Tips Getting Free Two-Day Shipping on Eligible Items with Prime

bathanh525

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện với Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Để có được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, bạn phải là thành viên chính.Tư cách thành viên Prime bắt đầu từ $ 119 mỗi năm hoặc $ 12,99 mỗi tháng.

Khi bạn có tư cách thành viên chính, bạn có thể bắt đầu mua sắm các mặt hàng đủ điều kiện trên Amazon.com.Các mục đủ điều kiện được đánh dấu bằng logo Prime.Khi bạn thêm các mặt hàng đủ điều kiện vào giỏ hàng của bạn, chúng sẽ được vận chuyển miễn phí trong vòng hai ngày.

Bạn cũng có thể theo dõi trạng thái của các đơn đặt hàng chính trên tài khoản Amazon của mình.Đơn đặt hàng chính thường được vận chuyển trong vòng 24 giờ sau khi được đặt.Bạn sẽ nhận được một thông báo email khi đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển và một thông báo email khác khi được gửi.

Ngoài vận chuyển hai ngày miễn phí, các thành viên Prime còn nhận được nhiều lợi ích khác, bao gồm:

* Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Vận chuyển một ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Truyền phát phim và chương trình truyền hình miễn phí không giới hạn
* Truy cập miễn phí vào nhạc Prime
* Lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí với ảnh chính

Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, một thành viên chính có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.Thêm vào đó, bạn có được quyền truy cập vào một loạt các lợi ích khác làm cho Prime có giá trị lớn.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)

[ENGLISH]:
**Getting Free Two-Day Shipping on Eligible Items with Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items. To get free two-day shipping on eligible items, you must be a Prime member. Prime memberships start at $119 per year or $12.99 per month.

Once you have a Prime membership, you can start shopping for eligible items on Amazon.com. Eligible items are marked with the Prime logo. When you add eligible items to your cart, they will be shipped for free within two days.

You can also track the status of your Prime orders on your Amazon account. Prime orders are usually shipped within 24 hours of being placed. You will receive an email notification when your order is shipped and another email notification when it is delivered.

In addition to free two-day shipping, Prime members also receive a variety of other benefits, including:

* Free same-day shipping on eligible items in select cities
* Free one-day shipping on eligible items
* Free unlimited streaming of movies and TV shows with Prime Video
* Free access to Prime Music
* Free unlimited photo storage with Prime Photos

If you are a frequent Amazon shopper, a Prime membership can save you a lot of money on shipping costs. Plus, you get access to a variety of other benefits that make Prime a great value.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top