Tips Getting Free PC Games Monthly with Amazon Prime Gaming

buingoc.doan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận trò chơi PC miễn phí hàng tháng với Amazon Prime Gaming **

Amazon Prime Gaming là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích cho các thành viên Amazon Prime, bao gồm các trò chơi PC miễn phí mỗi tháng.Prime Gaming là một cách tuyệt vời để có được quyền truy cập vào các trò chơi mới và thú vị mà không phải tiêu tiền.

** Cách bắt đầu với Amazon Prime Gaming **

Để bắt đầu với Amazon Prime Gaming, bạn cần phải có tư cách thành viên Amazon Prime.Nếu bạn chưa có tư cách thành viên chính, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.

Khi bạn có thành viên Amazon Prime, bạn có thể đăng ký Gaming Prime.Để làm điều này, hãy truy cập trang web Prime Gaming và nhấp vào nút "Đăng ký".Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin tài khoản Amazon của bạn.

Sau khi bạn đã đăng ký để chơi game Prime, bạn sẽ có thể truy cập các trò chơi PC miễn phí của mình.Để làm điều này, hãy truy cập trang web Prime Gaming và nhấp vào tab "Trò chơi".Sau đó, bạn sẽ có thể xem một danh sách tất cả các trò chơi miễn phí hiện có sẵn.

** Trò chơi nào có sẵn với Amazon Prime Gaming? **

Amazon Prime Gaming cung cấp nhiều trò chơi PC miễn phí, bao gồm các bản phát hành mới, các tựa game phổ biến và các trò chơi độc lập.Một số trò chơi hiện có sẵn bao gồm:

* **Điều khiển**
*** Guys Fall **
* **Grand Theft Auto V**
*** Hitman 3 **
*** Metro Exodus **
*** The Witcher 3: Hunt Wild **

** Các trò chơi mới thường được thêm vào Amazon Prime Gaming? **

Amazon Prime Gaming thêm các trò chơi mới vào thư viện của mình mỗi tháng.Số lượng trò chơi được thêm vào mỗi tháng khác nhau, nhưng luôn có một lựa chọn tốt các tựa game mới để lựa chọn.

** Làm cách nào để yêu cầu các trò chơi PC miễn phí của tôi? **

Để yêu cầu các trò chơi PC miễn phí của bạn, hãy truy cập trang web Prime Gaming và nhấp vào tab "Trò chơi".Sau đó, bạn sẽ có thể xem một danh sách tất cả các trò chơi miễn phí hiện có sẵn.

Để yêu cầu một trò chơi, nhấp vào nút "Yêu cầu".Sau đó, bạn sẽ có thể tải xuống trò chơi vào máy tính của bạn.

** Tôi có thể chơi trò chơi game Amazon Prime trên bất kỳ thiết bị nào không? **

Bạn có thể chơi các trò chơi chơi game Amazon Prime trên bất kỳ PC nào đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu.Các yêu cầu hệ thống tối thiểu cho Amazon Prime Gaming Games khác nhau, nhưng chúng thường bao gồm PC Windows với bộ xử lý 2.0GHz, RAM 4GB và card đồ họa với 512MB VRAM.

** Có chi phí để chơi trò chơi game Amazon Prime không? **

Không, không có chi phí để chơi các trò chơi chơi game Amazon Prime.Tất cả những gì bạn cần là một thành viên Amazon Prime.

** Amazon Prime Gaming có đáng không? **

Amazon Prime Gaming là một giá trị lớn cho các thành viên Amazon Prime.Ngoài việc nhận được các trò chơi PC miễn phí mỗi tháng, Prime Gaming còn cung cấp nhiều lợi ích khác, bao gồm phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí, phát nhạc miễn phí và lưu trữ đám mây miễn phí.

Nếu bạn là thành viên của Amazon Prime, tôi khuyên bạn nên tận dụng lợi thế của Prime Gaming.Đó là một cách tuyệt vời để có được quyền truy cập vào các trò chơi mới và thú vị mà không phải tiêu tiền.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime Gaming] (Prime Gaming)
* [Danh sách các trò chơi chơi game Amazon Prime] (Prime Gaming)

[ENGLISH]:
**Getting Free PC Games Monthly with Amazon Prime Gaming**

Amazon Prime Gaming is a subscription service that offers a variety of benefits to Amazon Prime members, including free PC games every month. Prime Gaming is a great way to get access to new and exciting games without having to spend any money.

**How to Get Started with Amazon Prime Gaming**

To get started with Amazon Prime Gaming, you need to have an Amazon Prime membership. If you don't already have a Prime membership, you can sign up for a free 30-day trial.

Once you have an Amazon Prime membership, you can sign up for Prime Gaming. To do this, go to the Prime Gaming website and click on the "Sign Up" button. You will then be asked to enter your Amazon account information.

After you have signed up for Prime Gaming, you will be able to access your free PC games. To do this, go to the Prime Gaming website and click on the "Games" tab. You will then be able to see a list of all of the free games that are currently available.

**What Games Are Available with Amazon Prime Gaming?**

Amazon Prime Gaming offers a variety of free PC games, including new releases, popular titles, and indie games. Some of the games that are currently available include:

* **Control**
* **Fall Guys**
* **Grand Theft Auto V**
* **Hitman 3**
* **Metro Exodus**
* **The Witcher 3: Wild Hunt**

**How Often Are New Games Added to Amazon Prime Gaming?**

Amazon Prime Gaming adds new games to its library every month. The number of games that are added each month varies, but there is always a good selection of new titles to choose from.

**How Do I Claim My Free PC Games?**

To claim your free PC games, go to the Prime Gaming website and click on the "Games" tab. You will then be able to see a list of all of the free games that are currently available.

To claim a game, click on the "Claim" button. You will then be able to download the game to your computer.

**Can I Play Amazon Prime Gaming Games on Any Device?**

You can play Amazon Prime Gaming games on any PC that meets the minimum system requirements. The minimum system requirements for Amazon Prime Gaming games vary, but they typically include a Windows PC with a 2.0GHz processor, 4GB of RAM, and a graphics card with 512MB of VRAM.

**Is There a Cost to Play Amazon Prime Gaming Games?**

No, there is no cost to play Amazon Prime Gaming games. All you need is an Amazon Prime membership.

**Is Amazon Prime Gaming Worth It?**

Amazon Prime Gaming is a great value for Amazon Prime members. In addition to getting free PC games every month, Prime Gaming also offers a variety of other benefits, including free streaming of movies and TV shows, free music streaming, and free cloud storage.

If you're an Amazon Prime member, I highly recommend taking advantage of Prime Gaming. It's a great way to get access to new and exciting games without having to spend any money.

**References**

* [Amazon Prime Gaming](https://gaming.amazon.com/)
* [List of Amazon Prime Gaming games](https://gaming.amazon.com/games)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top