon.com/codestar/latest/userguide/welcome.html)
* [AWS CodeCommit documentation](https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top