Tips Handling Failed Authorizations at Amazon Checkout

thieumai9383

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Xử lý ủy quyền thất bại tại Amazon Checkout **

Khi khách hàng cố gắng mua một mặt hàng từ Amazon, công ty sẽ cố gắng ủy quyền giao dịch với thẻ tín dụng của khách hàng.Nếu ủy quyền thành công, đơn đặt hàng sẽ được xử lý và khách hàng sẽ bị tính phí.Tuy nhiên, nếu ủy quyền thất bại, đơn đặt hàng sẽ bị từ chối và khách hàng sẽ không bị tính phí.

Có một số lý do tại sao một ủy quyền có thể thất bại, bao gồm:

*** Thẻ tín dụng của khách hàng bị từ chối. ** Điều này có thể là do một số lý do, chẳng hạn như không đủ tiền, một thẻ đã đến hạn hoặc một thẻ đã được báo cáo bị đánh cắp.
*** Thông tin thẻ tín dụng của khách hàng không chính xác. ** Điều này có thể là do lỗi đánh máy hoặc sai lầm khi nhập chi tiết thẻ.
*** Thẻ tín dụng của khách hàng đang được sử dụng cho một giao dịch gian lận. ** Hệ thống phòng chống gian lận của Amazon có thể gắn cờ giao dịch là đáng ngờ và từ chối ủy quyền.

Nếu ủy quyền không thành công, Amazon sẽ hiển thị thông báo lỗi cho khách hàng và đơn đặt hàng sẽ không được xử lý.Khách hàng sẽ cần giải quyết vấn đề với công ty thẻ tín dụng của họ trước khi họ có thể cố gắng mua lại mặt hàng.

** Cách xử lý ủy quyền thất bại **

Nếu bạn là một thương gia bán trên Amazon, điều quan trọng là phải biết cách xử lý các ủy quyền thất bại.Dưới đây là một vài lời khuyên:

*** Hãy nhận biết lý do tại sao ủy quyền có thể thất bại. ** Điều này sẽ giúp bạn xác định và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.
*** Cung cấp thông báo lỗi rõ ràng và súc tích cho khách hàng. ** Điều này sẽ giúp họ hiểu lý do tại sao đơn đặt hàng của họ bị từ chối và những gì họ cần làm để giải quyết vấn đề.
*** Cung cấp cho khách hàng nhiều cách để giải quyết vấn đề. ** Ví dụ: bạn có thể cho phép họ cập nhật thông tin thẻ tín dụng của họ, liên hệ với công ty thẻ tín dụng của họ hoặc thử một phương thức thanh toán khác.
*** Giám sát các ủy quyền thất bại của bạn một cách chặt chẽ. ** Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ xu hướng hoặc mẫu nào có thể chỉ ra gian lận.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp giảm số lượng ủy quyền thất bại và đảm bảo rằng khách hàng của bạn có trải nghiệm thanh toán suôn sẻ.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Người bán Trợ giúp trung tâm: ủy quyền thất bại] (Amazon)
* [Tài liệu Stripe: Xử lý thanh toán thất bại] (https://stripe.com/docs/payments/handling-failed-payments)
* [Tài liệu PayPal: Hiểu về ủy quyền và bắt giữ] (https://www.paypal.com/us/smarthelp/article/underning-authorizations-and-capture-faq-g2634)

[ENGLISH]:
**Handling Failed Authorizations at Amazon Checkout**

When a customer attempts to purchase an item from Amazon, the company will attempt to authorize the transaction with the customer's credit card. If the authorization is successful, the order will be processed and the customer will be charged. However, if the authorization fails, the order will be declined and the customer will not be charged.

There are a number of reasons why an authorization may fail, including:

* **The customer's credit card is declined.** This could be due to a number of reasons, such as insufficient funds, a card that is past due, or a card that has been reported stolen.
* **The customer's credit card information is incorrect.** This could be due to a typo or a mistake when entering the card details.
* **The customer's credit card is being used for a fraudulent transaction.** Amazon's fraud prevention system may flag the transaction as suspicious and decline the authorization.

If an authorization fails, Amazon will display an error message to the customer and the order will not be processed. The customer will need to resolve the issue with their credit card company before they can try to purchase the item again.

**How to Handle Failed Authorizations**

If you are a merchant who sells on Amazon, it is important to know how to handle failed authorizations. Here are a few tips:

* **Be aware of the reasons why authorizations may fail.** This will help you to identify and resolve the issue quickly.
* **Provide clear and concise error messages to customers.** This will help them to understand why their order was declined and what they need to do to resolve the issue.
* **Offer customers multiple ways to resolve the issue.** For example, you can allow them to update their credit card information, contact their credit card company, or try a different payment method.
* **Monitor your failed authorizations closely.** This will help you to identify any trends or patterns that may indicate fraud.

By following these tips, you can help to reduce the number of failed authorizations and ensure that your customers have a smooth checkout experience.

**Reference Articles:**

* [Amazon Seller Central Help: Failed Authorizations](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200481050)
* [Stripe Documentation: Handling Failed Payments](https://stripe.com/docs/payments/handling-failed-payments)
* [PayPal Documentation: Understanding Authorizations and Capture](https://www.paypal.com/us/smarthelp/article/understanding-authorizations-and-capture-faq-tr2634)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top