Tips Getting Unlimited Photo Storage for Free with Amazon Prime

huyhoangflyfish

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí với Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music và lưu trữ ảnh không giới hạn.Nếu bạn là thành viên chính, bạn có thể sử dụng ứng dụng Amazon Photos để lưu trữ ảnh và video của bạn trên đám mây.Ảnh của bạn sẽ được sao lưu tự động và bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.

Dưới đây là các bước về cách lưu trữ ảnh không giới hạn với Amazon Prime:

1. Đăng ký Amazon Prime nếu bạn chưa có đăng ký.
2. Tải xuống ứng dụng Amazon Photos từ App Store hoặc Google Play.
3. Đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản Amazon Prime của bạn.
4. Chọn nút "Tải lên" và chọn ảnh và video bạn muốn tải lên.
5. Ảnh của bạn sẽ được tải lên đám mây và được lưu trong thư viện ảnh Amazon của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Amazon Photos để sắp xếp ảnh của mình, tạo album và chia sẻ chúng với bạn bè và gia đình.

** Lợi ích của việc sử dụng ảnh Amazon **

Có một số lợi ích khi sử dụng ảnh Amazon, bao gồm:

*** Lưu trữ không giới hạn: ** Thành viên Amazon Prime nhận được lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí.Điều này có nghĩa là bạn có thể lưu trữ bao nhiêu ảnh và video như bạn muốn mà không phải lo lắng về việc chạy ra khỏi không gian.
*** Sao lưu tự động: ** Ảnh của bạn được sao lưu tự động lên đám mây, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc mất chúng nếu điện thoại hoặc máy tính của bạn gặp sự cố.
*** Truy cập từ bất cứ đâu: ** Bạn có thể truy cập ảnh và video của mình từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.Điều này có nghĩa là bạn có thể xem ảnh trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn, bất kể bạn đang ở đâu.
*** Tổ chức và chia sẻ: ** Bạn có thể sử dụng ứng dụng Amazon Photos để sắp xếp ảnh của mình thành album, tạo trình chiếu và chia sẻ chúng với bạn bè và gia đình.

** Cách bắt đầu với ảnh Amazon **

Nếu bạn chưa phải là thành viên Amazon Prime, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí để bắt đầu với ảnh Amazon.Khi bạn đã đăng ký, bạn có thể tải xuống ứng dụng Amazon Photos và bắt đầu tải lên ảnh của mình.

Để tìm hiểu thêm về ảnh Amazon, hãy truy cập [trang web của Amazon Photos] (Amazon Photos).

**Người giới thiệu**

* [Ảnh Amazon] (Amazon Photos)
* [Cách sử dụng ảnh Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201948020)

[ENGLISH]:
**Getting Unlimited Photo Storage for Free with Amazon Prime**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and unlimited photo storage. If you're a Prime member, you can use the Amazon Photos app to store your photos and videos in the cloud. Your photos will be backed up automatically, and you can access them from any device with an internet connection.

Here are the steps on how to get unlimited photo storage with Amazon Prime:

1. Sign up for Amazon Prime if you don't already have a subscription.
2. Download the Amazon Photos app from the App Store or Google Play.
3. Sign in to the app with your Amazon Prime account.
4. Select the "Upload" button and choose the photos and videos you want to upload.
5. Your photos will be uploaded to the cloud and saved in your Amazon Photos library.

You can also use the Amazon Photos app to organize your photos, create albums, and share them with friends and family.

**Benefits of Using Amazon Photos**

There are a number of benefits to using Amazon Photos, including:

* **Unlimited storage:** Amazon Prime members get unlimited photo storage for free. This means you can store as many photos and videos as you want without having to worry about running out of space.
* **Automatic backup:** Your photos are backed up automatically to the cloud, so you don't have to worry about losing them if your phone or computer crashes.
* **Access from anywhere:** You can access your photos and videos from any device with an internet connection. This means you can view your photos on your phone, tablet, or computer, no matter where you are.
* **Organize and share:** You can use the Amazon Photos app to organize your photos into albums, create slideshows, and share them with friends and family.

**How to Get Started with Amazon Photos**

If you're not already an Amazon Prime member, you can sign up for a free trial to get started with Amazon Photos. Once you're signed up, you can download the Amazon Photos app and start uploading your photos.

To learn more about Amazon Photos, visit the [Amazon Photos website](https://www.amazon.com/photos).

**References**

* [Amazon Photos](https://www.amazon.com/photos)
* [How to Use Amazon Photos](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201948020)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top